loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Immanuel

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  TRONG KIỂM TOÁN BCTC 4 1.1.1. Khái niệm và vai trò về khoản mục tiền lương trong kiểm toán BCTC 4 1.1.2. Các khoản trích theo lương 6 1.1.3. Hạch toán kế toán đối với khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 8 1.1.4. Đặc điểm của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương  ảnh hưởng đến công tác kiểm toán 11 1.1.5. Kiểm soát nội bộ đối với tiền lương và các khoản trích theo lương 11 1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13 1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC 13 1.2.2. Căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC 14 1.2.3. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ về tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC 15 1.2.4. Các sai phạm thường gặp trong kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC 21 1.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 22 1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 22 1.3.2. Thực hiện kiểm toán 29 1.3.3 Tổng hợp kết quả kiểm toán 36 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 38 2.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY 38 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel 38 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 40 2.1.3. Đặc điểm hoạt động của Công ty 43 2.2. QUY TRÌNH CHUNG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 46 2.2.1 Quy trình kiểm toán BCTC chung 46 2.2.2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 46 2.2.3 Hồ sơ kiểm toán 47 2.3. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 48 2.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 48 2.3.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 53 2.3.3 Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 69 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 71 2.4.1 Những ưu điểm 71 2.4.2 Những hạn chế 75 2.4.3 Nguyên nhân 79 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 81 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL TRONG NHỮNG NĂM TỚI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Kiểm toán Immanuel trong những năm tới 81 3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và trích theo lương  trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel 83 3.2.  NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN 85 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 3.3.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 86 3.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 88 3.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 91 3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 92 3.4.1 Về phía các cơ quan Nhà nước và các Cơ quan chức năng 92 3.4.2. Về phía KTV và các Công ty kiểm toán 93 3.4.3. Về phía Hội nghề nghiệp 94 3.4.4. Về phía các trường đào tạo 95 KẾT LUẬN 96 Danh mục tài liệu tham khảo 97

Xem thêm:

 • Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH Môi trường đô thị Tiền Hải
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí trả trước trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện
 • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Kể từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa thì nhu cầu về kiểm toán đã trở nên tất yếu. Ngay từ khi xuất hiện, ngành kiểm toán của Việt Nam liên tục phát triển cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, trong những năm gần đây với xu thế toàn cầu hóa thì các doanh nghiệp càng phát triển mạnh mẽ, đa dạng để khẳng định mình trên thị trường quốc tế. Ngoài những doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo như Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần thì còn có nhiều những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do vậy, sự cạnh tranh trong sản xuất cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt và sự quản lý của các cơ quan chức năng lại càng trở nên khó khăn và phức tạp. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp công khai báo cáo tài chính là một nhu cầu tất yếu và cần thiết của nền kinh tế. Hoạt động kiểm toán trên thế giới đã ra đời và phát triển mạnh mẽ hơn một thế kỷ này, nhận thức được lợi ích cũng như việc hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi thông tin phải minh bạch, rõ ràng đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam. Trải qua hơn hai mươi năm hình thành và phát triển, kiểm toán Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công trong việc làm đảm bảo độ tin cậy, trung thực, hợp lý, giảm thiểu gian lận, sai sót trong hệ thống thông tin tài chính cũng như tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế của Việt Nam phát triển và vươn xa hơn nữa. Có nhiều dịch vụ kiểm toán trong đó kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những lĩnh vực quan trọng, là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán của kiểm toán bởi nó chứa đựng đầy đủ sắc thái kiểm toán ngay từ khi ra đời cũng như trong quá trình phát triển. Kiểm toán báo cáo tài chính là một hoạt động đặc trưng và nằm trong hệ thống kiểm toán nói chung. Cũng như mọi loại hình kiểm toán khác, để thực hiện chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của doanh nghiệp về tính trung thực được trình bày trên báo cáo tài chính. Trên báo cáo tài chính của mỗi đơn vị có rất nhiều khoản mục và bộ phân khác nhau nhưng trong đó phải kể đến khoản mục có vai trò đặc biệt quan trọng cũng như chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn là khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương. Tiền lương và các khoản trích theo lương  là một vấn đề rất quan trọng trong bất cứ một doanh nghiệp nào. Tiền lương là yếu tố nhằm đảm bảo tái sản xuất sức lao động, do đó nó là nhân tố quan trọng thúc đảy sự phát triển và đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho từng doanh nghiệp. Nghiên cứu vấn đề về tiền lương và các khoản trích theo lương là một vấn đề cần thiết và giúp ích cho các doanh nghiệp trong việc quản lý nguồn lao động. Kiểm toán tiền lương là một phần hành quan trọng trong kiểm toán BCTC. Liên quan trực tiếp tới các chi phí nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp .… Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán chi phí nhân công, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel”.

 • Mục đích nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu nhằm:

 • Một là, hệ thống hóa và làm rõ những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC.
 • Hai là, làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel.
 • Ba là, đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel.
 • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel. Tiền lương và các khoản trích theo lương là một khoản mục trong kiểm toán BCTC, vì vậy kết thúc quá trình kiểm toán khoản mục tiền lương và khoản trích theo lương không lập BCKT. Chủ thể kiểm toán là KTV độc lập và thời gian nghiên cứu là năm 2015.

 • Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Đề tài sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu gồm:

 • Phương pháp luận chung gồm phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
 • Phương pháp nghiên cứu cụ thể gồm quan sát, nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn, phân tích, tổng hợp lý thuyết, thống kê, so sánh và tham khảo ý kiến chuyên gia… nhằm làm rõ lý luận và thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel.
 • Những vấn đề đạt được sau khi hoàn thành đề tài

Đề tài phân tích và nêu rõ thực trạng thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel.

 • Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Khái quát chung về khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương  trong kiểm toán BCTC 1.1.1. Khái niệm và vai trò về khoản mục tiền lương trong kiểm toán BCTC 1.1.1.1 Khái niệm chung

 • Tiền lương

Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm khai thác hoặc cải biến các vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. Vì vậy, quá trình sản xuất luôn có sự tác động qua lại của ba yếu tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Trong các yếu tố đó, sức lao động là yếu tố cơ bản và quan trọng của quá trình sản xuất và tái sản xuất sản phẩm xã hội.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí