loading

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Ba

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba

CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DN XÂY DỰNG 19 1.1. Nội dung và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19 1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất. 19 1.1.2. Khái  niệm giá thành và ý nghĩa của chỉ tiêu giá thành. 20 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 21 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 22 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 22 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 26 1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong Công ty CPXD Sông Ba. 28 1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 28 1.3.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong DN xây dựng. 29 1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm. 34 1.4.1. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ. 34 1.4.2. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 37 1.5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong phần mềm kế toán. 42 1.5.1. Khái quát chung phần mềm. 42 1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 45 1.5.3. Tính giá thành. 48 1.6. Kết luận chương I: 48 CHƯƠNG II 49 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPXD SÔNG BA 49 2.1. Khái quát về Công ty. 49 2.1.1. Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 49 2.1.2.  Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba. 52 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 59 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 67 2.2.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty CPXD Sông Ba. 68 2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 78 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba. 105 2.3.1.Những thành tựu đạt được trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 105 2.3.2. Những hạn chế trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và nguyên nhân. 109 2.4. Kết luận chương II. 111 CHƯƠNG  III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG BA. 112 3.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 112 3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 114 3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 115 3.4. Điều kiện thực hiện các ý kiến. 123 3.4.1. Tổ chức công việc: 123 3.4.2.  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 123 3.4.3. Tin học hóa công tác kế toán. 123 3.5. Kết luận chương III. 123 KẾT LUẬN 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 126

Xem thêm:

  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)
  • Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long
  • Các mẫu bìa luận văn mạ vàng, bạc thạc sĩ, đồ án đẹp

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của chuyên đề:

     Hiện nay trong nền kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn là mục tiêu cơ bản nhất của mọi doanh nghiệp, nó chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều này không phải đơn giản mà nó đòi hỏi doanh nghiệp bên cạnh tìm được hướng đi đúng đắn còn phải có chế độ kế toán hợp lý tức là phù hợp với thực tế, với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải không ngừng cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hạ giá thành sản phẩm. Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu vô cùng quan trọng, được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm vì nó không chỉ là căn cứ lập giá mà còn là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.    Nhận thức đúng vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng quá trình học tập tại trường em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba”.

  1. Phương pháp nghiên cứu.

– Phương pháp thống kê: Là thu thập, tham khảo các chuẩn mực, thông tư, các giáo trình. – Phương pháp phân tích, so sánh: Dựa vào những số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu. – Phương pháp tổng hợp: Là phương pháp tổng hợp lại những thông tin đã thu thập được sao cho phù hợp với đề tài mình đã chọn Trong đó còn tham khảo ý kiến của các anh chị trong phòng kế toán tại công ty CPXD Sông Ba và giảng viên hướng dẫn thực tập PGS.TS Trần Văn Hợi.

  1. Cấu trúc của chuyên đề.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXD Sông Ba. Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại  Công ty CPXD Sông Ba. Trong quá trình thực tập, nghiên cứu, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác, các anh, các chị, các cô, các chú trong phòng kế toán của Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS. TS Trần Văn Hợi đã giúp em hoàn thiện bài viết này. Tuy nhiên do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận với thực tế nên bài viết của em còn có nhiều thiếu sót và hạn chế. Em rất mong và xin chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn PGS. TS Trần Văn Hợi, và các cán bộ phòng kế toán – tài vụ của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.   CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DN XÂY DỰNG 1.1. Nội dung và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất. 1.1.1.1. Khái  niệm về chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí