loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Do Công Ty Tnhh Pkf Việt Nam Thực Hiện

 

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Từ viết tắt BCTC BCKT BGĐ BHXH BHYT BHTN CNV CBCNV CPTL HĐQT KM KPCĐ KSNB KTV RRKS RRPH RRTT TNCN TNDN TNHH VACPA Nguyên bản Báo cáo tài chính Báo cáo kiểm toán Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Công nhân viên Cán bộ công nhân viên Chi phí tiền lương Hội đồng quản trị Khoản mục Kinh phí công đoàn KSNB KTV Rủi ro kiểm soát Rủi ro phát hiện Rủi ro tiềm tàng Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Hội KTV hành nghề Việt Nam

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC

Sơ đồ 1.1: Trình tự luân chuyển chứng từ bán hàng Sơ đồ 1.2: Quy trình hạch toán chu kỳ bán hàng – thu tiền Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của PKF Việt Nam Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm toán chung của PKF Việt Nam Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Biểu đồ 2.1: Cơ cấu khách hàng của công ty PKF Việt Nam  

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT III DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC III SƠ ĐỒ 1.1: TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ BÁN HÀNG III SƠ ĐỒ 1.2: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN III MỤC LỤC III LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 4 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM 4 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 4 1.1.1 Khái niệm chu kỳ bán hàng – thu tiền 4 1.1.2 Tổ chức công tác kế toán đối với chu kỳ bán hàng – thu tiền 4 1.1.3 Đặc điểm chu kỳ bán hàng – thu tiền ảnh hưởng đến công tác kiểm toán BCTC 6 1.1.4 KSNB đối với chu kỳ bán hàng – thu tiền 7 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền 9 1.2.2 Căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền 10 1.2.3 Các sai sót thường gặp trong kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền 12 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13 1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13 1.3.2 Thực hiện kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền 16 1.3.3 Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN

2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM 30 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH PKF Việt Nam 30 2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH PKF Việt Nam 1 2.1.3 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH PKF Việt Nam 2 2.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM 5 2.2.2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại PKF Việt Nam 7 2.3   THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN 9 2.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 9 2.3.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục tiền lương 10 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 10 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG  VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN 10 2.4.1 Những ưu điểm 10 2.4.2 Những hạn chế 13 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 15 CHƯƠNG 3 18 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM 18 3.1 SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN 18 2.4.2 Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hang – thu tiền 18 2.4.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện chu kỳ bán hàng – thu tiền 19 Yêu cầu hoàn thiện 19 Nguyên tắc hoàn thiện 20 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN 21 3.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 21 2.2.1 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 21 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 21 3.3.1 Về phía các cơ quan nhà nước 22 3.3.2 Về phía công ty TNHH PKF Việt Nam 23 3.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp 24 KẾT LUẬN 27 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 29 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 30

LỜI MỞ ĐẦU

1, Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trước thực trạng nền kinh tế đang biến động với nhiều rủi ro, kiểm toán đã ra đời và phát triển như một tất yếu khách quan. Đây là hoạt động dịch vụ tạo ra niềm tin cho những người quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế, góp phần hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, nâng cao chất lượng quản lý của doanh nghiệp thông qua quá trình tư vấn và hoàn thiện hệ thống KSNB. Ngày nay dịch vụ kiểm toán phát triển ngày càng mạnh mẽ, các công ty kiểm toán không ngừng mở rộng về quy mô, đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp. Một trong những dịch vụ hàng đầu mà các công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng phải kể đến dịch vụ kiểm toán BCTC.

Trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng rất quan trọng bởi mức độ phát sinh nghiệp vụ lớn, phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Cụ thể là doanh thu bán hàng và nợ phải thu ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất sinh lời và dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp. Hai khoản mục này cũng luôn hàm chứa nhiều sai sót và gian lận. Do đó, kiểm toán doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng là quy trình kiểm toán quan trọng và chiếm khối lượng lớn trong quá trình kiểm toán.

Nhận thức được tầm quan trọng trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH PKF Việt Nam, bên cạnh việc tìm hiểu chung về hoạt động kiểm toán của Công ty em đã đi sâu tìm hiểu công tác kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện. Tên cơ sở đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiệnlàm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí