loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Thành Sen

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1. Khái niệm, vai trò, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ của hoạt động bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3

1.1.1 Khái niệm, vai trò, nhiệm của hoạt động bán hàng. 3

1.1.2 Các phương thức bán hàng và thanh toán. 6

1.2 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9

1.2.1 Kế toán bán hàng 9

1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 15

1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 19

1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 23

1.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 27

1.3 Hình thức sổ kế toán 28

1.4 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng tin học 29

1.4.1 Tổ chức mã hóa các đối tượng quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 29

1.4.2 Quy trình thực hiện công việc 30

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH SEN 32

2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Thành Sen 32

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thành Sen 32

2.1.2 Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Sen 33

2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý 34

2.1.4 Tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Thành Sen 35

2.2 Thực trạng về kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần Thành Sen 47

2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ hàng hóa, phương thức bán hàng của công ty Cổ phần Thành Sen 47

2.2.2 Tình hình tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thành Sen 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÓNG GÓP GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH SEN 83

3.1.1 Ưu điểm 84

3.1.2 Một số hạn chế trong công tác bán hàng và xác định kết qura bán hàng tại công ty Cổ phần Thành Sen 85

3.2 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thành Sen 87

3.2.1 Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc của hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 87

3.2.2 Một số giải pháp đề xuất hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thành Sen 88

KẾT LUẬN 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT

 • BHXH: Bảo hiểm xã hội
 • BHYT: Bảo hiểm y tế
 • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
 • CPBH: Chi phí bán hàng
 • CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • CKTM: Chiết khấu thương mại
 • GTGT: Giá trị gia tăng
 • GVHB: Giá vốn hàng bán
 • HTK: Hàng tồn kho
 • K/c: Kết chuyển
 • KPCĐ: Kinh phí công đoàn
 • KQKD: Kết quả kinh doanh
 • NH: Ngân hàng
 • TSCĐ: Tài sản cố định
 • TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
 • TK ĐƯ:  Tài khoản đối ứng
 • TK lq: Tài khoản liên quan

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên

Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên

Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí bán hàng

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp

Sơ đồ 1.8: Kế toán xác định kết quả bán hàng

Sơ đồ 1.9: Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý

Sơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

Biểu 2.1: Trích danh mục hàng hóa, vật tư

Biểu 2.2: Trích danh mục hệ thống tài khoản

Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT

Biểu 2.4: Trích sổ cái TK 511

Biểu 2.5: Trích sổ nhật ký bán hàng

Biểu 2.6: Trích sổ cái TK 131

Biểu 2.7: Trích sổ cái TK 632

Biểu 2.8: Giấy đề nghị thanh toán

Biểu 2.9: Phiếu chi

Biểu số 2.10: Sổ cái tài khoản 642

Biểu 2.11: Các bút toán kết chuyển

Biểu 2.12: Sổ cái tài khoản 911

Biểu 2.13: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện kinh tế thị trường mỗi công ty doanh nghiệp để tồn tại duy trì và phát triển thì các sản phẩm hàng hóa của họ phải tồn tại trên thị trường, được người mua tiêu dùng chấp nhận sử dụng. Như vậy doanh nghiệp sẽ phải thực hiện tốt khâu bán hàng có như thế doanh nghiệp sẽ có điều kiện thu hồi vốn bù đắp chi phí thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư phát triển nâng cao đời sống người lao động.

Qua quá trình học tập tại trường với những kiến thức mà các thầy cô giáo đã truyền đạt về công tác quản lý kinh tế, kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại các đơn vị hành chính sự nghiệp, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cách lập chứng từ, vào sổ sách kế toán… và sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú ở công ty cổ phần Thành Sen nên em đã lựa chọn chuyên đề “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Thành Sen”.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thành Sen , em đã có dịp tiếp cận thực tế với quy trình kinh doanh và bộ máy kế toán tại công ty để từ đó thấy được sự cần thiết của việc tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thương mại nói riêng và doanh nghiệp khác nói chung . Em xin cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của giám đốc, kế toán công ty Cổ phần Thành Sen cùng sự  hướng dẫn tận tâm của thầy giáo Tiến sĩ Thái Bá Công đã giúp đỡ em hoàn thành bài Báo cáo thực tập này

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí