loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Phải Trả Người Bán Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Thực Hiện Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt

Hoàn thiện Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 11 1.1.Khái quát chung về Khoản mục Phải trả người bán trong BCTC 11 1.1.1. Khái niệm Nợ phải trả người bán 11 1.1.2. Nguyên tắc, yêu cầu hạch toán khoản mục Nợ phải trả người bán 11 1.1.3. Phương pháp kế toán khoản mục Nợ phải trả người bán 13 1.1.4. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Nợ PTNB 17 Bảng 1.1: Các thủ tục KSNB chủ yếu đối với chu kì mua hàng – thanh toán 18 1.2.Khái quát kiểm toán Khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính 19 1.2.1.Đặc điểm kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 19 1.2.2.Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục Phải trả người bán 21 1.2.3.Sai phạm thường xảy ra đối với kiểm toán khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 22 1.3. Quy trình kiểm toán khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 24 1.3.1. Tiếp nhận khách hàng và ký Hợp đồng kiểm toán 24 1.3.2.Lập kế hoạch kiểm toán: 25 1.3.3. Thực hiện kiểm toán 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT THỰC HIỆN 37 2.1.Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 37 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 37 2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 39 2.1.3.Tổ chức bộ máy của công ty 41 2.1.4.Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của Công ty 44 2.1.5.Quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư VẤN CHUẨN VIỆT thực hiện 50 2.2.Thực trạng quy trình kiểm toán Khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. 2.2.1.Lập kế hoạch kiểm toán 53 2.2.2.Thực hiện kiểm toán 66 2.2.3.Tổng hợp kết quả kiểm toán 91 2.3.Nhận xét đánh giá về quy trình kiểm toán khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tai Công ty TNHH kiểm toán và tư VẤN CHUẨN VIỆT. 94 2.3.1.Ưu điểm 96 2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 100 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT-VIETVALUES 104 3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình  kiểm toán khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư VẤN CHUẨN VIỆT thực hiện 104 3.2.Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện 106 3.3.Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt 107 3.4.Điều kiện thực hiện các giải pháp 109 3.4.2.Về phía hội nghề nghiệp 111 3.4.3.Về phía khách hàng 112 3.4.4.Về phía Công ty TNHH kiểm toán và tư VẤN CHUẨN VIỆT-VIETVALUES 113 KẾT LUẬN 115

Xem thêm:

  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí trả trước trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện
  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung thực hiện
  • Hoàn thiện kiểm toán doanh thu bán hàng do công ty Kiểm Toán và UHY ACA

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta nhiều cơ hội và thách thức. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh, quản lý khoa học của nước ngoài, có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến nhiều nước trên thế giới…Chính sự tách biệt giữa người sở hữu vốn và người điều hành doanh nghiệp đã đòi hỏi một báo cáo tài chính trung thực, đáng tin cậy vì thế Kiểm toán xuất hiện và phát triển ngày càng mạnh mẽ khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển của đất nước. Từ trước đến nay BCTC luôn là đối tượng chủ yếu của kiểm toán độc lập. BCTC là tấm gương phản chiếu kết quả hoạt động cũng như mọi khía cạnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các thông tin đưa ra trên BCTC đảm bảo trung thực, hợp lí. Bên cạnh đó, phải trả người bán là một trong các khoản mục quan trọng trong BCTC, có ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu trọng yếu khác trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Sự quan trọng của khoản mục phải trả người bán đã khiến việc thiết kế và thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trở thành một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong một cuộc kiểm toán. Các công ty kiểm toán trong quá trình hoạt động của mình, luôn tìm cách không ngừng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt cũng không nằm ngoài quy luật đó. Từ khi thành lập đến nay, công ty luôn luôn chú trọng phát triển quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán, và hiện nay trong số các quy trình do công ty thiết kế thì quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán của công ty có thể nói là một trong những quy trình kiểm toán hoàn thiện nhất. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, em đã tìm hiểu và thực hiện đề tài “Hoàn thiện Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt”.

  1. Mục đích của luận văn

Mục đích của luận văn là nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở thực tế đã thực hiện tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. Qua việc tìm hiểu này để rút ra nhận xét về ưu điểm và hạn chế của quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân và đề ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

Luận văn chỉ nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán do kiểm toán viên độc lập thực hiện, giới hạn phạm vi phản ánh thực tế kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán  Và Tư vấn Chuẩn Việt. Luận văn không nghiên cứu kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước nhưng kết quả nghiên cứu có thể vận dụng trong kiểm toán BCTC do chủ thể kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước thực hiện.

  1. Phương pháp nghiên cứu luận văn

Để đạt được mục đích nghiên cứu luận văn, em đã sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, suy luận biện chứng logic, toán học, khảo sát và phỏng vấn kiểm toán.

  1. Nội dung kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn tốt nghiệp này gồm 3 chương chính: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 1.1.Khái quát chung về Khoản mục Phải trả người bán trong BCTC 1.1.1. Khái niệm Nợ phải trả người bán Nợ phải trả người bán là những món nợ chưa thanh toán về hàng hoá và dịch vụ nhận được trong quá trình kinh doanh bình thường. Nợ phải trả người bán bao gồm các món nợ của việc mua vào nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản, thiết bị, điện nước sửa chữa và rất nhiều sản phẩm dịch vụ khhác doanh nghiệp nhận được trước ngày kết thúc năm.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí