loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Chi Phí Sản Xuất Trong Kiểm Toán Bctc Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Đông Á Thực Hiện

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BCTC BCĐKT BCKQKD BCĐPS CPSX CP NVL TT CP NCTT CP SXC CP SXKDDD BHXH BHYT KSNB KTV HTK TSCĐ BCTC Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Bảng cân đối phát sinh Chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kiểm soát nội bộ KTV Hàng tồn kho Tài sản cố định

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 LỜI NÓI ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài

 Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, toàn cầu hoá và xu thế hội nhập đã làm thay đổi cơ bản những diễn biến của kinh tế thế giới. Với sự phát triển nhanh chóng từng ngày của các tổ chức kinh tế, hàng trăm thậm chí hàng nghìn công ty liên doanh, Công ty 100% vốn nước ngoài…đang hoạt động và mỗi ngày mỗi nhiều hơn, công tác quản lý ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi chúng ta cần coi trọng công tác kiểm toán, phải xem kiểm toán là một công cụ quan trọng và cần thiết để giúp cho nền kinh tế đất nước tránh được những thiệt hại lớn lao.

Xuất phát từ lợi ích thiết yếu đó của hoạt động dịch vụ kế toán – kiểm toán, trong những năm gần đây hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng không ngừng tiến bộ, ngày càng phát triển và khẳng định vị trí vững chắc của mình trong khu vực và trên thế giới. Đó cũng là xu thế phát triển tất yếu của một nền kinh tế đổi mới và đang trên đà phát triển như nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Toàn bộ một cuộc kiểm toán BCTC là sự tổng hợp kết quả của các phần hành, các chu trình khác nhau, từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tới giai đoạn kết thúc kiểm toán và phát hành Báo cáo. Mỗi phần hành, chu trình là một quá trình kiểm toán riêng biệt, song chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau trong suốt quá trình của cuộc kiểm toán. Trong đó, việc hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất nói riêng là vấn đề quan trọng hàng đầu của bất kỳ một Công ty kiểm toán nào hiện nay, bởi khoản mục chi phí sản xuất là một khoản mục mang tính tổng hợp trên BCTC, ảnh hưởng rất nhiều đến các khoản mục khác và đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị; và nó cũng chính là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của Công ty kiểm toán trong nền kinh tế thị trường có sức cạnh tranh mạnh mẽ, khốc liệt trong thị trường hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tạiCông ty TNHH Kiểm toán Đông Á , cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Ths.Ncs Phí  Thị Kiều Anh  và các anh chị KTV Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á, em đã chọn đề tài:Hoàn thiện quy trình Kiểm toán Chi phí sản xuất trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á  thực hiệnđể nghiên cứu.Em đã quyết định lựa chọn đề tài này với mong muốn để đào sâu nghiên cứu và nắm rõ hơn nữa về Quy trình Kiểm toán chi phí Sản xuất và nhất là hiểu rõ được thực tiễn áp dụng và thực hiện Kiểm toán Chi phí Sản xuất của một Công ty Kiểm toán Việt Nam hiện nay, cụ thể là Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á  Việt Nam thực hiện. Trong suốt quá trình thực tập, em đã được tham gia vào một số cuộc Kiểm toán cùng các anh chị KTV phòng Nghiệp vụ 5 của Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á  với tư cách là trợ lý Kiểm toán. Qua đó em đã được chứng kiến và tham gia vào quá trình Kiểm toán phần hành chi phí sản xuất của một số Công ty khách hàng, đặc biệt là các Doanh nghiệp sản xuất . Chính nhờ sự kết hợp giữa thực tiễn đó với những lý thuyết chuyên ngành mà em đã được trau dồi bồi dưỡng ở nhà trường đã giúp em có những hiểu biết rất toàn diện và đầy đủ về Quy trình Kiểm toán Chi phí sản xuất trong Kiểm toán BCTC của một Công ty Kiểm toán nói chung và Công ty   nói riêng.

Trong phạm vi luận văn, em tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán BCTC tại Công ty, đồng thời đưa ra một số đánh giá và ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện quy trình.

2.Mục đích nghiên cứu đề tài

Chi phí sản xuất và tính giá thành(Chi phí sản xuất- giá thành) và kiểm toán khoản mục Chi phí sản xuất- giá thành là vấn đề luôn được  các kiểm toán viên quan tâm khi tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, đây là khoản mục quan trọng, những sai phạm trọng yếu thường xảy ra đồng thời với rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán khoản mục này rất cao. Bởi vậy, kiểm toán Chi phí sản xuất- giá thành là một đề tài mang tính thực tiễn.

Hơn nữa, việc nghiên cứu vấn đề kiểm toán Chi phí sản xuất- giá thành trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Á sẽ giúp tìm hiểu chi tiết hơn những hạn chế trong quy trình kiểm toán nhằm xây dựng những giải pháp và kiến nghị phù hợp tiến tới hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục này.

Trong điều kiện thành lập và hoạt động  lâu, AEA đang từng bước xây dựng và hoàn thiện về tổ chức quản lý cũng như tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, hoàn thiện chương trình kiểm toán là vấn đề tất yếu quan trọng, đặc biệt đối với khoản mục Chi phí sản xuất- giá thành trong kiểm toán Báo cáo tài chính.

3.Đối tượng nghiên cứu

Trong kiểm toán BCTC, Chi phí sản xuất và giá thành là khoản mục quan trọng đồng thời tiềm ẩn nhiều sai phạm. Vì vậy, đề tài nghiên cứu về khoản mục Chi phí sản xuất và giá thành trên báo cáo tài chính và quy trình kiểm toán khoản mục này tại Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là kiểm toán khoản mục CPSX  bao gồm :Chi phí  nguyên vật liệu trực tiếp ,chi phí nhân công trực tiếp ,chi phí sản xuất chung và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí