loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Chu Kỳ Huy Động Vốn Và Hoàn Trả Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Tnhh Tư Vấn Thuế, Kế Toán, Kiểm Toán Afc Chi Nhánh Phía Bắc Thực Hiện

LỜI CAM  ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập

MỤC LỤC

LỜI CAM  ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC SƠ ĐỒ vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1 Các vấn đề cơ bản về chu kỳ huy động vốn và hoàn trả 3

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vai trò của chu kỳ huy động vốn và hoàn trả 3

1.1.2. Hạch toán kế toán kế toán đối với hoạt động huy động vốn và hoàn trả 4

1.1.3. Đặc điểm của chu kì ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính 7

1.2 Kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.1.  Mục tiêu kiểm toán chu trình huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.2. Căn cứ kiểm toán 9

1.3. Quy trình kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả 10

1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 10

1.3.2.  Thực hiện kiểm toán 11

1.3.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán 14

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KÌ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC CHI NHÁNH PHÍA BẮC THỰC HIỆN 15

2.1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 15

2.1.1. Khái quát về  công ty TNHH  kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 15

2.1.2.  Chức năng hoạt động của công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 17

2.1.3 Nguồn nhân lực của công ty công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 17

2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lí của đơn vị 17

2.2. Tổ chức thực hiện kiểm toán tại cty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 18

2.2.1: Quy trình kiểm toán chung của công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc ( AFC) 18

2.2.2 Kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán tại Công ty TNHH  kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 19

2.2.3 Tổ chức hồ sơ kiểm toán 20

2.3 Thực hiện kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả 21

2.3.1.  Lập kế hoạch kiểm toán 21

2.3.2.. Thực hiện kiểm toán 27

2.3.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán 38

2.4. Đánh giá thực trạng kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả do công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện 39

2.4.1. Ưu điểm 39

2.4.2. Hạn chế 41

2.4.3. Nguyên nhân 43

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KÌ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO  TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH  KIỂM TOÁN AFC CHI NHÁNH PHÍA BẮC 45

3.1 : PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CTY TNHH KIỂM TOÁN AFC CHI NHÁNH PHÍA BẮC 45

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện: 45

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện: 46

3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả do công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện 47

3.2.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 47

3.2.2.Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 47

3.2.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 49

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 50

3.3.1 Về phía cơ quan nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp 50

3.3.2 Về phía công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc 52

3.4.3 Về phía cá nhân các kiểm toán viên 53

Kết luận 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

PHỤ LỤC 56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI
KTV Kiểm toán viên
BCTC Báo cáo tài chính
KSNB Kiểm soát nội bộ
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
KH Khách hàng
AFC Công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc
TK Tài khoản
RRTT Rủi ro tiềm tàng
RRKS Rủi ro kiểm soát
RRKT Rủi ro kiểm toán

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1-1: Sơ đồ hạch toán vốn đầu tư chủ sở hữu

Sơ đồ 1-2: Sơ đồ hạch toán vay dài hạn

Sơ đồ 1-4: Quá trình lập kế hoạch kiểm toán.

sơ đồ 2-2: Quy trình kiểm toán chung

Sơ đồ 2-4: nhân sự công ty A

LỜI MỞ ĐẦU

  1.   Tính cấp thiết của đề tài

Hơn nữa, chu kỳ huy động vốn và hoàn trả  là chu kỳ có mật độ phát sinh các nghiệp vụ ít nhưng giá trị lớn, liên quan đến nhiều đơn vị trong và ngoài doanh nghiệp, rủi ro phát sinh các sai phạm trong chu kỳ này cao và từ đó phản ánh sai lệch thông tin tài chính của doanh nghiệp, theo đó ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính.

Nhận thức được tầm quan trọng của chu kỳ huy động vốn và hoàn trả, cùng với lý do cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả công việc kiểm toán, trong quá trình thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện”.

  1. Mục đích nghiên cứu đề tài

Đề tài được nghiên cứu nhằm đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả dựa trên những hiểu biết về lý luận được học ở trường và dựa trên việc nghiên cứu thực trạng kiểm toán chu kỳ này do Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện. Em mong kết quả nghiên cứu đề tài mình chọn sẽ giúp quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả cũng như các chu kỳ khác hoàn thiện hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán của công ty. Đồng thời, qua việc nghiên cứu em sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lý luận cũng như thực tiễn quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả nói riêng cũng như kiểm toán báo cáo tài chính nói chung.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi của các dịch vụ kế toán, kiểm toán ngày càng mở rộng, nhưng kiểm toán báo cáo tài chính vẫn là một loại hình dịch vụ chính và là loại hình dịch vụ có thế mạnh của các công ty kiểm toán Việt Nam.

Đề tài chỉ nghiên cứu quy trình kiểm toán do kiểm toán viên độc lập thực hiện. Đề tài không nghiên cứu kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước nhưng kết quả nghiên cứu có thể  vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính do chủ thể kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước thực hiện.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp luận: việc nghiên cứu luận văn dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

– Phương pháp nghiên cứu: luận văn sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp lý thuyết, chuẩn tắc, thống kê, so sánh.

  1. Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài của em bao gồm ba chương:

Chương 1. Lý luận chung về quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Chương 2. Thực trạng quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn thuê, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện

Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo  tài chính tại công ty TNHH  kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 Các vấn đề cơ bản về chu kỳ huy động vốn và hoàn trả

      1. Khái niệm, đặc điểm vai trò của chu kỳ huy động vốn và hoàn trả

Chu kỳ huy động vốn và hoàn trả được coi là chu trình đầu tiên để tạo ra nguồn lực bảo đảm cho sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, nó quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp và do đó quyết định chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp được chia thành hai phần: phần thứ nhất là vốn chủ sở hữu bao gồm các loại vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, phần thứ hai là nợ phải trả bao gồm các nghĩa vụ pháp lý của một doanh nghiệp, được phân thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Việc hình thành vốn ban đầu của vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp: ở doanh nghiệp Nhà nước, vốn được Nhà nước cấp ban đầu; với các Công ty liên doanh vốn được góp từ các bên tham gia liên doanh; đối với các Công ty cổ phần, vốn được hình thành chủ yếu từ các cổ đông đóng góp qua mua cổ phiếu; với các doanh nghiệp tư nhân vốn do chủ nhân đầu tư.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí