loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Cptmdv Kt Thành Đạt

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5 1.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 5 1.1.1 Quá trình bán hàng, kết quả kinh doanh. 5 1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh 7 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng, kết quả kinh doanh 8 1.2.Những vấn đề cơ bản về quá trình bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 9 1.2.1. Doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 9 1.2.2. Các khoản chi phí liên quan hoạt động bán hàng 16 1.2.3. Kết quả kinh doanh 25 1.3 Kế toán kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 26 1.3.1 Nguyên tắc kế toán, cơ sở kế toán chi phối, ảnh hưởng tới kế toán bán hàng, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 26 1.3.2 Vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 29 1.3.3. Tổ chức vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 31 1.3.4. Tổ chức cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng trong DN 35 1.3.5. Tổ chức sử dụng thông tin kế toán về DT, CP và kết quả bán hàng phục vụ yêu cầu quản trị DN. 38 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KĨ THUẬT THÀNH ĐẠT 45 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh. 45 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kĩ thuật Thành Đạt 45 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 46 2.1.3 Quản lý sản xuất kinh doanh. 47 2.2 Khái quát về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kĩ thuật Thành Đạt 50 2.2.1 Tổng quan về hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 50 2.2.2 Khái quát về tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kĩ thuật Thành Đạt 53 2.3 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kĩ thuật Thành Đạt 59 2.3.1 Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại DN 59 2.3.2 Thực trạng kế toán các khoản giảm doanh thu bán hàng tại công ty CP thương mại và dịch vụ kĩ thuật Thành Đạt 84 2.3.3. Thực trạng kế toán chi phí giá vốn hàng xuất bán 87 2.3.4. Thực trạng kế toán chi phí bán hàng, CP quản lí DN 94 2.3.5. Kế toán chi phí tài chính và doanh thu hoạt động tài chính. 100 2.3.6. Kế toán chi phí khác và thu nhập khác. 101 2.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 102 2.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 102 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KĨ THUẬT THÀNH ĐẠT 106 3.1. Nhận xét, đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kĩ thuật Thành Đạt

  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP XD & TM Diên Hồng
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nippon Paint Việt Nam
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, trong thời gian thưc tập tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Đạt dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Vũ Việt và với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng tài chính kế toán của Công ty, cùng kiến thức đã học, em xin đi sâu trình bày đề tài: “

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Đạt

”. Với đề tài này em mong muốn củng cố những kiến thức lý luận mà em đã học, phân tích giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế tài chính, kế toán của Công ty.  

  • Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương : Chương I : Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong  doanh nghiệp thương mại. Chương II : Thực trạng  về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Đạt Chương III : Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Đạt   CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Quá trình bán hàng, kết quả kinh doanh. 1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng Bán hàng : là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình bán hàng thường mang những đặc điểm như sau: -Thứ nhất, quá trình bán hàng được xem là sự mua bán có thỏa thuận: Doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. -Thứ hai, trong quá trình này có sự thay đổi quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa: từ Doanh nghiệp sang khách hàng. -Thứ ba, Doanh nghiệp giao cho khách hàng một lượng hàng hóa và nhận từ khách hàng một khoản tiền hay một khoản nợ gọi là doanh thu bán hàng, chúng được dùng để bù đắp các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện việc sản xuất kinh doanh Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất – kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Vì vậy, đẩy nhanh quá trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kì sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word