loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn A&c Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 4

1.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4

1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5

1.1.3 Đặc điểm của doanh thu bán và cung cấp dịch vụ 6

1.1.4 Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7

1.2 KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8

1.2.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10

1.2.3 Những sai sót thường gặp trong kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11

1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13

1.3.2. Thực hiện kiểm toán 19

1.3.3. Kết thúc kiểm toán 23

1.4. So sánh chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh A&C Hà Nội với chương trình kiểm toán mẫu của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI 28

2.1 TỔNG  QUAN  VỀ  CÔNG  TY  TNHH  KIỂM TOÁN  VÀ  TƯ  VẤN  A&C 28

2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C THỰC HIỆN 33

2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 33

2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 34

2.2.3 Thực hiện kiểm toán 61

2.2.4. Thủ tục xem xét kỹ lưỡng 99

2.2.5. Xem xét việc trình bày và công bố khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 99

2.3. Kết thúc kiểm toán 99

2.3.1. Thực hiện các thủ tục kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán 99

2.3.2. Thực hiện rà soát lại các thủ tục đã thực hiện và tổng hợp các sai phạm phát hiện 100

2.3.3. Trao đổi với khách hàng 103

2.3.4. Kết luận về khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 104

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DICH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI 105

3.1 NHẬN XÉT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 105

3.1.1 Ưu điểm trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 106

3.1.2 Hạn chế trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 111

3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 113

3.1.4 Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực trạng 114

3.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 114

3.2.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trong thời gian tới 114

3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính 115

3.3 NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CHI NHÁNH A&C – HÀ NỘI 116

3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 116

3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 117

3.4 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 117

3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ  VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 120

3.5.1 Về phía Nhà nước 120

3.5.2 Về phía cơ quan chức năng 121

3.5.3 Về phía chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 122

3.5.4 Về phía đơn vị được kiểm toán 123

KẾT LUẬN 124

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh
BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
BCTC Báo cáo tài chính
BGĐ Ban giám đốc
CT Công ty
DN Doanh nghiệp
DTBH Doanh thu bán hàng
DTBH&CCDV Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
GTGT Giá trị gia tăng
HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ
KTV Kiểm toán viên
SXKD Sản xuất kinh doanh
TK Tài khoản
VTXD Vận tại xây dựng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Các thủ tục kiểm toán khoản mục Doanh thu trong chương trình kiểm toán mẫu của VACPA

Bảng 2.1: Danh sách cổ đông và tỷ lệ góp vốn Công ty Cổ phần XMN

Bảng 2.2: Phân tích xu hướng tại Công ty Cổ phần XMN

Bảng 2.3: Phân tích tỷ suất tại Công ty Cổ phần XMN

Bảng 2.4: Kết luận sau phân tích sơ bộ tại Công ty Cổ phần XMN

Bảng 2.5: Xác định mức trọng yếu tổng thể

Bảng 2.6: Bảng câu hỏi đánh giá rủi ro tại Công ty CP XMN

Bảng 2.7: Kết luận rủi ro đối với khoản mục doanh thu tại Công ty CP XMN

Bảng 2.8: Bảng xác định hệ số rủi ro của A&C-Hà Nội

Bảng 2.9: Xác định mức trọng yếu và khoảng cách mẫu cho khoản mục doanh thu tại Công ty Cổ phần XMN

Bảng 2.10: Phương pháp kiểm toán khoản mục doanh thu với rủi ro được đánh giá

Bảng 2.11: Thủ tục kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty CP XMN

Bảng 2.12: Bảng đối chiếu các chỉ tiêu tại Công ty CP XMN

Bảng 2.13: Phân tích biến động các chỉ tiêu doanh thu tại Công ty CP XMN

Bảng 2.14: So sánh doanh thu kế hoạch và thực hiện

Bảng 2.15: Phân tích biến động doanh thu theo tháng tại Công ty CP XMN

Bảng 2.16: Đối chiếu số liệu kế toán và Phòng Kế hoạch tại Công ty CP XMN

Bảng 2.17: Chọn mẫu đối chiếu số liệu Phòng Kế hoạch và Báo cáo Nhập-Xuất-Tồn tại Công ty CP XMN

Bảng 2.18: Kiểm tra chi tiết doanh thu bán hàng hóa 6 tháng đầu năm

Bảng 2.19: Xác định số mẫu cần kiểm tra doanh thu bán hàng 6 tháng cuối năm

Bảng 2.20: Chọn mẫu kiểm tra chi tiết doanh thu bán hàng 6 tháng cuối năm

Bảng 2.21: Xác định số mẫu cần kiểm tra doanh thu bán thành phẩm 6 tháng cuối năm

Bảng 2.22: Trích chọn mẫu kiểm tra chi tiết doanh thu xuất khẩu

Bảng 2.23: Kiểm tra chi tiết doanh thu nội bộ tại Công ty TNHH G

Bảng 2.24: Chọn mẫu một số nghiệp vụ có giá trị lớn kiểm tra chi tiết chiết khấu thương mại

Bảng 2.25: Chọn mẫu một số nghiệp vụ có giá trị lớn kiểm tra chi tiết các khoản giảm giá hàng bán

Bảng 2.26: Chọn mẫu kiểm tra tính đúng kỳ của doanh thu

Biểu 1.1: Các thủ tục kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C-Chi nhánh Hà Nội

Biểu 1.2: Mẫu kết luận kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Biểu 2.1: Tìm hiểu các chính sách kế toán khoản mục doanh thu tại Công ty CP XMN

Biểu 2.2: Tìm hiểu quy trình kiểm soát nội bộ bán hàng, phải thu và thu tiền tại Công ty CP XMN

Biểu 2.3: Walk Through Test tại Công ty CP XMN

Biểu 2.4: Bút toán điều chỉnh khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty CP XMN

Biểu 2.5: Kết luận sau kiểm toán về khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty CP XMN

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) thì kiểm toán khoản mục doanh thu là khoản mục luôn được nhà đầu tư, các khách hàng, nhà cung cấp hay ban quản lý doanh nghiệp…quan tâm hàng đầu trên BCTC. Các kết luận về tính trung thực và hợp lí của khoản mục doanh thu sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là với doanh nghiệp sản xuất. Các hoạt động kiểm toán khác như kiểm toán hoạt động bán hàng – thu tiền, kiểm toán chi phí và giá vốn bán hàng… đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là khẳng định doanh thu đạt được trong kì có chính xác và hợp lí hay không, đây là cơ sở để ra các quyết định quản lí của chủ DN và những người quan tâm khác. Trong khoản mục doanh thu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (DTBH&CCDV) đóng vai trò quyết định, vì đây là doanh thu từ hoạt động chính của DN, là cơ sở để đánh giá năng lực hoạt động, SXKD cũng như tiềm năng phát triển của Công ty trong tương lai. Là một chỉ tiêu quan trọng hàng đầu có ảnh hưởng quan trọng tới các chỉ tiêu khác cũng như việc ra quyết định của nhiều đối tượng quan tâm, nhưng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ rất phức tạp chứa đựng nhiều rủi ro, sai sót.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí