loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Chu Kỳ Tiền Lương Và Nhân Sự Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Avina-Iafc

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI CAM ĐOAN iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1 Khái quát về chu kỳ tiền lương và nhân sự. 4

1.1.1 Khái niệm và vai trò của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương. 4

1.1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương. 6

1.1.3 Đặc điểm của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương ảnh hưởng tới quá trình kiểm toán. 8

1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 9

1.2.3 Khảo sát kiểm soát nội bộ về tiền lương và các khoản trích theo lương 11

1.3 Quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương nhân sự trong kiểm toán BCTC 12

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13

1.3.2 Thực hiện kiểm toán 15

1.3.3 Kết thúc kiểm toán 21

1.4.NHỮNG SAI PHẠM THƯỜNG GẶP TRONG KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 23

CHƯƠNG 2:QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN  BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AVINA-IAFC 25

2.1 Tổng quan chung về Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC 25

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 25

2.1.2 Cơ cấu tổ chức, điều hành và đội ngũ nhân sự 26

2.1.3  Dịch vụ 30

2.1.4 Khái quát quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán AVINA-IAFC. 33

2.2  Quy trình kiểm toán về khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại Công ty AVINA-IAFC 41

2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 41

2.2.2  Quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong BCTC tại Công ty TNHH ABC tại Công ty AVINA-IAFC. 44

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AVINA-IAFC 70

3.1  Đánh giá về thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ lương và nhân sự tại công ty kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC 70

3.1.1 Ưu điểm 70

3.1.2  Hạn chế và nguyên nhân 72

3.1.3 Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực trạng 74

3.2  Sự cần thiết phải hOÀN thiện 75

3.2.1 Định hướng phát triển của AVINA-IAFC trong thời gian tới 75

3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện 76

3.3  Những nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện 77

3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 77

3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 78

3.4  Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC. 79

3.4.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán cho một cuộc kiểm toán 79

3.4.2 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 80

3.5  Những điều kiện để thực hiện các giải pháp 82

3.5.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 82

3.5.2 Về phía Hiệp hội kế toán và kiểm toán 82

3.5.3 Về phía công ty kiểm toán 83

3.5.4 Về phía khách hàng được kiểm toán 84

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Báo cáo kết quả kinh doan BCKQKD

Báo cáo tài chính BCTC

Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS

Công cụ dụng cụ CCDC

Công ty TNHH ABC Công ty ABC

Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC AVINA-IAFC

Hàng tồn kho HTK

Hệ thống kiểm soát nội bộ Hệ thống KSNB

Kiểm soát nội bộ KSNB

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những khoản chi quan trọng. Nó là một khoản chi phí chủ yếu của các doanh nghiệp nhất là đối với các đơn vị sản xuất và dịch vụ. Đặc biệt, tiền lương và các khoản trích theo lương là một khoản liên quan đến thu nhập của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động. Do đó nó không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế đơn thuần mà còn mang ý nghĩa về mặt xã hội. Mà trong thực tế hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp thường có sự vi phạm các quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương. Thêm vào đó, tiền lương của đơn vị có thể bị lãng phí do công tác quản lý không hiệu quả hay do biển thủ thông qua các hình thức gian lận. các sại phạm xảy ra đối với khoản mục tiền lương có ảnh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu khác nhau trên BCTC của doanh nghiệp. Chính vì vậy, kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự được đánh giá là một trong những phần hành quan trọng trong kiểm toán BCTC.

Nhận thức được vấn đề này, bằng những kiến thức được học tại Học viện và quá trình thực tập tại Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán Chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC”.

  • Mục Đích Nghiên Cứu

Đề tài nghiên cứu với 3 mục đích:

– Hệ thống hóa làm rõ những vấn đề lý luận về quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính.

– Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC. Qua đó làm rõ những ưu, nhược điểm và tìm ra nguyên nhân của thực trạng.

– Thông qua lý luận và thực trạng quy trình kiểm toán tiền lương tại Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC để đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC.

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán Báo cáo tài chính.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này tập trung đi sâu vào thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự tại AVINA-IAFC và giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí