loading

Hoàn Thiện Quy Trình Lập Và Phát Hành Báo Cáo Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Ở Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kiểm Toán Quốc Tế Và Dịch Vụ Tài Chính, Thẩm Định Giá A&cn Cpas

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cách viết tắt Cách viết đầy đủ
A&VN CPAs Công Ty Kiểm Toán Quốc Tế Và Dịch Vụ Tài Chính Thẩm Định Giá A&VN CPAs
BCTC Báo cáo tài chính
BCKT Báo cáo kiểm toán
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh
BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đ/c Điều chỉnh
GTGT Giá trị gia tăng
KTV Kiểm toán viên
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ Tài sản cố đinh
VND Việt Nam đồng

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Điều quan tâm đầu tiên của các đối tác, các nhà đầu tư, các nhà hoạch định chính sách… là những thông tin này có trung thực và hợp lý, khách quan hay không. Tất cả đều được thể hiện trên Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho tất cả các đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu cũng như tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải trung thực,hợp lý, khách quan để những người sử dụng thông tin Báo cáo tài chính có thể đánh giá được chính xác tình hình tài chính của đơn vị từ đó sẽ có những quyết định kinh doanh đúng đắn.

Do đó cần phải có một bên thứ ba, độc lập, khách quan, có kiến thức nghề nghiệp, uy tín và trách nhiệm pháp lý để kiểm tra, xem xét và đưa ra kết luận là báo cáo tài chính đó có được lập phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực và phương pháp kế toán hay không. Đó chính là công việc của kiểm toán viên độc lập thuộc các công ty kiểm toán chuyên nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong báo cáo tài chính để thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin. Việc đưa ra ý kiến kiểm toán để lập và phát hành báo cáo kiểm toán cho một cuộc kiểm toán là vô cùng quan trọng.

Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của một cuộc kiểm toán độc lập, thể hiện ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính mà họ đã kiểm tra. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính là cơ sở tin cậy đối với những đối tượng quan tâm tới những thông tin trên báo cáo tài chính như các nhà đầu tư, người cho vay, và đặc biệt là khi mà thị trường cổ phiếu đang được nhiều người quan tâm như hiện nay thì Báo cáo kiểm toán chính là một trong những thông tin quan trọng, đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, em chọn đề tài: Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính ở Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán quốc tế và Dịch vụ Tài chính, Thẩm định giá A&CN CPAs làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với mong muốn đi sâu tìm hiểu thực tế quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty cũng như nêu ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên do thời gian có hạn nên em chỉ xin trình bày về Bản cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh trong hệ thống các Báo cáo tài chính.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí