loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Trong Công Ty Tnhh F.i.r.s.t

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH F.I.R.S.T

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1. Bán hàng và các phương thức bán hàng 4 1.1.1. Khái niệm về bán hàng 4 1.1.2. Các phương thức bán hàng 4 1.1.2.1. Bán buôn 5 1.1.2.2. Bán lẻ 6 1.2. Xác định kết quả kinh doanh và phương pháp xác định kết quả kinh doanh. 7 1.3. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 7 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 7 1.3.1.1. Nội dung và nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng 7 1.3.1.2. Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp 8 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 12 1.3.2.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 12 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng 12 1.3.2.3. Trình tự kế toán các khoản giảm trừ doan thu 13 1.4. Kế toán giá vốn hàng xuất bán 15 1.4.1. Nội dung và cách xác định giá vốn hàng bán 15 1.4.2. Phương pháp Xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 15 1.4.3. Chứng từ kế toán sử dụng 17 1.4.4. Tài khoản sử dụng 17 1.4.5. Trình tự kế toán 18 1.5. Kế toán chi phí bán hàng 19 1.5.1. Nội dung 19 1.5.2. Tài khoản sử dụng 20 1.5.3. Trình tự một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu 20 1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 22 1.6.1. Nội dung 22 1.6.2. Tài khoản sử dụng 22 1.6.3. Trình tự một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu 22 1.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 23 1.7.1. Nội dung 23 1.7.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính 24 1.7.2. Tài khoản sử dụng 24 1.7.3. Trình tự một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu 25 1.8. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 25 1.8.1. Nội dung 25 1.8.2. Tài khoản sử dụng 26 1.8.3. Trình tự một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu 26 Sơ đồ 1.14 trình tự kế toán chi phí khác và thu nhập khác 26 1.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 27 1.9.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27 1.9.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29 1.10. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 30 1.10.1. Hình thức nhật kí chung 30 1.10.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 32 1.10.4. Hình thức nhật kí chứng từ 33 1.11. Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện kế toán máy. 34 1.11.1. Sự cần thiết phải ứng dụng kế toán máy. 34 1.11.2. Tổ chức khai báo ban đầu. 35 1.11.3. Tổ chức mã hóa các đối tượng. 35 1.11.4. Tổ chức cập nhật dữ liệu 35 1.11.5. Xử lý dữ liệu 36 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH F.I.R.S.T VIỆT NAM 37 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 37 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 37 2.1.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 37 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 37 2.1.1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế của công ty 39 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 41 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 41 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 43 2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 43 2.1.3.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 43 2.1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán 44 2.1.3.3. Các chính sách kế toán chung 46 2.1.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 47 2.1.3.5. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 48 2.1.3.6. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 49 2.1.3.7. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 49 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 50 2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 50 2.2.1.1. Đặc điểm hàng hóa kinh doanh 50 2.2.1.2. Phương thức bán hàng tại công ty 50 2.2.1.3. Hình thức thanh toán 50 2.2.2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trong công ty 51 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng xuất bán 68 2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 73 2.2.4.1. Nội dung 73 2.2.4.2. Chứng từ sử dụng: 73 2.2.4.3. Tài khoản sử dụng 74 2.2.4.4. Trình tự ghi sổ 74 2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 86 2.2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 86 2.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 86 2.2.6. Kế toán chi phí khác và thu nhập khác 88 2.2.6.1. Kế toán thu nhập khác 88 2.2.6.2. Kế toán chi phí khác 89 2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 89 2.2.7.1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 89 2.2.7.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 91 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN F.I.R.S.T VIỆT NAM 96 3.1. Nhận xét, đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 96 3.1.1. Ưu điểm 96 3.1.2. Nhược điểm 98 3.1.3. Nguyên nhân 99 3.2. Định hướng phát triển công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam 100 3.3. Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam. 100 3.4. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty. 102 KẾT LUẬN 107

Xem thêm:

 • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Hoàn thiện Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội
 • Tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Thái Hưng VNASIA

DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Sơ đồ 1.2:Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng đại lý Theo phương thức bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng (đối với bên giao đại lý) Sơ đồ 1.5: Kế toán chiết khấu thương mại Sơ đồ 1.6: Kế toán hàng bán bị trả lại Sơ đồ 1.7: Kế toán giảm giá hàng bán Sơ đồ 1.8: Kế toán thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp Sơ đồ 1.9: Trình tự kế toán GVHB theo phương pháp kê khai Sơ đồ 1.10: Trình tự hoạch toán GVHB theo phương pháp kiểm kê Sơ đồ 1.11 trình tự kế toán chi phí bán hàng Sơ đồ 1.12 trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 1.13: trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính Sơ đồ 1.1 5 Trình tự kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành Sơ đồ 1.16 Trình tự kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại Sơ đồ 1.17 Trình tự kế toán XĐKQKD Sơ đồ 1.18Trình tự và phương pháp ghi sổ của hình thức nhật kí chung Sơ đồ 1.19 Trình tự và phương pháp ghi sổ của hinh thức kế toán nhật ký- sổ cái Sơ Sơ đồ 1.20: Trình tự và phương pháp ghi sổ của hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.21 Trình tự và phương pháp ghi sổ của hình thức nhật kí chứng từ Sơ đồ 1.22 trình tự hạch toán bằng phần mềm kế toán Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty: Sơ đồ 2.2 bộ máy kế toán Sơ đồ 2.3 Trình tự và phương pháp ghi sổ của hình thức kế toán nhật kí chung LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Trong nền kinh tế thị trường, với chính sách mở cửa của Nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nhận được những thuận lợi đáng kể mà còn phải đương đầu với không ít những khó khăn thách thức. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường cần phải có những chiến lước kinh doanh cụ thể, rõ ràng, đặc biệt cần có các biện pháp tối ưu để kinh doanh có hiệu quả và thu được lợi nhuận cao. Để thực hiện tốt vấn đề này, các doanh nghiệp cần phải tiến hành hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ phát sinh bên trong doanh nghiệp. Với vai trò là công cụ quản lí kinh tế tài chính, kế toán cung cấp thông tin kinh tế hiện thực, có giá trị pháp lí và độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp và các đối tượng liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó, nhà quản trị doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định phù hợp nhất cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một trong những thông tin quan trọng về doanh nghiệp mà bất kì đối tượng nào cũng đều quan tâm đó là: Doanh nghiệp bán mặt hàng nào, phục vụ thị trường nào và đặc biệt kết quả kinh doanh mỗi kì của doanh nghiệp đạt bao nhiêu? Tức là doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu lợi nhuận sau khi đã trừ đi những chi phí bỏ ra. Với doanh nghiệp thương mại, bán hàng là khâu then chốt giúp cho doanh nghiệp nào kết thúc chu kì sản xuất kinh doanh, chuyển hóa vốn hàng hóa thành vốn bằng tiền, bù đắp chi phí bỏ ra, làm ra lợi nhuận để tái sản xuất và mở rộng sản xuất. Đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh. Nó có tính chất quyết định tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp thương mại. Do đó, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh luôn được coi trọng, được mỗi doanh nghiệp quan tâm  hoàn thiện không ngừng. Trên thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp thương mại nào cũng mong muốn hàng hóa của mình được tiêu thụ và có thể thu được lợi nhuận cao nhất sau khi đã loại trừ các chi phí liên quan. Do đó, quá trình bán hàng không thể tách rời việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đã trở thành cộng cụ đắc lực trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn F.I.R.S.T Việt Nam. Mục đích nghiên cứu: Đi sâu tìm hiểu về thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam, từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại , xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: nghiên cứu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài tại Công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam: Phương pháp hạch toán  kế toán, so sánh, đối chiếu thống kê. Phương pháp phỏng vấn điều tra, kết hợp quan sát, phân tích, ghi chép.

 1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài luận văn còn bao gồm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong Công ty trách nhiệm hữu hạn F.I.R.S.T Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn F.I.R.S.T Việt Nam. Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng với các anh chị phòng kế toán, em đã phần nào nắm được tình hình thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Nhưng do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế, bài luận văn của em không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến để bài viết của em hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

   1. Bán hàng và các phương thức bán hàng
 • Khái niệm về bán hàng

Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu được tiền hoặc quyền thu tiền hay một loại hàng hóa khác và hình thành doanh thu bán hàng. Quá trình này giúp doanh nghiệp thu hồi vốn và tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí