loading

Hoàn Thiện Tổ Chức Hồ Sơ Kiểm Toán Tại Công Ty Tnhh Hãng Kiểm Toán Aasc

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 3

1.1. Khái quát hồ sơ kiểm toán 3

1.1.1. Khái niệm hồ sơ kiểm toán 3

1.1.2. Phân loại hồ sơ kiểm toán 5

1.1.3. Chức năng hồ sơ kiểm toán 6

1.1.4. Ý nghĩa hồ sơ kiểm toán 9

1.1.5. Nội dung hồ sơ kiểm toán 10

1.1.5.3. Ứng dụng hồ sơ kiểm toán trong các giai đoạn của quy trình kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. 13

1.1.5.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hồ sơ kiểm toán 16

1.2. Các mô hình hồ sơ kiểm toán 16

1.2.1. Mô hình hồ sơ kiểm toán Tây Âu 17

1.2.2. Mô hình hồ sơ kiểm toán Bắc Mỹ 19

CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THNH HÃNG KIỂM TOÁN AASC 22

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC 22

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của AASC 22

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại AASC 23

2.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý kiểm toán của AASC 24

2.1.3.1. Phương pháp kiểm toán 24

2.1.3.2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC 24

2.1.4. Hệ thống hồ sơ kiểm toán 25

2.1.5. Kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán 29

2.2. Thực tế tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán tại AASC 30

2.2.1. Một số đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán 30

2.2.2. Phân loại hồ sơ kiểm toán tại AASC 31

2.2.2.1. Hồ sơ chung (hồ sơ kiểm toán thường trực) 31

2.2.2.2. Hồ sơ kiểm toán năm 31

2.2.3. Nguyên tắc và nội dung tổ chức hồ sơ kiểm toán tạiAASC 33

2.2.3.1. Nguyên tắc tổ chức hồ sơ kiểm toán tai AASC 33

2.3. Mục đích và nguyên tắc soát xét giấy làm việc của AASC 62

2.4. Thực tế tổ chức hồ sơ kiểm toán của khách hàng của AASC 66

2.3.1. Tổ chức hồ sơ kiêm toán tại công ty khách hàng A 66

2.5. Môt số nhân xét về tổ chức hồ sơ kiểm toán của hai khách hàns của AASC 84

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC. 86

3.1. Nhận xét về công tác tỗ chức hồ sơ kiểm toán tại AASC 86

3.1.1. Những ưu điểm của hồ sơ kiểm toán của AASC 86

3.1.2. Một số hạn chế của mô hình tổ chức hồ sơ kiểm toán của AASC 88

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán tại AASC 90

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán tạiAASC 92

3.3.1. Đối với việc sắp xếp hồ sơ kiểm toán 92

3.3.2. Tổ chức bảo quản và lưu trữ hồ sơ 94

3.3.3. Một số phương hưởng khác nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC 95

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

DANH  MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Hệ thống tham chiếu mô hình hồ sơ kiểm toán Tây Âu

Bảng 1.2.: Các giẩv tờ làm viêc trong mô hình hồ sơ kiểm toán Tâv Âu

Bảng 2.1 Tham chiếu hồ sơ kiểm toán

Bảng 2.2 – Ký hiệu kiểm tra trên GLV của AASC

Bảng 2.3: hệ thống câu hỏi rà soát hồ sơ kiểm toán

Bảng 2.4-  Tham chiếu hồ sơ kiểm toán theo số hiệu tài khoản

Bảng 2.5: Hệ thống câu hỏi hoàn thiện hồ sơ kiểm toán một số khoản mục

Bảns 2.6: Các thủ tục soát xét lại báo cáo kiểm toán

Bảng 2.7: Môt số chỉ tiêu kết quả kinh doanh cuả doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Vì vậy sự chính xác của các thông tin kinh tế tài chính là một đòi hỏi cần được đáp ứng kịp thời. Kiểm toán là hoạt động đem lại niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý cao đòi hỏi kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải chú trọng đến chất lượng kiểm toán. Trong một cuộc kiểm toán thì hồ sơ kiểm toán đóng vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là phương tiện lưu giữ những bằng chứng thông tin quan trọng giúp kiểm toán viên đưa ra những kết luận mà còn là cơ sở pháp luật cho việc kiểm soát và đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán đã tiến hành. Chính vì vậy em đã chọn đề tài :“Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC” Khóa luận tốt nghiệp, ngoài lời mở đầu và kết luận, bao gồm ba phần chính:

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hồ sơ kiểm toán trong quy trình kiểm toán.

Chương II: Thực tế tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Chương III: Một số nhận xét đánh giá và phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm tại AASC.

  • Mục đích của đề tài:

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện về quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
  • Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hiện nay;
  • Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BTCT tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí