loading

Hoạt Động Kinh Doanh Và Các Rủi Ro Giải Pháp Tại Công Ty Bảo Minh Hà Nội

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 4

1.1. Tính tất yếu khách quan và vai trò của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. 4 1.1.1. Tính tất yếu khách quan của bảo hiểm hỏa hoạn và các RRĐB. 4 1.1.2. Vai trò của bảo hiểm hỏa hoạn và các RRĐB. 7 1.2. Những nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt. 10 1.2.1. Một số khái niệm liên quan. 10 1.2.2. Đối tượng bảo hiểm. 12 1.2.3. Phạm vi bảo hiểm. 13 1.2.4. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm. 13 1.2.5. Phí bảo hiểm. 16 1.3. Quy trình khai thác bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt. 16 1.3.1. Lập kế hoạch, tiếp cận khách hàng. 16 1.3.2. Xác định biện pháp khai thác. 18 1.3.3. Đánh giá rủi ro. 18 1.3.4. Đưa ra các biện pháp hỗ trợ. 19 1.3.5. Đánh giá rút kinh nghiệm. 20

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO MINH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN  2013-2015 21

2.1. Vài nét về Công ty Bảo Minh Hà Nội. 21 2.1.1. Vài nét về Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh. 21 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Bảo Minh Hà Nội 23 2.1.3. Cơ cấu tổ chức. 25 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 26 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty Bảo Minh Hà Nội từ 2013 – 2015. 27 2.3.1. Lựa chọn kênh phân phối trong khai thác bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt. 30 2.2.2. Quy trình khai thác bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Bảo Minh Hà Nội. 31 2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại Bảo Minh Hà Nội. 37 2.3.1. Kết quả đạt được. 37 2.3.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 40 2.3.3. Công tác giám định bồi thường. 40 2.3.4. Những mặt còn hạn chế. 45 2.3.5. Nguyên nhân. 46

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI BẢO MINH HÀ NỘI. 50

3.1. Phương hướng trong thời gian tới của công ty. 50 3.1.1. Mục tiêu. 50 3.1.2. Định hướng chiến lược. 52 3.2. Giải pháp thúc đẩy khai thác BHHH & RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội. 54 3.2.1. Phát triển và hoàn thiện sản phẩm. 54 3.2.2. Đẩy mạnh công tác khai thác. 55 3.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. 56 3.2.4. Nâng cao công tác giám định đề phòng và hạn chế tổn thất. 56 3.2.5. Nâng cao công tác giám định bồi thường. 57 3.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt. 57 3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước. 57 3.3.2. Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. 60 3.3.3. Một số kiến nghị với công ty. 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

PHỤ LỤC 65 Phụ lục 1 66 Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 66 Phụ lục 2 69 Rủi ro được bảo hiểm và rủi ro loại trừ 69 Phụ lục 3 72 Xác định phí bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 72 Phụ lục 4 76 Biểu phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Bảo Minh Hà Nội 76

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BH : Bảo hiểm BHHH : Bảo hiểm hỏa hoạn BHHH & RRĐB : Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm GTBH : Giá trị bảo hiểm HĐBH : Hợp đồng bảo hiểm KH : Khách hàng NĐBH : Người được bảo hiểm PCCC : Phòng cháy chữa cháy

DANH MỤC CÁC BẢNG

 • Bảng 2.1: Doanh thu từ các nghiệp vụ bảo hiểm của Bảo Minh Hà Nội
 • (2013- 2015)
 • Bảng 2.2: Kết quả triển khai các kênh khai thác nghiệp vụ BHHH&RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội từ năm 2013-2015
 • Bảng 2.3: Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Bảo Minh Hà Nộinăm 2013 – 2015
 • Bảng 2.4: Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác BHHH&RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội từ năm 2013 – 2015
 • Bảng 2.5: Chi phí khai thác bình quân trên một đơn BH nghiệp vụ BHHH&RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội từ năm 2013-2015
 • Bảng 2.6: Chi bồi thường nghiệp vụ BHHH & RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội (2013 – 2015)

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm theo doanh nghiệp năm 2013 Biểu đồ 2.2: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm theo doanh nghiệp năm 2014 Biểu đồ 2.3: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm theo doanh nghiệp năm 2015 Hình 2.1:  Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Bảo Minh Hà Nội Hình 2.2: Quy trình khai thác BHHH&RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội6

 1. Tính cấp thiết của đề tài.

Hậu quả của các vụ hỏa hoạn là rất lớn, nó có thể thiêu trụi toàn bộ tài sản của bất kì doanh nghiệp, công ty nào và hoạt động trên bất kỳ lĩnh vực gì. Những vụ hỏa hoạn để lại những thiệt hại nặng nề, như vụ cháy Chợ Đồng Xuân vào đêm 14/7/1994 có thiệt hại lên tới 300 tỷ đồng; ngày 15/09/2013, vụ cháy lớn ở trung tâm thương mại Hải Dương gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, với tổng thiệt hại lên đến hơn 500 tỷ đồng…

Những vụ cháy gây ra thiệt hại lớn như vậy thì các doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình sẽ phải làm gì để khắc phục những tổn thất mà mình gặp phải?Các DN sẽ khắc phục hoạt động sản xuất như thế nào?Ngoài ra còn những thiệt hại về người cũng như ô nhiễm môi trường.Nguồn lực tài chính nào sẽ là “cứu cánh” cho DN khi xảy ra tổn thất?Câu trả lời chính là Bảo hiểm.

Người dân và doanh nghiệp đều ý thức được sự nghiêm trọng của cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra nhưng không phải tổ chức cá nhân nào cũng ý thức được tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm cháy, nổ. Chính vì vậy, tuy đã được triển khai trên thị trường Việt Nam từ lâu nhưng BH cháy, nổ thời gian vừa qua vẫn chưa thực sự phát triển đúng với tiềm năng.

Qua thời gian tìm hiểu thực tập thực tế tại Công ty Bảo Minh Hà Nội, em thấy được bảo hiểm hỏa hoạn là một nghiệp vụ quan trọng của công ty, em cũng nhận thấy được tầm quan trọng của BHHH trong đời sống hàng ngày, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài :Hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo Minh Hà Nội – thực trạng và giải phápcho luận văn tốt nghiệp của mình.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tốt nghiệp tập trung nghiên cứu công tác khai thác Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (BHHH&RRĐB) tại Bảo Minh Hà Nội từ năm 2013-2015.

 1. Mục đích nghiên cứu

Từ những vấn đề lý luận chung về hoạt động khai thác Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt để thấy được ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. Đồng thời thông qua việc phân tích cụ thể tình hình khai thác nghiệp vụ này ở  Bảo Minh Hà Nội để nhằm tìm ra những mặt còn hạn chế trong việc khai thác nghiệp vụ bảo hiểm này từ đó đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ BHHH&RRĐB tại Bảo Minh Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

 1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu lý luận và phương pháp nghiên cứu thực tiễn

– Một số phương pháp khác: Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu kết hợp phân tích lý luận và thực tiễn.

 1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mục lục, Danh mục các từ viết tắt, Lời mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

 • Chương I: Cơ sở lý luận về bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.
 • Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo Minh Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015.
 • Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo Minh Hà Nội

Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế và kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí