loading

Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Tiền Lương Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Avina-Iafc

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5

1.1 Khái quát về Tiền lương và các khoản trích theo   lương. 5

1.1.1 Khái niệm và vai trò của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương. 5

1.1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương. 7

1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 9

1.2.3. Những sai phạm thường gặp trong kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương 11

1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 12

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 12

1.3.2 Thực hiện kiểm toán 16

1.3.3 Kết thúc kiểm toán 21

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24

Chương 2 : QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN  BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AVINA-IAFC 26

2.1 Tổng quan chung về Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC 26

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 26

2.1.2 Cơ cấu tổ chức, điều hành và đội ngũ nhân sự 27

…….2.1.3  Dịch vụ 30

2.1.4 Khái quát quy trình kiểm toán Tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán AVINA-IAFC. 33

2.2  Quy trình kiểm toán về khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại Công ty AVINA-IAFC 44

2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 44

Theo phân công thì thành viên LNT sẽ thực hiện kiểm toán khoản mục tiền lương, người soát xét là LTS và VTTH. 46

2.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 71

2.3.1. Ưu điểm 71

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 74

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 78

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AVINA-IAFC 79

3.1  ĐÁnh giÁ về thực trạng quy trÌnh kiểm toÁn TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại cÔng ty kiểm toÁn vÀ tư vấn thuế AVINA-IAFC 79

3.1.1 Ưu điểm 79

3.1.2  Hạn chế và nguyên nhân 81

3.1.3 Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực trạng 83

3.2  Sự cần thiết phải hOÀN thiện 84

3.2.1 Định hướng phát triển của AVINA-IAFC trong thời gian tới 84

3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện 85

3.3  Những nguyÊn tắc vÀ yÊu cầu hoÀn thiện 86

3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 86

3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 87

3.4  Những ý kiến Đề xuất nhằm hoàn thiện quy trÌnh kiểm toÁn khoản mục tiền lương vÀ cÁc khoản trÍch theo lương tại CÔng ty Kiểm toÁn vÀ tư vấn thuế AVINA-IAFC. 88

3.4.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán cho một cuộc kiểm toán 88

3.4.2 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 89

3.5  Những điều kiện để thực hiện các giải pháp 91

3.5.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 91

3.5.2 Về phía Hiệp hội kế toán và kiểm toán 91

3.5.3 Về phía công ty kiểm toán 92

3.5.4 Về phía khách hàng được kiểm toán 93

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Báo cáo kết quả kinh doan BCKQKD

Báo cáo tài chính BCTC

Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS

Công cụ dụng cụ CCDC

Công ty TNHH ABC Công ty ABC

Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế AVINA-IAFC AVINA-IAFC

Hàng tồn kho HTK

Hệ thống kiểm soát nội bộ Hệ thống KSNB

Kiểm soát nội bộ KSNB

KTV KTV

DANH MUC BẢNG BIỂU

PHỤ LỤC 2.1.MỘT SỐ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

Phụ lục 2.2: Quy trình kiểm toán BCTC chung của Công ty AVINA-IAFC khoản mụcT iền lương và các khoản trích theo lương

Hệ thống hồ sơ

Phụ lục 2.3: Nội dung hồ sơ kiểm toán chung

Phụ lục 2.4: Tóm tắt hệ thống chỉ mục hồ sơ kiểm toán năm

Phụ lục 2.5: Chương trình kiểm toán Tiền lương và các khoản trích theo lương

Phụ lục 2.6: Tìm hiểu hồ sơ pháp lý khách hàng:

Bảng 2.3: Danh sách KTV trực tiếp tiến hành kiểm toán công ty TNHH ABC

Bảng 2.4: Chương trình kiểm toán chu kỳ tiền lương  áp dụng cho Công ty TNHH ABC do AVINA-IAFC thực hiện

Bảng 2.5: CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Bảng 2.6: MÔ TẢ QUI TRÌNH KIỂM SOÁT

Bảng 2.7: Trích Giấy tờ làm việc E440C –  Phân tích biến động quỹ lương giữa các tháng trong năm

Bảng 2.8 : Trích Giấy tờ làm việc E410 –  Tổng hợp số liệu, phân tích số dư

Bảng 2.9 : Tổng hợp đối ứng

Phụ lục 2.7 : trích bảng tìm hiểu chung về cách tính lương E420

Bảng 2.10: Trích Giấy tờ làm việc E442 – kiểm tra chi tiết việc thanh toán lương cho nhân viên.

Bảng 2.11: trích giấy tờ làm việc E450 tổng hợp đối ứng các khoản trích theo lương

Bảng 2.12:Trích giấy tờ làm việc E450A- Xác nhận bảo hiểm xã hội (trang sau)

Bảng 2.13: bảng tính thuế lũy tiến theo tiền lương

Phụ lục 2.8: Kết luận về khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Trước bối cảnh đó, việc minh bạch hóa các thông tin tài chính của doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết, nên sự ra đời của hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là một tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của nền kinh tế. Sự ra đời của kiểm toán độc lập đã góp phần hoàn thiện chế độ chuẩn mực kế toán, giúp hướng dẫn việc ứng dụng một cách rộng rãi các chế độ kế toán đến các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những khoản chi quan trọng. Nó là một khoản chi phí chủ yếu của các doanh nghiệp nhất là đối với các đơn vị sản xuất và dịch vụ. Đặc biệt, tiền lương và các khoản trích theo lương là một khoản liên quan đến thu nhập của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động, thường xuyên có những văn bản, quy định pháp luật mới được đưa vào áp dụng. Do đó nó không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế đơn thuần mà còn mang ý nghĩa về mặt xã hội. Mà trong thực tế hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp thường có sự vi phạm các quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương. Thêm vào đó, tiền lương của đơn vị có thể bị lãng phí do công tác quản lý không hiệu quả hay do biển thủ thông qua các hình thức gian lận. các sại phạm xảy ra đối với khoản mục tiền lương có ảnh hưởng tới

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí