loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy Aca – Chi Nhánh Miền Trung Thực Hiện

Chương 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 5

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 5

1.1.1. Khái niệm khoản mục phải trả người bán 5

1.1.2. Ý nghĩa của  khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính 6

1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8

1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục phải trả người bán 8

1.2.2. Căn cứ kiểm toán khoả  n mục phải trả người bán 10

1.2.3. Các sai sót thường gặp khi kiểm toán phải trả người bán 11

1.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 12

1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán và soạn thảo chương trình kiểm toán khoản mục Phải trả người bán 12

1.3.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán khoản mục phải trả người bán 17

1.3.3 Kết thúc và hoàn tất công việc kiểm toán phải trả người bán 27

Kết luận chương 1 29

Chương 2:THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 30

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 30

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung 30

2.1.2. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung 32

2.1.3. Đặc  điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung 35

2.1.4. Đặc điểm về tổ chức, quản lý kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung 37

2.1.5. Đặc điểm lưu trữ hồ sơ kiểm toán 43

2.1.6. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung 45

2.2.THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC CHO CÔNG TY ABC 46

2.2.1. Khái quát về cuộc kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện tại công ty ABC 46

2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện tại đơn vị khách hàng ABC 68

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 109

2.3.1 Những ưu điểm 109

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 118

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 122

Kết luận chương 2: 124

Chương 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 125

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 125

3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC 125

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC 127

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 127

3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục PTNB 127

Thứ ba,  Về việc gửi thư xác nhận công nợ phải trả 132

3.2.2. Một số giải pháp khác 133

3.3. NHỮNG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 134

3.3.1. Về phía các cơ quan nhà nước, Bộ tài chính, Hội KTV hành nghề 134

3.3.2. Về phía KTV và công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung 135

3.3.3. Về phía công ty khách hàng 136

Kết luận chương 3 137

KẾT LUẬN 138

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 140

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nguyên bản
1 BCKT Báo cáo kiểm toán
2 BCTC Báo cáo tài chính
3 TK Tài khoản
4 CSDL Cơ sở dẫn liệu
5 KSNB Kiểm soát nội bộ
6 KTV Kiểm toán viên
7 PTNB Phải trả người bán
9 RRKS Rủi ro kiểm soát
10 RRKT Rủi ro kiểm toán
11 RRPH Rủi ro phát hiện
12 RRTT Rủi ro tiềm tàng
13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ1.1: Quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC

Sơ đồ 2.1 : Cơ  cấu tổ chức của UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức đoàn kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung

Sơ đồ 2.3. Quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

Bảng 1.1. Các thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ PTNB

Bảng 1.2. Các thủ tục kiểm tra chi tiết số dư PTNB

Bảng 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán

Bảng 2.1. Mẫu câu hỏi xem xét  chấp nhận khách hàng ABC Khách hàng: Công ty Cổ phần ABC

Bảng 2.2. Mô hình đánh giá rủi ro phát hiện (DR)

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục PTNB

Bảng 2.4. Kết luận của KTV về khoản mục PTNB

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Do yêu cầu khách quan của nền kinh tế, kiểm toán ra đời và đang có bước tiến đáng kể không ngừng, đóng vai quan trọng trong nền kinh tế.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới, môi trường kinh doanh Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển. Sự phát triển mạnh mẽ về nền kinh tế đem lại rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh. Vấn đề cạnh tranh trở thành một vấn đề trọng tâm của các doanh nghiệp, qui mô hoạt động ngày càng gia tăng đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chính sách hợp lí trong việc huy động và quản lý nguồn vốn. Vấn đề chiếm dụng vốn trở thành một vấn đề quen thuộc trong hoạt động của các doanh nghiệp. Khoản mục phải trả người bán trong tổng nợ phải trả ngày càng trở thành một khoản mục quan trọng có ý nghĩa ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tác động trực tiếp tới khả năng thanh toán và tất cả các chỉ tiêu trên bảng khai tài chính của doanh nghiệp.  Các chỉ tiêu đó chỉ được phản ánh đúng khi khoản mục phải trả người bán được trình bày một cách trung thực và hợp lí. Bên cạnh đó, công tác quản lí, hạch toán khoản mục phải trả người bán trong thực tế thường xảy ra sai sót, gian lận do đó công việc kiểm toán khoản mục này ngày càng  được chú trọng trong cuộc kiểm toán BCTC.

Từ những phân tích trên đây cho thấy tính cấp thiết, thực tiễn của kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC. Nhận thức được tầm quan trọng trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện

  • Mục đích nghiên cứu đề tài

Hệ thống hóa lí luận, tìm hiểu về quy trình    kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực tiễn về quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện.  

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận chung và thực tiễn quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung. Từ đó phân tích và đưa ra kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục NPTNB.

       Phạm vi nghiên cứu là quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện.

  • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học: Luận văn đã hệ thống những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền trung thực hiện.

Về thực tiễn: Luận văn đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục PTNB trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện, mô tả sự vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục PTNB do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện.

  • Phương pháp nghiên cứu

Về phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu và thực hiện dựa trên phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với tư duy khoa học logic.

Về phương pháp, kỹ thuật: Luận văn đã   sử dụng kết hợp các phương pháp như khảo sát trực tiếp thực tế tại đơn vị khách hàng, so sánh, đối chiếu, tổng hợp kết quả…

  • Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Lời cam đoan, Mở đầu, Kết luận, Danh mục các chữ viết tắt, Danh mục sơ đồ, bảng biểu, phụ lục, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1: Lí luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện.

Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện.

Chương 3: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung thực hiện.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt nhận thức, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, vì vậy trong quá trình thực hiện đề tài em không tránh khỏi những sai sót, kính mong sự chỉ bảo, đóng góp và đặc biệt là sự thông cảm từ quý thầy cô.

Em xin trân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo của PGS.TS Giang Thị Xuyến và toàn thể các anh chị trong phòng Kiểm toán BCTC – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí