loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Tân Gia Bình

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 3

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 3

1.1.1.Bản chất của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3

1.1.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3

1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 4

1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 5

1.2.1 Các phương thức bán hàng và thanh toán 5

1.2.1.1 Phương thức bán hàng. 5

1.2.1.2 Các hình thức thanh toán. 5

1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 5

1.2.2.1. Khái niệm doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. 5

1.2.2.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng. 6

1.2.2.3.Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 7

1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp thương mại 8

1.2.3.1.Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp thương mại. 8

1.2.3.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng. 8

1.2.3.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 9

1.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 9

1.2.4.1.Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 9

1.2.4.2.Chứng từ, tài khoản sử dụng 10

1.2.4.3.Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 10

1.2.5.Kế toán chi phí bán hàng 12

1.2.5.1.Nội dung chi phí bán hàng 12

1.2.5.2.Chứng từ và Tài khoản sử dụng 13

1.2.5.3.Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 13

1.2.6.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.2.6.1.Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.2.6.2.Chứng từ và Tài khoản sử dụng 15

1.2.6.3.Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 16

12.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 17

1.2.7.1.Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh 17

1.2.7.2.Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 17

1.2.7.3.Trình tự kế toán 18

1.3. Sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 19

1.3.1. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 19

1.3.2. Báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 20

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 22

1.4.1. Nguyên tắc và yêu cầu tổ chức kế toán máy. 22

1.4.2. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện kế toán máy. 22

1.4.3. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 23

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN GIA BÌNH. 24

2.1.Giới thiệu chung về công ty TNHH Tân Gia Bình. 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Tân Gia Bình. 24

2.1.1.1.Thông tin chung về công ty TNHH Tân Gia Bình. 24

2.1.1.2. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của công ty TNHH Tân Gia Bình. 25

2.1.1.3.Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tân Gia Bình giai đoạn 2013-2015 25

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh công ty TNHH Tân Gia Bình. 26

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tân Gia Bình. 27

2.1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Tân Gia Bình. 27

2.1.3.2.Các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại công ty. 29

2.1.3.3. Khái quát thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Tân Gia Bình 30

2.2.Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Tân Gia Bình. 30

2.2.1.Thực trạngcông tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Gia Bình theo phương pháp kế toán thủ công. 30

2.2.1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty TNHH Tân Gia Bình: 30

2.2.1.2.Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Tân Gia Bình. 32

2.2.1.3.Kế toán giá vốn hàng bán 40

2.2.1.4.Kế toán chi phí bán hàng 44

2.2.1.5.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 53

2.2.1.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 61

2.2.1.7.Kế toán xácđịnh kết quả kinh doanh 61

2.2.2.Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên máy vi tính. 62

2.2.2.1.Giới thiệu chung về phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị. 62

2.2.2.2.Thực trạng mã hóa các đối tượng liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Gia Bình. 63

2.2.2.3.Kế toán doanh thu bán hàng. 65

2.2.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán. 67

2.2.2.5.Kế toán chi phí bán hàng. 68

2.2.2.6.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 69

2.2.2.7.Các thao tác cuối kỳ trên phần mềm kế toán : 70

2.2.2.8.Quy trình in sổ sách báo cáo trên phần mềm. 71

2.3.Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xácđịnh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Gia Bình. 72

2.3.1.Ưu điểm: 72

2.3.2. Những tồn tại: 75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐÝ KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. 78

3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 78

3.2.Các ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tân Gia Bình 79

3.2.1.Về kế toán chi tiết 79

3.2.2.Về phần mềm kế toán sử dụng 80

3.2.3.Thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 80

3.2.4.Thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi. 81

3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp. 83

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

DANH MỤC  SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7

Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9

Sơ đồ 1.3: Kế toán giá vốn hàng bán 11

Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng xuất bán 12

Sơ đồ 1.5 Trình tự kế toán chi phí bán hàng 14

Sơ đồ 1.6 Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 16

Sơ đồ 1.7: Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh 18

Bảng 1. Cơ cấu vốn góp công ty TNHH Tân Gia Bình 24

Bảng 2. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh giai đoạn 2013-2015 25

Bảng 3.Đơn giá bán 1 số mặt hàng Giấy Duplex (Đã bao gồm VAT 10%) 32

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1.Sơ đồ bộ máy quản lý công ty

Hình 2.3. Hóa đơn GTGT bán hàng:

Hình 2.4 Phiếu xuất kho

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu viết tắt Tên viết đầy đủ
1 GTGT Giá trị gia tăng
2 QLDN Quản lý doanh nghiệp
3 TK Tài khoản
4 TSCĐ Tài sản cố định
5 BĐSĐT Bất động sản đầu tư

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời trong tương lai. Đứng trước tình hình đó, Công ty TNHH Tân Gia Bình bên cạnh việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yếu, góp phần quan trọng vào việc quản lý sản xuất kinh doanh và đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn. Đặc biệt, thông tin về kết quả kinh doanh và bán hàng chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp, tăng sự minh bạch thông tin tài chính.

Quá trình thực tập tại công ty TNHH Tân Gia Bình là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của Thầy giáo hướng dẫn là Thạc sĩ Nguyễn Văn Dậu và các cán bộ kế toán Phòng Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Gia Bình.   

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí