loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Tài Sản Cố Định Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Chi Nhánh Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn A&c Hà Nội

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội

CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Tài sản cố định 3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý Tài sản cố định 3 1.1.2. Kế toán Tài sản cố định 5 1.1.3. Đặc điểm kế toán tài sản cố định ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính 8 1.1.4. Kiểm soát nội bộ đối với Tài sản cố định 10 1.2. Khái quát chung về kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các tổ chức kiểm toán độc lập 14 1.2.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính 14 1.2.2. Rủi ro thường gặp khi kiểm toán TSCĐ 15      1.2.3. Khảo sát KSNB TSCĐ trong kiểm toán 1.3. Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính 17 1.3.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 17 1.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 22 1.3.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán TSCĐ 28 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C HÀ NỘI 31 2.1. Khái quát chung về Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 31 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 34 2.1.3. Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính  tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 37 2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong Kiểm toán BCTC  Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 52 2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 54 2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán: 72 2.2.3. Giai đoạn tổng hợp kết quả kiểm toán 104 2.3. Nhận xét, đánh giá về quy trình và phương pháp kiểm toán Tài sản cố định trong Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội 105 2.3.1. Đánh giá về ưu điểm 105 2.3.2. Đánh giá về hạn chế 109 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 113 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI 114 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 114 3.1.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 114 3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 115 3.2. Những nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 116 3.2.1. Những nguyên tắc hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong Kiểm toán Báo cáo Tài chính 116 3.2.2. Những yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong Kiểm toán Báo cáo tài chính 117 3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 117 3.3.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 117 3.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 120 3.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 122 3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo Tài chính 123 3.4.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng 123 3.4.2. Về phía hiệp hội Kế Toán và Kiểm Toán 124 3.4.3. Về phía công ty kiểm toán 125 3.4.4. Về phía khách hàng được kiểm toán 126 3.4.5. Về phía kiểm toán viên 126 Phụ lục 2.1: Hệ thống tham chiếu trong hồ sơ kiểm toán chung 129 Phụ lục 2.2: Hệ thống tham chiếu trong hồ sơ kiểm toán năm 131 Phụ lục 2.3: Giấy làm việc 5.03 – Đánh giá, chấp nhận khách hàng 132 Phụ lục 2.4: Trích GLV 5.09 – Tìm hiểu về hoạt động của đơn vị và hoạt động kiểm soát nội 139

Xem thêm:

  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung thực hiện
  • Hoàn thiện kiểm toán doanh thu bán hàng do công ty Kiểm Toán và UHY ACA
  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí trả trước trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, Kiểm toán đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi cuộc kiểm toán là tổng hợp kết quả của nhiều phần hành và nhiều chu kỳ, khoản mục khác nhau. Mỗi phần hành, mỗi kỳ, mỗi khoản mục đều có mối quan hệ mật thiết, bổ sung cho nhau để hoàn thành tốt một cuộc kiểm toán.Khoản mục TSCĐ đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy việc hạch toán TSCĐ cũng như việc trích lập chi phí khấu hao cần phải được ghi chép đúng đắn và tính toán chính xác. Khoản mục TSCĐ trên bảng cân đối kế toán thường chiếm tỷ trọng lớn nên sai sót đối với khoản mục này thường gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Do đó kiểm toán TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng này, qua lý luận được học tại trường cũng như thực tế đi thực tập tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu thực tế công việc kiểm toán khoản mục TSCĐ và em chọn đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  Hà Nội để hoàn thành luận văn thực tập tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu đề tài

Khái quát và hệ thống hóa những lý luận về quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. – Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội – Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. – Phạm vi nghiên cứu: Quy trình kiểm toán Tài sản cố định tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội là một khoản mục trong kiểm toán BCTC khi kết thúc không lập báo cáo kiểm toán. Chủ thể là các KTV độc lập và thời gian nghiên cứu 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu chung: phương pháp duy vật biện chứng, nghiên cứu hoạt động kiểm toán độc lập trong mối liên hệ với các hoạt động kinh tế xã hội khác và trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. – Phương pháp nghiên cứu cụ thể: kết hợp phân tích và sử dụng bảng biểu, sơ đồ diễn giải minh họa và một số phương pháp khác.

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về qui trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội. Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội. Trong thời gian thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của PGS.TS Thịnh Văn Vinh cùng các anh/chị trong Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để có thể hoàn thành đề tài này. Vì thời gian thực tập có hạn, nhận thức của bản thân còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót cả về nội dung và hình thức. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, các cô trong bộ môn Kiểm toán và Ban Giám đốc Công ty để em có thể hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình được tốt hơn. CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Những lý luận cơ bản về Tài sản cố định 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý Tài sản cố định 1.1.1.1. Khái niệm

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí