loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Ct Tnhh Mtv Tm Thanh Tùng

CHƯƠNG I: 8 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 8 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP. 8 1.1.1 Quá trình bán hàng, xác định kết quả bán hàng. 8 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động quá trình bán hàng, xác định kết quả bán hàng. 9 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 10 1.2 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP. 11 1.2.1 Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán. 11 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại. 14 1.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 17 1.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 22 1.2.5 Kế toán chi phí bán hàng 25 1.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 28 1.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 30 1.2.8 Kế toán xác định kết quả bán hàng 31 Sơ đồ 14: Kế toán xác định kết quả bán hàng 32 1.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 32 1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 32 1.3.2 Hình thức nhật ký-sổ cái. 33 1.3.3 Hình thức chứng từ ghi sổ. 34 1.3.4 Hình thức nhật ký- chứng từ. 35 1.3.5 Báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 36 1.4 TỔ CHỨC TRÌNH BÀY THÔNG TIN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRÊN BÁO CÁO KẾ TOÁN 36 1.5 MỘT SỐ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUÁ BÁN HÀNG TRONG THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THANH TÙNG. 40 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 40 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 41 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. 41 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 43 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014 và năm 2015. 50 2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. 52 2.2.1 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 52 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 68 2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng. 72 2.2.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 72 2.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty. 80 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG T TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THANH TÙNG. 86 3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. 86 3.1.1. Ưu điểm 87 3.1.2. Một số hạn chế 89 3.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công tyTNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. 90 3.2.1.Ưu điểm 90 3.2.2. Một số hạn chế

  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại CPTMDV KT Thành Đạt
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nippon Paint Việt Nam
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Quá trình thực tập tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn – Tiến sĩ Lê Thị Diệu Linh và các cán bộ kế toán Phòng Tài chính – Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quá bán hàng tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng  

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng.

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn còn bao gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tùng. CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1.1 Quá trình bán hàng, xác định kết quả bán hàng.      Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại .Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá người mua và doanh nghiệp thu tiền về hoặc được quyền thu tiền Xét về góc độ kinh tế : Bán hàng là quá trình hàng hoá của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền) Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng có những đặc điểm chính sau đây: Có sự trao đổi thoả thuận giữa người mua và người bán, nguời bán đống ý bán, người mua đồng ý mua, họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Có sự thay đổi quyền sở hữu về hàng hoá: người bán mất quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu về hàng hoá đã mua bán. Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng hoá và nhận lại của khách hàng một khoản gọi là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cơ sở để doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của mình.

    1. Khái niệm xác định kết quả bán hàng

Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thi kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ .Viêc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng ,cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word