loading

Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Hà Nội

Hoàn thiện Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3 1.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3 1.1.1 Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng 3 1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng. 4 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4 1.2 Những vấn đề cơ bản về quá trình bán hàng trong doanh nghiệp 6 1.2.1 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm doanh thu bán hàng 6 1.2.1.1 Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán 6 1.2.1.2 Nội dung cơ bản doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 10 1.2.2 Các chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng 12 1.2.2.1 Chi phí giá vốn hàng bán 12 1.2.2.2 Chi phí bán hàng 14 1.2.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.2.2.4 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 17 1.2.3 Xác định kết quả bán hàng 17 1.3 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 17 1.3.1 Nguyên tắc kế toán, cơ sở kế toán chi phối và ảnh hưởng tới tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 17 1.3.1.1 Các nguyên tắc kế toán cơ bản 17 1.3.1.2 Các cơ sở kế toán 19 1.3.2 Tổ chức ghi nhận về doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng 21 1.3.2.1 Vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. 21 1.3.2.2 Vận dụng  phương pháp tài khoản kế toán để kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. 23 1.3.2.3 Quy trình ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. 24 1.4 Tổ chức hệ thống Sổ kế toán: Kế tbán hàng và xác định kết quả bán hàng 29 1.4.1 Hình thức sổ kế toán nhật ký chung 29 1.4.2 Tổ chức kế toán bán hàng trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 29 1.5 Tổ chức cung cấp thông tin về doanh thu chi phí và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 31 1.3.5 Tổ chức sử dụng thông tin kế toán về Doanh thu, Chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ yêu cầu quản trị Doanh nghiệp 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 35 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh. 35 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty 35 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty 37 2.2 Khái quát tổng quan về hệ thống kế toán tại  công ty cổ phần cao su Hà Nội 39 2.2.1 Khái quát về hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam 39 2.2.2 Khái quát về hệ thống kế toán tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 40 2.3 Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 45 2.3.1 Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 45 2.3.1.1 Khái quát thực trang doanh thu bán hàng tại công ty 45 2.3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty 46 2.3.2 Thực trạng kế toán giảm doanh thu bán hàng tại công ty 68 2.3.2.1 Chiết khấu thương mại 68 2.3.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại 68 2.3.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán 68 2.3.3 Thực trạng kế toán chi phí tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 69 2.3.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 69 2.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí bán hàng 74 2.3.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 80 2.3.4 Thực trạng cung cấp và sử dụng thông tin kế toán về doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng để phục vụ yêu cầu quản trị 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 87 3.1 Nhận xét, đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 87 3.1.1 Nhận xét chung về kế toán tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 87 3.1.2 Nhận xét đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 88 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 90 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất
  • Các giải pháp tăng cường vốn của công ty điện FTD
  • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại với mục tiêu thu được lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp cần đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, chuyển từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ hoặc thanh toán thông qua hoạt động bán hàng. Hiện nay công tác bán hàng của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn bất cập. Việc hội nhập kinh tế đã tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên đó cũng chính là thách thức lớn nhất khi phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài mạnh về vốn, đa dạng về giá và sản phẩm. Do vậy để có thể nắm bắt được thời cơ, đứng vứng và phát triển trên thị trường, doanh nghiệp cần tổ chức tốt khâu bán hàng, phân phối sản phẩm. Đây là khâu quan trọng nhất, cũng như khâu trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Các doanh nghiệp trong nước cần đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, làm tốt công tác marketing, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng như các dịch vụ hậu mãi. Từ đó tăng lượng khách hàng trung thành và mở rộng thị trường. Công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng rất quan trọng khi chúng có thể giúp cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định ngắn và dài hạn, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đây cũng là khâu giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, tăng vốn chủ sở hữu để đầu tư phát triển doanh nghiệp. Đối mặt với những thách thức đó, kế toán càng phải cẩn trọng khi đang sử dụng công cụ quản lý hữu hiệu để quản lý phát triển doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kết hợp với kiến thức được học, quá trình thực tập tại công ty cổ phần cao su Hà Nội dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt và sự giúp đỡ của anh chị phòng kế toán, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng  tại công ty cổ phần cao su Hà Nội” Mục tiêu của đề tài là tổng hợp, ghi nhận tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Qua đó đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, góp ý, đề xuất để hoàn thiện hơn nữa việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Theo đó, bài luận của em bao gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội Mặc dù đã  rất cố gắng trong quá trình thực tập, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Nguyễn Vũ Việt và anh chị phòng tài chính kế toán công ty cổ phần cao su Hà Nội, nhưng do khả năng còn hạn chế, thời gian thực tập chưa nhiều nên bài luận văn còn nhiều thiếu sót. Em  rất mong nhận được nhận xét, chỉ bảo trự tiếp từ thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, cùng các thầy cô và anh chị phòng tài chính kế toán để bài luận văn được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

  • Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  • Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng

Bán hàng là hoạt động chuyển quyền sở hữu sản phẩm gắn với phần lớn lợi ích và rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí