loading

Hoàn Thiện Quy Trình Và Phương Pháp Kiểm Toán Hàng Tồn Kho Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Hùng Vương

Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNG TỒN KHO 4 1.1.1 Đặc điểm của hàng tồn kho 4 1.1.2 Chức năng của hàng tồn kho 6 1.1.3 Tổ chức chứng từ kế toán 8 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.2.1 Ý nghĩa, vai trò của kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính 10 1.2.2 Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính 11 1.2.3 Căn cứ kiểm toán hàng tồn kho 12 1.2.4 Quá trình kiểm soát nội bộ hàng tồn kho 13 1.2.5 Khảo sát KSNB HTK 17 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 18 1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 18 1.3.2 Thực hiện kiểm toán 23 1.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán hàng tồn kho 31 1.4 MỘT SỐ SAI PHẠM THƯỜNG GẶP KHI KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC 32 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 33 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 33 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty 33 Một số nét sơ lược về chi nhánh Hà Nội CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý máy của công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương 35 2.1.3 Các loại hình dịch vụ của công ty 36 2.1.4 Các khách hàng chủ yếu của công ty 39 2.1.5 Quy trình chung kiểm toán BCTC của Công ty 39 2.1.5.1 Lập kế hoạch kiểm toán 39 2.1.5.2 Thực hiện kiểm toán 41 2.1.5.3 Kết thúc kiểm toán 41 2.1.6 Chương trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương 42 2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 42 2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 42 2.2.1.1 Khái quát về khách hàng kiểm toán 42 2.2.1.2 Bố trí nhân sự, thời gian và tiến hành kiểm toán 43 2.2.2 Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện 45 2.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 45 2.2.2.1.1 Thu thập thông tin cơ s v khách hàng 45 2.2.2.1.2 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng 46 2.2.2.1.3 Thực hiện phân tích sơ bộ BCTC của đơn vị khách hàng 52 2.2.2.2 Thực hiện kiểm toán 56 2.2.2.3 Kết thúc kiểm toán 68 CHƯƠNG 3 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 70 3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 70 3.1.1 Ưu điểm 71 3.1.2 Hạn chế 74 3.1.3 Nguyên nhân của thực trạng 77 3.1.4 Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực trạng 78 3.2 Định hướng phát triển của công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương và sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC 80 3.2.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương trong thời gian tới 80 3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương 80 3.2.2.1 Xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán trong xu thế hiện nay 80 3.2.2.2 Xuất phát từ hạn chế trong kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại HVAC 82 3.3 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 83 * Nguyên tắc hoàn thiện 83 3.4 KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC 84 3.4.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương 84 3.5 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 88 3.5.1 Về phía Nhà nước 88 3.5.2 Về phía hiệp hội nghề nghiệp 90 3.5.3 Về phía các trường ĐH và các tổ chức đào tạo về kế toán – kiểm toán 90 3.5.4 Về phía các doanh nghiệp được kiểm toán 91 3.5.5 Về phía các công ty kiểm toán nói chung và HVAC nói riêng 91 3.5.6 Về phía Kiểm toán viên 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

Xem thêm:

 • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Từ trước đến nay, Báo cáo tài chính luôn là đối tượng chủ yếu của kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính là tấm gương phản ánh kết quả hoạt động cũng như mọi khía cạnh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các thông tin đưa ra trên Báo cáo tài chính phải luôn đảm bảo tính trung thực, hợp lý, chính xác.   Trên BCTC của các doanh nghiệp, HTK thường là một khoản mục có giá trị lớn, các nghiệp vụ phát sinh xoay quanh HTK rất phong phú, phức tạp. Sự phức tạp này ảnh hưởng đến công tác tổ chức hạch toán cũng như việc ghi chép hàng ngày, làm tăng khả năng xảy ra sai phạm đối với HTK. Thêm vào đó, các nhà quản trị doanh nghiệp thường có xu hướng phản ánh tăng giá trị HTK so với thực tế nhằm mục đích tăng giá trị tài sản doanh nghiệp, minh chứng cho việc mở rộng quy mô sản xuất hay tiềm năng sản xuất trong tương lai… Các sai phạm xảy ra đối với HTK có ảnh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu khác nhau trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy, kiểm toán HTK được đánh giá là một trong những phần hành quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính.   Nhận thức được vấn đề này, bằng những kiến thức được học tại Học viện và quá trình thực tập tại chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương”.

 1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu với 3 mục đích: – Hệ thống hóa làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính. – Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương. Qua đó làm rõ những ưu, nhược điểm và tìm ra nguyên nhân của thực trạng. – Thông qua lý luận và thực trạng quy trình kiểm toán HTK tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương  để đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương .

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Do hạn chế về mặt thời gian cũng như phạm vi nghiên cứu nên đối tượng nghiên cứu của đề tài này tập trung đi sâu vào nghiên cứu thực trạng quy trình kiểm toán HTK tại công ty TNHH  kiểm toán Hùng Vương và giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán HTK.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu bằng các phương pháp sau:

 • Phương pháp chung:
 • Phương pháp duy vật biện chứng;
 • Phương pháp duy vật lịch sử;
 • Phương pháp cụ thể:
 • Phương pháp tổng hợp;
 • Phương pháp so sánh;
 • Phương pháp khảo sát thực tiễn;…
 1. Kết cấu của đề tài

Nội dung của đề tài gồm 3 chương:        Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.        Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNH H Kiểm toán Hùng Vương.        Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo – PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt và Ban giám đốc Học viện Tài chính cùng tất cả các anh chị KTV trong Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương  đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế chưa nhiều nên bài viết của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNG TỒN KHO
 • Đặc điểm của hàng tồn kho

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí