loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Toàn Bộ & Dịch Vụ Kỹ Thuật

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ & Dịch vụ Kỹ thuật

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA. 1.1.Bán hàng và xác định kết quả bán hàng 32 1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, kết quả bán hàng 33 1.1.3 Nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 34 1.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa. 35 1.2.1 Các phương thức bán hàng 35 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 38 1.2.3.  Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 39 .2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 42 1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 47 1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 47 1.3.2 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 50 1.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng 50 1.4 Sổ sách sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 51 1.4.1 Hình thức Sổ Nhật ký chung. 51 1.4.2. Hình thức Nhật ký-sổ cái 53 1.4.3.  Hình thức chứng từ ghi sổ 54 1.4.4.  Hình thức Nhật ký chứng từ 55 1.4.5. Hình thức kế toán máy 56 1.5 Trình bày thông tin về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trên báo cáo tài chính 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 59 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 60 2.1.  Đặc điểm chung về đơn vị thực tập. 60 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. 60 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật. 66 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật. 66 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật. 68 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật. 74 2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ & Dịch vụ Kỹ thuật. 74 2.2.2 Thủ tục bán hàng và chứng từ sử dụng. 75 2.2.3. Tổ chức mã hóa ban đầu 95 2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng. 96 2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán 103 2.2.6 Kế toán chi phí bán hàng 113 2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 120 2.2.8 Trình bày thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 121 Biểu số 3.19 Trích Bảng cân đối kế toán của Công 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật: 127 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 130 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 131 3.1 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện 131 3.1.1 Yêu cầu hoàn thiện: 131 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện 132 3.2. Các giải pháp hoàn thiện 133 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 134 KẾT LUẬN

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc
  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân
  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất

MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay vấn đề mà các doanh nghiệp luôn lo lắng và băn khoăn là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh nghiệp có trang trải được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận?” Thật vậy xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh. Mục đích của phần lớn các doanh nghiệp hiện nay là tối đa hóa lợi nhuận. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra thì phần còn lại sau khi bù đắp chi phí đó được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lý, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc các doanh nghiệp thương mại thì doanh thu đạt được chủ yếu do quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả bán hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Để quản lý được tốt nghiệp vụ bán hàng thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện phù hợp với tình hình mới. Trong thời gian thực tập tại trường và học tập tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ & Dịch vụ Kỹ thuật, qua tìm hiểu thực tế nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác bán hàng. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty nói chung, phòng kế toán nói riêng và sự hướng dẫn của cô giáo TS. Nguyễn Thu Hoài em đã chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ & Dịch vụ Kỹ thuật” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm 3 chương, trình bày các vấn đề sau: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quản bán hàng trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ và Dịch vụ Kỹ thuật CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA. 1.1.Bán hàng và xác định kết quả bán hàng Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu tiền hoặc được quyền thu tiền hay một loại hàng hóa khác và hình thành doanh thu bán hàng. Bán hàng là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm hàng hoá sang vốn bằng tiền và xác định kết quả kinh doanh thương mại.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí