loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Trong Công Ty Tnhh Thiết Bị Khoa Học Công Nghệ Khải Minh

Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 4 1.1 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 4 1.1.1 Khái niệm bán hàng. 4 1.1.2 Đặc điểm quá trình tiêu thụ hàng hóa. 4 1.1.3 Vai trò của bán hàng trong doanh nghiệp. 4 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 6 1.2 Các phương thức bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 7 1.2.1 Các phương thức bán hàng 7 1.2.2 Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 8 1.2.2.1 Quá trình tính toán và hạch toán doanh thu và thu nhập khác. 8 1.2.2.2 Quá trình tính toán và hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 12 1.2.2.3 Quá trình tính toán và hạch toán chi phí 13 1.2.2.4 Quá trình tính toán, hạch toán thuế TNDN và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHẢI MINH. 28 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh. 28 2.1.1 Thông tin chung về công ty. 28 2.1.2 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh trong công ty. 28 2.1.2.1 Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty. 29 2.1.2.2 Các sản phẩm chủ yếu. 30 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình bán hàng của công ty. 31 2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý công ty. 31 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý trong công ty. 31 2.1.3.2  Chức năng, nhiệm vụ của giám đốc và từng phòng ban trong công ty. 32 2.1.4 Tình hình hoạt động và nguồn nhân lực của công ty. 34 2.1.4.1 Tình hình hoạt động của công ty. 34 2.1.4.2 Nguồn nhân lực của công ty. 34 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán trong công ty. 35 2.2 Tổ chức ghi nhận và hạch toán thủ công trong công ty. 41 2.2.1 Tổ chức ghi nhận và hạch toán doanh thu và thu nhập khác trong công ty. 41 2.2.2 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí trong công ty. 52 2.2.2.1 Tổ chức ghi nhận và hạch toán giá vốn hàng bán. 52 2.2.2.3 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 60 2.2.2.4 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí khác 64 2.2.2.5 Tổ chức tính toán thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 67 2.3 Tổ chức ghi nhận và hạch toán trên phần mềm của công ty. 74 2.3.1 Tổ chức ghi nhận và hạch toán doanh thu và thu nhập khác trong công ty 74 2.3.2 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí trong công ty 82 2.3.2.1 Tổ chức ghi nhận và hạch toán giá vốn hàng bán. 82 2.3.2.2 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí tài chính. 84 2.3.2.3 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 86 2.3.2.4 Tổ chức ghi nhận và hạch toán chi phí khác. 87 2.3.2.5 Tổ chức tính toán thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 89 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHẢI MINH 92 3.1  Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Khoa học công nghệ Khải Minh 92 3.2 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Thiết bị Khoa học công nghệ Khải Minh 93 3.2.1 Những thành tựu và ưu điểm cơ bản 93 3.2.2 Những hạn chế, nhược điểm cần hoàn thiện 94 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Khoa học công nghệ Khải Minh 96 KẾT LUẬN 100

Xem Thêm:

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất
  • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
  • Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Quản lý tài chính là một trong những hoạt động rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp bởi nếu một doanh nghiệp biết sắp xếp các yếu tố tài chính hợp lý và hiệu quả thì mọi hoạt động của doanh nghiệp đó sẽ được điều hòa, phối hợp và thành công. Chưa kể; hiện nay có rất nhiều vụ bê bối tài chính lớn nên các doanh nghiệp càng phải chú trọng hơn đến công tác quản lý tài chính vì nếu công việc này bị xem thường thì lịch sử về các vụ bê bối tài chính sẽ còn lặp lại mà trong khi đó, có thể thấy rằng những vụ bê bối tài chính có thể ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế trong một quốc gia. Để công tác quản lý tài chính diễn ra hiệu quả; một trong những việc mà các doanh nghiệp cần làm là hoàn thiện bộ máy kế toán bởi đây là bộ phận cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính cho các nhà quản trị để họ có thể biết và đánh giá về tình hình tài chính của công ty. Nếu bộ máy kế toán của doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì các thông tin kinh tế, tài chính có độ chính xác cao sẽ không đến được với nhà quản trị và họ sẽ không thể nắm được tình hình chi tiêu của doanh nghiệp khi họ nhận được các thông tin không chính xác. Chính vì nhận thức được điều này; trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh; em đã cố gắng tìm hiểu về tình hình tài chính của công ty, tình hình hoạt động của công ty và sự vận hành của bộ máy kế toán trong công ty nhằm lựa chọn nội dung phù hợp định hướng để bản luận văn tốt nghiệp của mình có những giải pháp cụ thể và thực tiễn giúp cho công ty có thể phát triển hơn.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm rõ tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

  • Phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh.

  • Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

  • Kết cấu luận văn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức tiêu thụ hàng hóa, em lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng về công tác  kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh. Vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại Học viện Tài chính, kết hợp với thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh thu nhận được  tại Công ty Cổ phần XNK Hoàng Pôn, cùng với sự hướng dẫn tận tình của  PGS.TS. Trương Thị Thủy và các chị Phòng Kế toán tại Công ty, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Do thời gian thời gian thực tập chưa nhiều và khả năng còn hạn chế nên luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá, nhận xét và chỉ bảo trực tiếp của  cô Trương Thị Thủy, các thầy, cô và các anh chị phòng kế toán để luận văn của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí