loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Vaco

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1 Khái quát chung khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 4

1.1.1 Khái niệm và phân loại 4

1.1.2 Hạch toán khoản mục phải thu khách hàng 5

1.2 Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 9

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán 9

1.2.2 Căn cứ kiểm toán 9

1.2.3 Kiểm toán theo định hướng rủi ro 10

1.2.4 Quy trình kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu khách hàng 11

1.2.5 Các sai phạm thường gặp khi kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 14

1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính 15

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 15

1.3.2 Thực hiện kiểm toán 18

1.3.3 Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO 25

2.1 Tổng quan chung về công ty TNHH Kiểm toán VACO 25

2.1.1 Quá trình hình thành của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 25

2.1.2 Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 26

2.1.3  Đặc điểm tổ chức quản lý và cơ cấu hoạt động của công ty TNHH Kiểm toán VACO 28

2.1.4 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 29

2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 29

2.1.6 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 31

2.1.7 Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 32

2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 35

2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 35

2.2.2 Thực hiện kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 48

2.2.3. Kết thúc kiểm toán 59

2.3  Đánh giá tổng quát về thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 60

2.3.1 Những ưu điểm trong quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 60

2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại trong quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 64

2.3.3 Nguyên nhân của thực trạng 68

2.3.4 Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực trạng 69

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VACO 71

3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải  thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 71

3.1.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 71

3.1.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 72

3.2 Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 73

3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện 73

3.2.2 Yêu cầu hoàn thiện 73

3.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 74

3.3.1 Trong giai đoạn lập kế hoạch 74

3.3.2 Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 76

3.4. Điều kiện thực hiện 78

3.4.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 78

3.4.2 Về phía Công ty TNHH Kiểm toán VACO 79

3.4.3 Về phía kiểm toán viên của VACO 81

3.4.4 Về phía đơn vị khách hàng 81

3.4.5 Về phía các tổ chức Hiệp hội nghề nghiệp 82

3.4.6 Về phía các tổ chức đào tạo 82

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

PHỤ LỤC 85

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1. Báo cáo tài chính BCTC
2. Doanh nghiệp DN
3. Kinh doanh KD
4. Khách hàng KH
5. Kết quả kinh doanh KQKD
6. Kiểm soát nội bộ KSNB
7. Kiểm toán viên KTV
8. Phải thu khách hàng PTKH
9. Sản xuất kinh doanh SXKD
10. Tài khoản TK
11. Trách nhiệm hữu hạn TNHH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Phân tích tổng quát Bảng cân đối kế toán của công ty ABC

Bảng 2.2 Chi tiết khoản mục Nợ phải thu khách hàng

Bảng 2.3. Xác định mức trọng yếu

Bảng 2.4. Ma trận xác đinh rủi ro phát hiện dự kiến

Bảng 2.5. Chương trình kiểm toán chi tiết cho Phải thu khách hàng tại công ty ABC

Bảng 2.6. Đánh giá HTKSNB đối với khoản mục Phải thu khách hàng

Bảng 2.7. Giấy tờ làm việc số 5310 của KTV

Bảng 2.8. Giấy tờ làm việc số 5340.1 – Tổng hợp nợ phải thu khách hàng theo nội dung tài khoản 131

Bảng 2.9. Giấy tờ làm việc 5340.2 – Tổng hợp nợ phải thu khách hàng theo đối tượng phải thu

Bảng 2.10. Giấy tờ làm việc 5340.3 – Tổng hợp gửi thư xác nhận số dư nợ TK131

Bảng 2.11. Giấy tờ làm việc 5340.4 – Kiểm tra thay thế với số dư nợ phải thu đã gửi thư xác nhận nhưng không nhận được phản hồi

Bảng 2.12. Giấy tờ làm việc 5340.5 – Tổng hợp gửi TXN số dư Có TK 131

Bảng 2.13 Giấy tờ làm việc số 5340.5 – Phân tích tuổi nợ phải thu khách hàng (Số dư Nợ TK 131)

Bảng 2.14. Giấy tờ làm việc 5340.6 – Kiểm tra ghi nhận đúng kỳ

Bảng 2.15. Tổng hợp kết quả kiểm toán

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1 Trình tự hạch toán nợ phải thu khách hang 8

Sơ đồ 2.1  Sơ đồ bộ máy quản lý của VACO

Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm toán chung của VACO 30

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập nhưng cũng chịu ảnh hưởng của những biến động khó lường do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kiểm toán độc lập được coi là một trong những ngành dịch vụ mang tính chuyên nghiêp cao và có vai trò to lớn trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch và có hiệu quả. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các công ty kiểm toán nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam và sự phát triển của về số lượng cũng như chất lượng của các công ty kiểm toán tại Việt Nam cho thấy tính cạnh tranh trong ngành nghề này ngày càng tăng cao. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức cho mọi công ty kiểm toán. Để có thể khẳng định vị trí và đứng vững trong thị trường cạnh tranh như thế, các công ty kiểm toán phải không ngừng phát triển những kỹ thuật kiểm toán vừa hiệu quả vừa tiết kiệm được chi phí, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.

Những thông tin do kiểm toán cung cấp sẽ là những căn cứ đáng tin cậy giúp cho Nhà Nước nhìn nhận, đánh giá, xử lý đúng đắn các vấn đề kinh tế nảy sinh, đồng thời làm cơ sở cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý khi đưa ra quyết định kinh doanh mới. Thông qua việc thực hiện các chức năng, nghiệp vụ của mình, kiểm toán viên còn giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế biết được và khắc phục những sai sót, vi phạm trong quản lý và trong việc chấp hành chính sách, luật lệ kinh tế của Nhà Nước.

Khoản mục phải thu khách hàng là một khoản mục trọng yếu và chiếm tỷ trọng lớn trên báo cáo tài chính, đồng thời cũng khá nhạy cảm với những gian lận và có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của khoản mục này, em đi sâu vào tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính, trên cơ sở lý luận đạt được, kết hợp với cơ hội tiếp cận công việc kiểm toán thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO,

Em đã chọn đề tài: “​Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí