loading

Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần May I Hải Dương

LỜI CAM ĐOAN

           Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 5

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu 5

1.1.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu 5

1.1.1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu 5

1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 5

1.1.4 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 7

1.1.4.1 Phân loại nguyên vật liệu 7

1.1.4.2 Tính giá nguyên vật liệu 9

1.1.4.2.1 Tính giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 9

1.1.4.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán 12

1.1.5 Các chứng từ, sổ sách sử dụng 12

1.1.5.1 Các chứng từ kế toán nguyên vật liệu sử dụng 12

1.1.5.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 13

1.2 KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 13

1.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song 13

1.2.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 14

1.2.3 Phương pháp sổ số dư 15

1.3 KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 16

1.3.1.2 Tài khoản sử dụng 17

1.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ (Phụ lục 6) 19

1.3.2.2 Tài khoản 20

1.4 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN (Phụ lục 7) 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 24

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may 1 Hải Dương 24

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của CTCP May I Hải Dương 26

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (Phụ lục 8) 27

2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm công tác kế toán 30

2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 30

2.1.4.2 Đặc điểm công tác kế toán 30

2.1.5 Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ 33

2.1.5.1 Đặc điểm sản phẩm 33

2.1.5.2 Đặc điểm quy trình công nghệ (Phụ lục 10) 33

2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua (Phụ lục 11) 34

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 34

2.2.1 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may 1 Hải Dương 34

2.2.1.1 Đặc điểm và tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty 34

2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu 35

2.2.1.3 Nguyên tắc, phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 35

2.2.1.4 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại CTCP May 1 Hải Dương 37

2.2.1.5 Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại CTCP May 1 Hải Dương 40

2.2.1.6 Thực trạng trình bày thông tin kế toán nguyên vật liệu trên báo cáo tài chính 42

2.2.2 Thực trạng kế toán trên máy vi tính của công ty cổ phần may 1 Hải Dương 43

2.2.2.1 Mô tả khái quát phần mềm Misa 43

2.2.2.2 Phương pháp mã hóa và khai báo các đối tượng chủ yếu 43

2.2.2.3 Phương pháp nhập liệu trên phần mềm kế toán Misa 44

2.2.2.4 Phương pháp tính giá các đối tượng trên phần mềm 45

2.2.2.5 Quy trình thực hiện các bút toán kết chuyển, khóa sổ cuối kỳ 45

2.2.2.6 Quy trình in các sổ kế toán và báo cáo tài chính 46

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 47

2.3.1 Ưu điểm 47

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 49

3.1 YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN 49

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 50

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

PHỤ LỤC 54

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

GTGT      :     Giá trị gia tăng

NVL        :      Nguyên vật liệu

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm và trong bộ phận dự trữ chủ yếu của quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kế toán, nhất là kế toán nguyên vật liệu. Công tác kế toán nguyên vật liệu được thực hiện tốt sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác cho các nhà quản trị doanh nghiệp biết về tình hình sử dụng tài sản lưu động, đồng thời góp phần vào việc cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư cho quá trình sản xuất, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu, góp phần giảm những chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy, công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng giữ một vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần may I Hải Dương là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công hàng may mặc, cung cấp dịch vụ thương mại với đặc điểm sản xuất là sử dụng số lượng nguyên vật liệu lớn và đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, tạo ra các sản phẩm may mặc theo từng đơn hàng và hợp đồng cụ thể. Xuất phát từ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần may I Hải Dương, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may I Hải Dươnglàm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí