loading

Hoàn Thiện Quy Trình Đánh Giá Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Kiểm Toán Bctc Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Vaco Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 3

1.1 Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Các bộ phận hợp thành hệ thống KSNB 4

1.1.3  Những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB 11

1.2 Quy trình nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC 12

1.2.1 Mục đích nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB 12

1.2.2 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 19

1.2.3 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản 20

1.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường xử lý thông tin bằng máy tính 21

1.3.1 Đặc điểm của môi trường xử lý thông tin bằng máy tính ảnh hưởng đến hệ thống KSNB 21

1.3.2 Phương pháp tổ chức và xử lý dữ liệu 22

1.3.2.1 Phương pháp tổ chức dữ liệu 22

1.3.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu 23

1.3.3 Tổ chức hệ thống thông tin 23

CHƯƠNG 3:THỰC TẾ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN 27

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán VACO 27

2.2 Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện 31

2.2.1 Giai đoạn tiền kế hoạch 31

2.2.2 Giai đoạn lập kế hoạch 32

2.2.3 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 37

2.2.4  Đánh giá lại rủi ro kiểm soát 48

CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO 53

3.1 Nhận xét về quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện bởi công ty kiểm toán Việt Nam. 53

3.2  Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình đánh giá htksnb trong kiểm toán  báo cáo tài chính. 55

3.3 Kiến nghị hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với  công ty kiểm toán việt nam( vaco). 56

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

PHỤ LỤC 1 67

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BCTC: báo cáo tài chính

COSO (Committee of Sponsoring Organizations)

CR: rủi ro kiểm soát

DR: rủi ro phát hiện

DT: doanh thu

HĐTC: hóa đơn tài chính

KSNB: kiểm soát nội bộ

NVL: nguyên vật liệu

TSCĐ: tài sản cố định

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Những đánh giá hợp lý về HTKSNB là cơ sở cho việc thiết kế nội dung, thời gian và mở rộng các thủ tục kiểm toán nếu cần thiết.

Hiện nay, tất cả các công ty kiểm toán tại Việt Nam đều thực hiện công việc này trong quá trình triển khai nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng. Tuy nhiên, mỗi công ty kiểm toán đánh giá HTKSNB theo phương pháp và cách thực hiện riêng; hoặc xét trên khía cạnh cá nhân người KTV cũng có những sự khác biệt nhất định. Trong đánh giá HTKSNB, không có một thước đo chuẩn về độ chính xác của kết quả đánh giá, song có thể nhìn nhận theo mức độ hợp lý có thể chấp nhận.

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO, em đã được tiếp cận thực tế với một số các công việc kiểm toán khi được trực tiếp tham gia đoàn kiểm toán của VACO tại các khách hàng. Bên cạnh đó, được tiếp cận với chương trình kiểm toán của Công ty, qua các hồ sơ và tài liệu kiểm toán giúp Em có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thực tiễn hoạt động kiểm toán.  Được sự động viên và hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn PGS.TS Phạm Tiến Hưng và sự giúp đỡ của các anh chị tại công ty kiểm toán, em đã quyết định chọn đề tài : Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí