loading

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cp Thương Mại Đầu Tư Long Biên

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC VIẾT TẮT iv

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương… 3

1.1.1. Vai trò và yêu cầu quản lý lao động 3

1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 3

1.2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN…………………………………………………………………………4

1.2.1. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 4

1.2.2. Quỹ lương 12

1.2.3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp 13

1.3. Hạch toán lao động tiền lương, tính lương và các khoản phải trả cho người lao động 15

1.3.1. Phân loại lao động 15

1.3.2. Hạch toán lao động 17

1.3.3. Tính lương và các khoản phải trả cho người lao động 19

1.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 21

1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng 21

1.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng 23

1.4.3. Phương pháp kế toán 23

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LONG BIÊN 28

2.1. Đặc điểm tình hình Công ty CP thương mại đầu tư Long BIên 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP thương mại đầu tư Long BIên 28

2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh của Công ty CP thương mại đầu tư Long BIên 29

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty CP thương mại đầu tư Long BIên 34

2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên 41

2.2.1. Đặc điểm lao động tại công ty 41

2.2.2. Nguyên tắc trả lương 43

2.3. Một số vấn đề chung về quản lý và kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên 46

2.31. Phương pháp tính lương phải trả người lao động 46

2.3.2. Kế toán tiền lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên ……48

2.3.3. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên 60

CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LONG BIÊN 77

3.1. Nhận xét khái quát về tình hình kinh doanh và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên 77

3.2. Đánh giá thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên 80

3.2.1. Những ưu điểm 80

3.2.2. Những tồn tại, nguyên nhân 82

3.3. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên 83

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

DANH MỤC VIẾT TẮT

BHTN bảo hiểm thất nghiệp

BHXH bảo hiểm xã hội

KPCĐ kinh phí công đoàn

BHYT bảo hiểm y tế

CBCNV cán bộ công nhân viên

GTGT giá trị gia tăng

NT ngày tháng

QLDN quản lý doanh nghiệp

SH Số hiệu

KD kinh doanh

TK tài khoản

CTGS……………………………………………………….chứng từ ghi sổ

NLĐ …………………………………………………………người lao động

NHNN…………………………………………..…. ngân hàng nông nghiệp

PTNN ………………………………………………….phát triển nông thôn

HĐQT……………………………………………………. hội đồng quản trị

TSCĐ……………………………………………………….. tài sản cố định

LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm nhiều yếu tố, trong đó ba yếu tố đầu tiên và là điều kiện cần thiết để một doanh nghiệp đi vào hoạt động chính là : Đối tượng lao động, Tư liệu lao động và Sức lao động. Trong ba yếu tố chính đó thì Sức lao động đóng vai trò là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.

Đối với người lao động, họ chỉ phát huy hết khả năng lao động, tinh thần trách nhiệm với công việc khi mà sức lao động họ bỏ ra được bù đắp xứng đáng. Tất cả những mục tiêu, lợi ích của doanh nghiệp và người lao động sẽ được thực hiện thông qua công cụ quan trọng: “Tiền lương”. Doanh nghiệp sử dụng tiền lương như một đòn bẩy kinh tế để khuyến khích sự đóng góp của người lao động đối với doanh nghiệp. Người lao động xem tiền lương là động lực để họ phấn đấu, tích cực lao động. Như vậy, làm tốt công tác hạch toán tiền lương, thỏa mãn được nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Nhận thức tầm quan trọng của tiền lương đối với một doanh nghiệp, em đã chọn để tài: “kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Nội dung của báo cáo gồm  ba chương:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí