loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán – Tư Vấn Định Giá Acc_Việt Nam Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong công trình nghiên cứu là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viv

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU viivi

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4

1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 4

1.1.2 Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính 4

1.1.3 Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính 5

1.1.4 Trọng yếu và rủi ro kiểm toán 6

1.1.5 Bằng chứng kiểm toán 7

1.1.6 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 8

1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 10

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền 10

1.2.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền 11

1.2.3. Những sai sót thường gặp trong kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền 12

1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14

1.3.1 Lập kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán 14

1.3.2 Lập kế hoạch kiểm toán 16

1.3.3. Thực hiện kiểm toán 18

1.3.4. Kết thúc kiểm toán, tổng hợp và lập báo cáo kiểm toán 24

Kết luận chương 1 25

Chương 1 luận văn đã trình bày những nội dung chính sau đây: 25

Chương 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC_VIỆT NAM 26

2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH  GIÁ ACC_VIỆT NAM 26

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 26

2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 29

2.1.3 Đặc điểm cơ bản tổ chức, quản lý kiểm toán của TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 32

2.2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC CỦA CÔNG TY XYZ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC_VIỆT NAM THỰC HIỆN 41

2.2.1 Khái quát về cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng XYZ 41

2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty XYZ 4748

2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN 6667

2.3.1 Ưu điểm 6667

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 6970

Kết luận chương 2 7273

Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC_VIỆT NAM THỰC HIỆN 7374

3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC_VIỆT NAM 7374

3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 7374

3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 7475

3.2 MỘT SỐ GIẢ PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN 7475

3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán 7576

ACC cần lập quy trình kiểm toán cho từng loại hình doanh nghiệp, vì mỗi loại hình có đặc trưng riêng. Do đó các KTV sẽ thực hiện kiểm toán tốt hơn và điều này cũng thể hiện tính chuyên nghiệp của công ty. 7576

3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 7577

3.2.3 Giải pháp khác 7677

3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 7879

3.3.1. Về phía các cơ quan Nhà nước 7879

3.3.2 Về phía Hội nghề nghiệp 7879

3.3.3 Về phía Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 7980

3.3.4 Về phía khách hàng kiểm toán 7980

3.3.5 Về phía các cơ sở đào tạo 8081

Kết luận chương 3 8081

KẾT LUẬN 8182

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ACC Công ty TNHH Kiểm toán –  Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCKT Báo cáo kiểm toán
BCTC Báo cáo tài chính
CSDL Cơ sở dẫn liệu
DN Doanh nghiệp
KSNB Kiểm soát nội bộ
KTV Kiểm toán viên
TGNH Tiền gửi ngân hàng
TNHH Trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Tên Nội dung Trang
Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức quản lý của ACC 35
Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm toán BCTC tại ACC 38
Bảng 2.1 Giấy tờ làm việc tại công ty ACC 44
Bảng 2.2 Bảng phân công công việc 47
Bảng 2.3 Xác định mức trọng yếu cho toàn bộ BCTC 51
Bảng 2.4 Giấy tờ làm việc D121 55
Bảng 2.5 Giấy tờ làm việc D130 56
Bảng 2.6 Giấy tờ làm việc D110 61
Bảng 2.7 Giấy tờ làm việc D132 64
Bảng 2.8 Giấy tờ làm việc D141 66
Bảng 2.9 Giấy tờ làm việc D144 69
Bảng 2.10 Giấy tờ làm việc D142 72
Bảng 2.11 Giấy tờ làm việc D143 75

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán -Tư vấn định giá ACC_Việt Nam: 30

Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam 33

Bảng 2.1: Giấy tờ làm việc tại công ty ACC 39

Bảng 2.2: Bảng phân công công việc 42

Bảng 2.3: Xác định mức trọng yếu cho toàn bộ BCTC 45

Bảng 2.4: Giấy tờ làm việc D121 49

Bảng 2.5: Giấy tờ làm việc D130 50

Bảng 2.6: Giấy tờ làm việc D110 53

Bảng 2.7: Giấy tờ làm việc D132 56

Bảng 2.8: Giấy tờ làm việc D141 58

Bảng 2.9: Giấy tờ làm việc D144 60

Bảng 2.10: Giấy tờ làm việc D142 63

Bảng 2.11: Giấy tờ làm việc D143 65

MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Hơn 20 năm qua, ngành Kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với sự phát triển đó, năm 2005, Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam ra đời, hoạt động chuyên nghiệp và có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán độc lập.

Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam (ACC), em nhận thấy khoản mục vốn bằng tiền là một chỉ tiêu rất quan trọng, là một khoản mục trong tài sản lưu động, được trình bày trước tiên trên bảng cân đối kế toán và là căn cứ để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Các tài khoản tiền có liên quan tới nhiều chu kì kinh doanh khác nhau như: chu kì mua hàng và thanh toán, chu kì bán hàng và thu tiền, chu kì tiền lương, nhân sự… Phần lớn các nghiệp vụ liên quan tới vốn bằng tiền thường có giá trị pháp lý cao và dễ xảy ra gian lận, sai sót. Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc kiểm toán việc kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền luôn đạt mục đích và hiệu quả cao. Thực tế việc kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại các công ty kiểm toán nói chung và công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam nói riêng còn gặp phải những khó khăn và hạn chế nhất định. Vì vậy đề tài luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện luôn mang tính thời sự và cấp thiết.

  1. Mục đích nghiên cứu

+ Hệ thống hóa những lí luận căn bản về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC.

+ Tìm hiểu thực tế về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam. Từ đó, nhận thức rõ ràng, chính xác và đầy đủ hơn về kiến thức đã được học trên lý thuyết.

+ Nhận biết những ưu điểm và phát hiện một số hạn chế của công ty trong quá trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

– Phạm vi nghiên cứu: Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam. Kiểm toán vốn bằng tiền là một khoản mục trong kiểm toán BCTC.

  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

– Về khoa học: Luận văn đã trình bày, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

– Về thực tiễn: Luận văn đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán độc lập thực hiện, mô tả sự vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn  bằng tiền để nâng cao chất lượng kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận của phép duy vật biện chứng. Phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp chọn mẫu, ước lượng khả năng sai sót, nghiên cứu tổng hợp, đối chiếu so sánh tài liệu và thực tiễn. Phương pháp toán học, logic học… kết hợp với các phương pháp khác.

  1. Nội dung, kết cấu luận văn

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

Chương 1: cơ sở lý luận về công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Chương 2: thực trạng kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán – tư vấn định giá acc_việt nam

Chương 3: một số giải pháp nhằm hoàn thện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Giang Thị Xuyến và các anh chị trong Công ty TNHH Kiểm toán-  Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam đã hướng dẫn và cung cấp tài liệu cho em hoàn thành luận văn này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí