loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Trong Kiểm Toán Bctc Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Châu Á

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á

MỤC LỤC Chương  1:  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIÊM TOÁN BCTC 1 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH THU, DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1 1.1.1 Khái niệm về doanh thu và nội dung kinh tế 1 1.1.2. Các xác định và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC. 4 1.2.1.   Mục tiêu kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4 1.2.2. Căn cứ  kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 1.2.3  Sai phạm thường xảy ra đối với kiểm toán khoản mục doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ 7 1.3 .QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 8 1.3.1 . Lập kế hoạch kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 1.3.2 Thực hiện kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16 1.3.3  Kết luận kiểm toán về khoản mục doanh thu bán hàng và  cung cấp dịch vụ 21 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á THỰC HIỆN 23 2.1  TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á 23 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á 23 2.1.2 Khái quát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á 24 2.1.2.1  Kết quả hoạt động  của công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á 24 2.1.3.  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á 31 2.1.4. Đặc điểm tổ chức, quản lý Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á 32 2.1.5. Quy trình chung kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á 36 2.1.6. Đặc điểm chỉ mục hồ sơ kiểm toán 37 2..2  THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á 38 2.2.1. Khái quát về cuộc BCTC tại khách hàng Công ty X 38 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 43 Chương 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á 70 3.1 NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á THỰC HIỆN 70 3.1.1.Ưu điểm 70 3.1.2.Nhược điểm 74 3.1.3.Nguyên nhân 76 3.2  KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á 77 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á 77 3.2.2    Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu 78 KẾT LUẬN 82

Xem thêm:

  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung thực hiện
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện

LỜI NÓI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

      Hoạt động kiểm toán được coi là một trong những hoạt động có tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa lớn trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả. Báo cáo tài chính hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Báo cáo tài chính là tấm gương phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Để đạt được hiệu quả của kết quả kiểm toán, KTV phải tiến hành thực hiện kiểm toán trên từng bộ phận của các thông tin được trình bày trên Báo cáo tài chính và xem xét mối liên hệ giữa các thông tin này để đưa ra được ý kiến kiểm toán một cách trung thực và khách quan nhất về tình hình tài chính của đơn vị. Kiểm toán có ý nghĩa lớn trên nhiều mặt, là  “Quan toà công minh của quá khứ”, là “Người dẫn dắt cho hiện tại” và “ Người cố vấn sáng suốt cho tương lai”. Trong các thông tin tài chính, thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đặc biệt được quan tâm bởi nó là một trong những điểm trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh. Đây là cơ sở để tiến hành xác định lỗ, lãi trong kỳ của doanh nghiệp, nó cũng là nhân tố quan trọng trong việc xác định các nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Vì vậy kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một trong những phần hành chủ yếu trong kiểm toán BCTC.         Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chình do công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á thực hiện. Vì vậy em đã lựa chọn đề tài luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á

  1. Mục đích nghiên cứu đề tài

Thông qua việc nghiên cứu đề tài này , em mong muốn đạt được những hiểu biết sâu hơn về thực tế quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nói riêng và kiểm toán BCTC nói chung. Bên cạnh đó, em cũng mong muốn đưa ra những ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán  Châu Á như một lời cảm ơn đối với những anh chị đã tận tình chỉ dẫn em trong thời gian thực tập.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

    Đối tượng nghiên cứu của đề tài: lý luận về quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính; xem xét thực tiễn quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á.     Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với tư cách là một bộ phận trong quy trình chung của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á hiện nay.

  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

     Về khoa học: Luận văn đã hệ thống những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á thực hiện.      Về thực tiễn: Luận văn đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng  về quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á thực hiện, mô tả sự vận dụng lý luận vào thực tiễn tại Công ty cũng như đưa ra một số giải pháp hoàn thiện những tồn tại trong Công ty.

  1. Phương pháp nghiên cứu

     Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu của mình, trong luận văn này em  đã sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, logic kết hợp với các phương pháp tổng hợp, phân tích, mô tả… để phân tích, đánh giá.

  1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương : Chương 1 : Lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC. Chương 2 : Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á thực hiện. Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á thực hiện.   Chương  1:  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIÊM TOÁN BCTC 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH THU, DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm về doanh thu và nội dung kinh tế Theo chuẩn mực kế toán số 14 –  Doanh thu và thu nhập khác: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.”

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí