loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long – Tdk

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng câu hỏi tìm hiểu HTKSNB đối với khoản mục vốn bằng tiền

Bảng 2.1: Mội số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh trong 4 năm gần đây

Bảng 2.2:Các vấn đề kiểm toán: Bao gồm các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán, được đánh ký hiệu như sau:

Bảng 2.3:Các phần hành: Được đánh ký hiệu tham chiếu bằng chữ cái in hoa, bao gồm các nội dung:

Bảng 2.4: Bảng đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – T.D.K cung cấp

Bảng 2.5: Bảng câu hỏi tìm hiểu HTKSNB đối với khoản mục vốn bằng tiền

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình phân công trách nhiệm kiểm toán

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quảnêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơnvị thực tập.

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Thông qua việc thực hiện nghiệp vụ và chức năng của mình, kiểm toán viên giúp cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế phát hiện được và khắc phục các vi phạm cũng như các sai sót trong việc chấp hành các chính sách, luật kinh tế của Nhà nước. Vốn bằng tiền là một loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp biểu hiện trực tiếp dưới hình thái giá trị. Trên BCTC, khoản mục Vốn bằng tiền của doanh nghiệp có quan hệ với nhiều khoản mục khác như: Phải thu khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn kho,.. Vì vậy kiểm toán đối với Vốn bằng tiền trong Kiểm toán BCTC không thể tách rời việc kiểm toán đối với các khoản mục có liên quan. Mặt khác, khả năng sai phạm đối với khoản mục này là rất lớn và khoản mục này thường được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán, điều này càng làm cho việc kiểm toán đối với Vốn bằng tiền càng trở nên quan trọng trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp.

Nhận thức được vấn đề quan trọng nàynên trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK tôi đãquyết định thực hiện đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằngtiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK.”

 1. Mục đích nghiên cứu đề tài:

 • Tăng thêm hiểu biết trong thực tế về quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình.
 • Nhận thức rõ ràng và chính xác hơn về kiến thức đã được học trên lý thuyết.
 • Nhận biết những ưu điểm và phát hiện một số hạn chế của công ty trong quá tình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền.
 • Đưa ra giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế để hoàn thiện hơn quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm toán vốn bằng Tiền trong kiểm toán BCTC tại các tổ chức kiểm toán độc lập.
 • Phạm vi nghiên cứu: Quy trình kiểm toán vốn bằng Tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành khóa luận này, trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

 • Phương pháp luận chung:

Phương pháp duy vật biện chứng: Tìm hiểu mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền của Công ty.

 • Phương pháp cụ thể:
 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu về kiểm toán; chuẩn mực kế toán và kiểm toán; chế độ kế toán hiện hành; sử dụng tài liệu, hồ sơ kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK để thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc hoàn thành đề tài nghiên cứu.
 • Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp tài liệu: Thống kê những thông tin, dữ liệu thu thập được để tiến hành phân tích, đánh giá. Sau đó thông tin sẽ được tập hợp lại để đưa ra những nhận định tổng hợp, khách quan từ đó phát hiện những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
 • Phương pháp quan sát và phỏng vấn: Quan sát trực tiếp việc tiến hành kiểm toán tại các khách hàng của công ty trong quá trình đi thực tế và trực tiếp phỏng vấn các anh chị kiểm toán viên trong công ty để thu thập được các thông tin liên quan trong quátrình đi thực tế kiểm toán tại Công ty TNHH ABC.
 1. Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại các tổ chức kiểm toán độc lập

Chương 2:Thực trạng quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí