loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Giải Pháp Kế Toán Việt Nam

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam

  Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 8 1.1.Khái quát về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 8 1.1.1.Khái niệm đặc điểm của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 8 1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tơi kết quả doanh thu và kết quả kinh doanh. 9 1.1.3.Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 10 1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 11 1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 12 1.2.3. Kế toán Chi phí tài chính 18 1.2.4. Kế toán Chi phí khác 20 1.2.5. Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 21 1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 23 1.3.1. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 23 1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 28 1.3.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 29 1.3.4. Kế toán Thu nhập khác 31 1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 33 1.4. HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 35 1.4.1.Kế toán thủ công áp dụng theo các hình thức: 35 1.4.2.Kế toán máy áp dụng theo hình thức: 43 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 46 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 46 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và những kết quả đạt được của công ty 46 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 47 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 49 2.2. THỰC TRANG KẾ TOÁN CÁC CHI PHÍ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM. 52 2.2.1. Kế toán Giá vốn hàng bán 52 2.2.2. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh 53 2.2.3. Kế toán Chi phí tài chính 53 2.2.4. Kế toán Chi phí khác 53 2.2.5. Kế toán Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 54 2.3. THỰC TRANG KẾ TOÁN CÁC THU NHẬP TỪ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 54 2.3.1. Kế toán Doanh thu cung cấp dịch vụ 54 2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 55 2.3.3. Kế toán Doanh thu tài chính 55 2.3.4. Kế toán Thu nhập khác 56 2.3.5. Kế toán xác đinh kết quả kinh doanh 56 2.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHẦM MỀM KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM. 57 2.4.1.Kế toán các chi phí 57 2.4.2 Kế toán thu nhập 74 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 92 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM. 92 3.1.1. Những kết quả đã đạt được 93 3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 96 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 97 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam 97 3.2.2. Các biện pháp hoàn thiện 98

Xem thêm:

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Các Đơn vị kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường luôn có sự cạnh tranh để tồn tại và đứng vững trên thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, có phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, kịp thời và có biện pháp sử dựng nguồn nhân lực hợp lý, hướng cho hoạt động của doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt nhất. Để làm được điều này các doanh nghiệp phải xác định đúng phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu và khả năng của mình về các điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn. Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định trong tương lai. Đứng trước tình hình đó, Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam hiểu rằng, bên cạnh việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yếu. Đặc biệt, thông tin về kết quả kinh doanh và cung cấp dịch vụ chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp, tăng sự minh bạch thông tin tài chính. Quá trình thực tập tại Công ty TNHH tư vấn gải pháp kế toán Việt Nam là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn – PGS.TS.Lưu Đức Tuyên và các cán bộ kế toán Phòng Tài chính – Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàngvà xác định kết quả kinh doanh tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam”. 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu: Kế toán cung cấp dịch vụ, xác định kết quả kinh doanh. – Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam. 3. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam. 5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, các Danh mục, Bảng biểu, Luận văn được chia làm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 1.1.Khái quát về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí