loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Trong Kiểm Toán Bctc Do Công Ty Tnhh Hãng Kiểm Toán Aasc Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ viii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix

MỞ ĐẦU 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 3
  6. Kết cấu của luận văn 3

Chương 1 4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4

1.1. Khái quát chung về khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 4

1.1.2. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 7

1.2. Khái quát về kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện 9

1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.2. Căn cứ kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính 10

1.2.3. Các sai sót thường gặp khi kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 11

1.3. Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính 13

1.3.1. Lập kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN 13

1.3.2. Thực hiện kiểm toán 19

1.3.4. Kết thúc kiểm toán 26

Chương 2 29

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN 29

2.1. Khái quát về công ty tnhh hãng kiểm toán aasc 29

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 29

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 31

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động 32

2.1.4. Quy trình chung kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 36

2.2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY CP ABC 37

2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 37

2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán 44

2.2.3. Thực hiện kiểm toán 68

2.2.4. Kết thúc kiểm toán 100

Chương 3 105

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN 105

3.1. Đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  do công ty tnhh hãng kiểm toán aasc thực hiện 105

3.1.1. Ưu điểm 105

3.1.2. Hạn chế 107

3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế 110

3.2. Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh hãng kiểm toán aasc thực hiện 111

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 111

3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện 113

3.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện 113

3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh hãng kiểm toán aasc thực hiện 114

3.2.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch 114

3.2.2. Trong giai đoạn thực hiện 115

3.2.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 117

3.4.1. Điều kiện khách quan 118

3.4.2. Điệu kiện chủ quan 120

KẾT LUẬN 122

PHỤ LỤC 123

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 143

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 144

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 146

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Xác định mức trọng yếu

Bảng 2.3: Giấy tờ làm việc “Đánh giá khách hàng hiện tại”

Bảng 2.4: Giấy tờ làm việc “Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động kinh doanh”

Bảng 2.5: Giấy tờ làm việc “Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.6: Giấy tờ làm việc “Đánh giá rủi ro đối với khoản mục CPBH và CPQLDN”

Bảng 2.7: Giấy tờ làm việc “Xác định mức trọng yếu ở giai đoạn lập kế hoạch”

Bảng 2.8: Giấy tờ làm việc “Phân tích sơ bộ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh”

Bảng 2.9. Giấy tờ làm việc “Chương trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng”

Bảng 2.10: Giấy tờ làm việc “Chương trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.11: Giấy tờ làm việc “Tổng hợp số liệu chi phí bán hàng”

Bảng 2.12: Giấy tờ làm việc “Tổng hợp số liệu chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.14: Giấy tờ làm việc “Tổng hợp đối ứng chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.15:  Giấy tờ làm việc “Phân tích chi phí bán hàng theo từng loại chi phí cấu thành”

Bảng 2.16: Giấy tờ làm việc “Phân tích chi phí bán hàng theo từng tháng”

Bảng 2.17: Giấy tờ làm việc “Phân tích chi phí bán hàng vừa theo từng loại chi phí cấu thành, vừa theo từng tháng”

Bảng 2.18: Giấy tờ làm việc “Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng loại chi phí cấu thành”

Bảng 2.19: Giấy tờ làm việc “Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng tháng”

Bảng 2.20: Giấy tờ làm việc “Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp vừa theo từng loại chi phí, vừa theo từng tháng”

Bảng 2.21: Giấy tờ làm việc “Kiếm tra các biến động bất thường về chi phí bán hàng ”

Bảng 2.22: Giấy tờ làm việc “Chọn mẫu kiểm tra chứng từ các nghiệp vụ về chi phí bán hàng”

Bảng 2.23: Giấy tờ làm việc “Kiểm tra tính đúng kỳ các nghiệp vụ về chi phí bán hàng”

Bảng 2.24: Giấy tờ làm việc “Kiểm tra các biến động bất thường về chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.25: Giấy tờ làm việc “Chọn mẫu kiểm tra chứng từ các nghiệp vụ về chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.27: Giấy tờ làm việc “Kiến nghị các bút toán điều chỉnh về chi phí bán hàng”

Bảng 2.28: Giấy tờ làm việc “Kiến nghị các bút toán điều chỉnh về chi phí quản lý doanh nghiệp”

Bảng 2.29: Tổng hợp số liệu sau kiểm toán về chi phí bán hàng

Bảng 2.30: Tổng hợp số phát sinh sau kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Biểu 2.2: Thứ tự xếp hạng các công ty kiểm toán

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Sơ đồ 2.2. Các dịch vụ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cung cấp

Sơ đồ 2.3. Quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Diễn giải
BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
BCTC Báo cáo tài chính
CPBH Chi phí bán hàng
CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp
HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ
KSNB Kiểm soát nội bộ
KTV Kiểm toán viên
RRKS Rủi ro kiểm soát
RRKT Rủi ro kiểm toán
RRPH Rủi ro phát hiện
RRTT Rủi ro tiềm tàng
SCT Sổ chi tiết
TK Tài khoản

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động kiểm toán trên thế giới đã ra đời từ rất lâu, khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên và chỉ thực sự phát triền mạnh mẽ từ giữa thế kỷ 19. Ở Việt Nam, phải đến năm 1991, sự ra đời của hai công ty kiểm toán độc lập đầu tiên là VACO và AASC mới đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng kiểm toán của nước nhà. Mặc dù có bước xuất phát điểm chậm song cho đến nay, hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng đang có những bước đột phá và phát triển không ngừng. Nền kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng thông tin kinh tế tài chính của các đối tượng quan tâm ngày càng gia tăng. Cho dù là đối tượng nào đi chăng nữa, nhà nước hay tư nhân, tập thể hay cá thể đểu có nhu cầu sử dụng các thông tin của doanh nghiệp nhưng đó phải là những thông tin trung thực, đáng tin cậy, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp vì chỉ như vậy họ mới có niềm tin và cơ sở đưa ra những quyết định kinh tế hợp lý. Những thông tin sai lệch sẽ dẫn đến một loạt các quyết định sai lầm, ảnh hưởng lớn đến các đối tượng sử dụng thông tin và có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Song thực trạng hiện nay ở nước ta là có rất ít các doanh nghiệp minh bạch tình hình tài chính của mình mà hầu hết đều cố gắng che giấu thông tin, làm giả số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính vì nhiều mục đích khác nhau.Trước bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ngày càng nhiều, thông tin tài chính kế toán của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phức tạp, chứa đựng nhiều gian lận rủi ro nhằm che mắt người sử dụng, trong khi đó, nhu cầu sử dụng những thông tin trung thực, khách quan, đáng tin cậy của các đối tượng quan tâm ngày càng gia tăng, hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng nhằm kiểm tra, xác nhận tính trung thực hợp lý của các thông tin kinh tế tài chính trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong nền kinh tế hiện nay.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí