loading

Hoàn Thiện Quy Trình Môi Giới Bất Động Sản Tại Công Ty Cổ Phần Cenco Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ 6

LỜI MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY TRÌNH MÔI GIỚI    BẤT ĐỘNG SẢN 10

1.1.Tổng quan về kinh doanh bất động sản 10

1.1.1.Khái quát về bất động sản 10

1.1.2.Thị trường bất động sản 12

1.1.2.2Đặc điểm của thị trường bất động sản 12

1.2.2.Đặc điểm và bản chất môi giới bất động sản 21

1.2.3.Vai trò của môi giới bất động sản 23

1.2.4.Sự cần thiết của hoạt động môi giới bất động sản 25

1.2.5.Các hình thức môi giới 25

1.2.6.Một số vấn đề về hoạt động môi giới bất động sản 26

1.3.Quy trình môi giới bất động sản 31

1.3.1.Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản 31

1.3.2Kiểm tra và xử lý thông tin 35

1.3.3.Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ 37

1.3.4.Tư vấn và tiếp thị 39

1.3.5.Thực hiện giao dịch với khách hàng 40

1.3.6.Kết thúc thương vụ 43

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM 45

2.1Giới thiệu về công ty cổ phần Cenco Việt Nam 45

2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Cenco Việt Nam. 45

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban 50

2.1.3. Kết quả hoạt động các dịch vụ bất động sản tại công ty 51

2.2. Thực trạng về quy trình môi giới bất động sản tại công ty cổ phần Cenco Việt Nam 52

2.2.1. Cơ sở pháp lý 52

2.2.2. Quy trình môi giới BĐS tại CTCP Cenco Việt Nam. 55

2.2.3. Một vài ví dụ về quy trình môi giới bất động sản tại công ty cổ phần Cenco Việt Nam 60

2.3. Đánh giá về quy trình môi giới tại Công ty Cố phần Cenco Việt Nam. 94

2.3.1. Những kết quả đạt được 94

2.3.2. Hạn chế trong quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản của CTCP Cenco VN. 95

2.3.3. Nguyên nhân 100

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CENCO VIỆT NAM 102

3.1. Phương hướng phát triển của công ty 102

3.1.1. Phương hướng phát triển chung 102

3.1.2Phương hướng hoạt động đối với hoạt động môi giới BĐS: 103

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình môi giới bất động sản tại công ty cổ phần Cenco Việt Nam. 103

3.2.1.Giải pháp về thu thập thông tin: 104

3.2.2.Giải pháp về xử lý thông tin bất động sản 105

3.2.3.Giải pháp về giao dịch với khách hàng 107

3.2.4.Một số giải pháp khác 107

3.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình môi giới bất động sản. 113

3.3.1.Kiến nghị cho cơ quan nhà nước 113

3.3.2.Kiến nghị với công ty 114

KẾT LUẬN 115

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BĐS: Bất động sản.

CMTND: Chứng minh thư nhân dân.

CTCP Cenco VN: Công ty cổ phần Cenco Việt Nam.

ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.

KDBĐS: Kinh doanh bất động sản.

P: Phòng.

Sở KH & ĐT TPHN : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ mật thiết của thị trường BĐS với thị trường tài chính 18

Sơ đồ 1.3: Tam giác môi giới BĐS 23

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 52

Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng doanh thu năm 2015 54

Sơ đồ 2.3: Quy trình môi giới bất động sản 58

Hình 2.1: Logo Công ty cổ phần Cenco Việt Nam

Sơ đồ 1.1: Chu trình của thị trường BĐS.

Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ mật thiết của thị trường BĐS với thị trường tài chính.

Sơ đồ 1.3: Tam giác môi giới BĐS.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty.

Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng doanh thu năm 2015.

Sơ đồ 2.3: Quy trình môi giới.

Lời mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Do thông tin trên thị trường bất động sản thường không hoàn hảo, chính vì vậy, khi mua bán giao dịch cả bên bán và bên mua thường phải sử dụng một trong những dịch vụ của chuyên gia tư vấn và hoạt động môi giới bất động sản là một trong số đó. Hoạt động môi giới bất động sản là một trong những dịch vụ kinh doanh bất động sản, ra đời nhằm hỗ trợ và kích thích thị trường bất động sản phát triển.

Tuy mới được công nhận chính thức tại Việt Nam nhưng hoạt động môi giới bất động sản đã thể hiện được sự cần thiết của mình với thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Với tính chất là trung gian cầu nối góp phần kết nối cung – cầu bất động sản của thị trường, hoạt động môi giới ngày càng thể hiện tính tất yếu trong điều kiện thị trường bất động sản nhạy cảm và phức tạp như hiện nay.

Đối với hoạt động môi giới bất động sản thì quy trình môi giới đóng vai trò vô cùng quan trọng. Quy trình môi giới có bài bản, hoàn thiện, chuyên nghiệp thì thành công của mỗi thương vụ giao dịch bất động sản càng cao.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí