loading

Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Văn Phòng Thanh Tra Chính Phủ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 4       1.1.1. Khái quát chung về đơn vị hành chính sự nghiệp 4       1.1.2. Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 10 1.2. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 13       1.2.1. Khái niệm, nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp 13       1.2.2. Nguyên tắc tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 14        1.2.3. Yêu cầu tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp 15       1.2.4.  Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI  VĂN PHÒNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 44

2.1. Khái quát chung về Văn phòng Thanh tra Chính phủ 44       2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Thanh tra Chính phủ 44       2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thanh tra Chính phủ 45       2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 45       2.1.4. Đặc điểm quản lý tài chính Văn phòng Thanh tra Chính phủ 49       2.1.5. Các chính sách tài chính- kế toán áp dụng tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 52 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 54       2.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán 54       2.2.2. Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và công tác ghi chép ban đầu 56       2.2.3. Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 60      2.2.4. Thực trạng tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán 62      2.2.5. Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống BCTC và công khai BCTC 63       2.2.6. Thực trạng công tác tổ chức kiểm tra kế toán 65       2.2.7. Thực trạng tổ chức vận dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán 67 2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 68       2.3.1. Những kết quả đạt được 68       2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 70       2.3.3. Nguyên nhân 71

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI VĂN PHÒNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 73

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 73 3.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 74 3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ 75        3.3.1. Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 75       3.3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán và công tác ghi chép ban đầu 76        3.3.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán 77       3.3.4. Giải pháp hoàn thiện hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 78       3.3.5. Giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, phân tích và công khai báo cáo tài chính 79 3.3.6. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán 80       3.3.7. Giải pháp hoàn thiện tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 81 3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp. 81        3.4.1. Về phía nhà nước, cơ quan chủ quản 81        3.4.2. Về phía Văn phòng Thanh tra Chính phủ 82

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

HCSN Hành chính sự nghiệp NSNN Ngân sách Nhà nước ĐVQHNS Đơn vị quan hệ Ngân Sách TTCP Thanh Tra Chính Phủ VPTTCP Văn phòng Thanh tra Chính phủ TSCĐ Tài sản cố định UBND   Uỷ Ban Nhân Dân CNTT Công nghệ thông tin

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán Sơ đồ 1.3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán Sơ đồ 1.4:  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy VPTTCP Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại VPTTCP Bảng 2.1: Tình hình tài chính của VPTTCP

DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Danh mục chứng từ kế toán áp dụng tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp Phụ lục 02: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp Phụ lục 03: Một số chứng từ VPTTCP sử dụng Phụ lục 04: Một số mẫu sổ VPTTCP sử dụng Phụ lục 05: Báo cáo tài chính năm 2013

  1. Sự cần thiết của đề tài luận văn

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp với sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước được ổn định và cải thiện về nhiều mặt, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế-xã hội của đất nước.

Hiện nay ở Việt Nam đã có chế độ kế toán áp dụng cho khu vực công và các quy định cụ thể về kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Trên thực tế, thông tin kế toán đã góp phần không nhỏ đối với công tác quản lý tài chính tại đơn vị này. Tuy nhiên, qua thực tiễn vận hành cùng với sự thay đổi trong cơ chế quản lý tài chính theo hướng chuẩn mực kế toán công quốc tế, kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của các cấp quản lý. Do đó, công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp cần được hoàn chỉnh theo những yêu cầu tiêu chuẩn mới và Văn phòng Thanh tra Chính phủ với vai trò là một đơn vị hành chính cũng nằm trong xu thế đó. Nhằm đưa ra những sản phẩm kế toán có chất lượng và đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủlàm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài

Đề tài hướng tới cái nhìn tổng quan về kế toán trong khu vực công, cụ thể về kế toán hành chính sự nghiệp. Thông qua đó, liên hệ thực tế với thực tế kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ, phân tích và đánh giá những nội dung đã đạt được và cần đạt được trong thời gian tới.

Về lý luận:

+ Nghiên cứu, hệ thống hóa các nội dung liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp nói chung và kế toán trong đơn vị hành chính nói riêng (Tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ và báo cáo kế toán, kiểm tra kế toán).

Về thực tiễn :

+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Chỉ ra ưu điểm và hạn chế, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện.

+ Đề xuất những giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, nội dung và phương pháp kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí