loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Chi Phi Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Nhân Tâm Việt Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình từ thực tế của đơn vị thực tập

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 4

1.1.1 Khái niệm, nội dung kinh tế và đặc điểm của Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp 4

1.1.1.1  Khái niệm và nội dung kinh tế 4

1.1.1.2  Đặc điểm 6

1.1.2   Vai trò của Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán Báo cáo tài chính 6

1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp 7

1.2.2 Căn cức kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 8

1.2.3 Các sai sót thường gặp khi kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 9

1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11

1.3.1  Lập kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán 11

1.3.1.1  Lập kế hoạch kiểm toán 12

1.3.1.2  Thiết kế chương trình kiểm toán 16

1.3.2  Thực hiện kiểm toán 17

1.3.2.1  Thực hiện khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với CPBH và CPQLDN 17

1.3.2.2  Thực hiện thủ tục phân tích đối với CPBH và CPQLDN 19

1.3.2.3  Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ 20

1.3.3  Kết thúc công việc và tổng hợp kiểm toán 24

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26

Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN 27

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT 27

2.1.1.1  Hình thành và phát triển 27

2.1.1.2 Các loại hình dịch vụ của công ty 27

2.1.1.3 Các khách hàng chủ yếu của công ty 29

2.1.1.4  Cơ cấu tổ chức quản lý 30

2.1.3  Chương trình kiểm toán khoản mục Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty 34

2.2.  THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI KHÁCH HÀNG A DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV) THỰC HIỆN 34

2.2.1. Khái quát về cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty A 34

2.2.1.1. Giới thiệu về cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty A 34

2.2.1.2  Giới thiệu quy trình thực hiện cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty A 36

2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC tại Khách hàng A 37

2.2.2.1. Lập kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán 38

2.2.2.2  Thực hiện kiểm toán 46

2.3  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO NTV THỰC HIỆN 79

2.3.1  Ưu điểm 79

2.3.1.1  Về quy trình kiểm toán BCTC 79

2.3.1.2  Về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN 79

2.3.2  Hạn chế 82

2.3.2.1  Về quy trình kiểm toán BCTC 82

2.3.2.2  Về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN 83

2.3.3.  Nguyên nhân 86

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 87

Chương 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN 88

3.1  SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 88

3.1.1  Sự cần thiết của việc hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC 88

3.1.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện 88

3.2.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN 89

3.2.1  Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC 89

3.1.2. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC 90

3.1.2.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 90

3.1.2.2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 93

3.1.2.3  Hoàn thiện giai đoạn kết thúc kiểm toán 96

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BCTC 96

3.3.1  Về phía các cơ quan Nhà nước, Bộ Tài chính, Hội KTV hành nghề 96

3.3.1.1  Các cơ quan Nhà nước, Bộ Tài chính 96

3.3.1.2  Hội KTV hành nghề: 97

3.3.2 Về phía khách hàng được kiểm toán 97

3.3.3  Về phía các Công ty kiểm toán nói chung và NTV nói riêng 97

3.3.4  Về phía Kiểm toán viên 98

3.3.5 Về phía các cơ sở đào tạo 99

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 100

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1  Mục tiêu kiểm toán chi tiết các nghiệp vụ liên quan đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát 8

Bảng 1.2  Mục tiêu và các thủ tục cần thực hiện khi kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Sơ đồ 2.1  Sơ đồ bộ máy quản lý của NTV

Bảng 2.1  Danh sách hội đồng thành viên

Bảng 2.2: Trích GTLV G330 − Chương trình kiểm toán CPBH tại Công ty A

Bảng 2.3: Trích GTLV G430 − Chương trình kiểm toán CPQLDN tại Công ty A

Bảng 2.4: Trích GTLV G320 – Kiểm soát nội bộ và chính sách kế toán áp dụng cho Chi phí bán hàng tại Công ty A

Bảng 2.5: Trích GTLV G310 – Tổng hợp số liệu chi phí bán hàng

Bảng 2.6: Trích GTLV G341 – So sánh biến động năm nay so với năm trước

Bảng 2.7: Trích GTLV G342 – Phân tích tỷ lệ Chi phí bán hàng

Bảng 2.8: Trích GTLV G361 – Tổng hợp đối ứng tài khoản Chi phí bán hàng

Bảng 2.10: Trích GTLV G363 – Kiểm tra tính đúng kỳ của CPBH

Bảng 2.11: Trích GTLV G420 – Kiểm soát nội bộ và chính sách kế toán áp dụng cho Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty A

Bảng 2.12: Trích GTLV G410 – Tổng hợp số liệu chi phí quản lý doanh nghiệp

Bảng 2.13: Trích GTLV G442 – So sánh biến động năm nay so với năm trước

Bảng 2.14: Trích GTLV G442 – Phân tích tỷ lệ CPQLDN

Bảng 2.15: Trích GTLV G461 – Tổng hợp đối ứng tài khoản Chi phí QLDN

Bảng 2.16: Trích GTLV G462 – Kiểm tra chi tiết Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bảng 2.17: Trích GTLV G463 – Kiểm tra tính đúng kỳ của CPQLDN

Bảng 2.18: Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục CPBH

Bảng 2.19: Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục CPBH

Bảng 3.1: Các câu hỏi để đánh giá hệ thống KSNB

Bảng 3.2: Các câu hỏi để đánh giá rủi ro

Bảng 3.3: Thử nghiệm kiểm soát

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Báo cáo tài chính phản ánh toàn bộ tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh. Báo cáo tài chính là căn cứ để Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế, các nhà quản lý, chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ, người lao động đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp họ đề ra các quyết định đúng đắn, phù hợp về quản lý, đầu tư, tín dụng,… cho nên, tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính luôn cần phải được đảm bảo. Do đó, việc kiểm toán báo cáo tài chính là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Vì đây là các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận kế toán và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thuế luôn là vấn đề nhạy cảm và được các doanh nghiệp hết sức chú trọng, việc xác định chính xác các yếu tố để tính thuế luôn cần phải được đảm bảo, do đó, kiểm toán khoản mục Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp có tính thời sự cấp thiết.

Nhận thấy được tầm quan trọng của khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp như thế nên trong quá trình thực tập, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH  Kiểm toán Nhân Tâm Việt  thực hiện’’

  • Mục đích nghiên cứu đề tài

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí