loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Chi Phí Hoạt Động Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Việt

DANH MỤC VIẾT TẮT

BBKT Biên bản kiểm toán
BCKT Báo cáo kiểm toán
     BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh
BCTC Báo cáo tài chính
CPBH Chi phí bán hàng
    CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp
 KQKD Kết quả kinh doanh
KTV Kiểm toán viên
KSNB Kiểm soát nội bộ
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
RRKS Rủi ro kiểm soát

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT i

MỤC LỤC ii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1 Đặc điểm chung của chi phí hoạt động, những sai sót thường gặp khi kiểm toán chi phí hoạt động và ý nghĩa kiểm toán chi phi hoạt động 4

1.1.1Đặc điểm chung của chi phí hoạt động 4

1.1.2Đặc điểm hạch toán CPBH, CPQLDN 6

1.1.3Vai trò chi phí hoạt động 8

1.2 Khái quát về kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC 9

1.2.1Ý nghĩa kiểm toán chi phí hoạt động 9

1.2.2Ảnh hưởng của chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC 10

1.2.3Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chi phí hoạt động 11

1.2.4Nội dung kiểm toán chi phí hoạt động 13

1.2.5 Khảo sát KSNB khoản mục CPBH và CPQLDN trong kiểm toán BCTC14

1.2.6Những sai sót thường gặp trong kiểm toán chi phí hoạt động 15

1.3 Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính 18

1.3.1Lập kế hoạch kiểm toán và soạn thảo chương trình kiểm toán 19

1.3.2Thực hiện kiểm toán 25

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT (VIETCPA) 33

2.1 Khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán Việt 33

2.1.1Lịch sử hình thành và phát triển của VIETCPA 33

2.1.2Đặc điểm hoạt động của công ty 34

2.1.3Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 35

2.1.4Đặc điểm tổ chức, quản lý kiểm toán 36

2.1.5 Khái quát về cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần ABC 40

2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Việt thực hiện 42

2.2.1Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 44

2.2.3Kết thúc kiểm toán 72

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT (VIETCPA) 73

3.1 Nhận xét, đánh giá về thực trạng 73

3.1.1   Đánh giá về ưu điểm 73

3.1.2   Đánh giá những hạn chế 74

3.1.3   Nguyên nhân của thực trạng 76

3.1.4   Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực trạng 77

3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trinh kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN trong kiểm toán BCTC 78

3.2.1Định hướng phát triển của VIETCPA trong những năm tới 78

3.2.1Sự cần thiết phải hoàn thiện 78

3.3 Những nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện 79

3.3.1Nguyên tắc hoàn thiện 79

3.3.2Yêu cầu hoàn thiện 80

3.4 Giải pháp hoàn thiện 80

3.5 Điều kiện thực hiện các giải pháp 88

3.5.1Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 88

3.5.2Về phía hiệp hội nghề nghiệp 88

3.5.3Về phía Công ty 89

3.5.4Về phía khách hàng 89

KẾT LUẬN 90

PHỤ LỤC 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong kỷ nguyên hội nhập với toàn cầu, với vị thế là người chơi mới trên trường quốc tế, Việt Nam không tránh khỏi những khó khăn ban đầu khi tham gia vào vòng quay chung của nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn đó, đòi hỏi có những giải pháp, hướng đi thông minh từ phía các doanh nghiệp, và một trong những bước đi khôn khéo nhất của nhiều doanh nghiệp chính là tìm được cho mình một nhà tư vấn tài chính có khả năng định hướng tốt cho mình có thể vượt qua và phát triển trong thời kỳ khủng hoảng này. Chính lý do trên cho thấy tầm quan trọng của kiểm toán, đó chính là điều kiện tiên quyết để các dịch vụ tư vấn Kiểm toán ra đời nhằm hỗ trợ đắc lực cho nền tài chính của xã hội.

Kiểm toán chi phí hoạt động là 1 phần hành tương đối quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Là 1 loại chi phí nhưng không liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh, không phải là 1 chỉ tiêu để tính giá thành sản phấm như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên kiểm toán chi phí hoạt động là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ một cuộc kiểm toán nào bởi khoản mục chi phí này ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí