loading

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Doha Việt Nam

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt nam

  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 9 1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 9 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, bản chất của chi phí sản xuất 9 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 9 1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 13 1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 13 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 13 1.2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16 1.3.Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 17 1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18 1.4.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18 1.4.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 18 1.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19 1.3 Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm 29 1.5.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29 1.5.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 30 1.5.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 32 1.6 Hệ thống sổ kế toán sử dụng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 37 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DOHA VIỆT NAM 39 2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 39 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 39 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 43 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 44 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 48 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 54 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 54 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 55 2.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 55 2.2.4 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 56 2.2.5 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 62 2.2.6 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 65 2.2.7 Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 68 2.2.8 Kế toán chi phí bằng tiền khác. 71 2.2.9 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 72 2.2.10 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 73 2.2.11 Phương pháp tính giá thành tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 76 2.2.12 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 79 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DOHA VIỆT NAM 81 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 81 3.1.1 Những ưu điểm trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 81 3.1.2 Những mặt hạn chế trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 84 3.2 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 86 3.3 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 87 3.4 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 87 3.5 Các điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam 91 3.5.1 Về phía nhà nước 91 3.5.2 Về phía công ty 91 KẾT LUẬN 93 PHỤ LỤC 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

Xem thêm:

 • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt cho các doanh nghiệp trong nước trước những thách thức phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp trong cùng một ngành, một lĩnh vực mà còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau đòi hỏi các doanh nghiệp muốn đứng vững, tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm hạ thấp chi phí cá biệt so với chi phí xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm. Việc hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo ưu thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, tiêu thụ nhanh sản phẩm, thu hồi vốn nhanh và mang lại lợi nhuận lớn. Vì vậy, hạch toán đầy đủ chính xác CPSX vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm là nội dung không thể thiếu được trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán không những phải hạch toán đầy đủ CPSX mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm CPSX phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán trong kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà quản lý. Xuất phát từ nhận thức trên và trải qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam, em đã được đi sâu tìm hiểu cơ cấu tổ chức và công tác quản lý bộ máy của công ty cũng như thấy được tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt nam” để làm đề tài luận văn cuối khóa của mình.

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài.

Sự hỗ trợ của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức cấp thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm sẽ hạn chế được những thất thoát, lãng phí và là cơ sở để giảm CPSX, hạ giá thành tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu: kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
 • Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam.
 • Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế và áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế làm việc của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam.

 • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, các danh mục thì bài luận văn gồm 3 chương chính: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DOHA VIỆT NAM CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DOHA VIỆT NAM Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ở phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS.NGND Ngô Thế Chi và các thầy cô giáo trong khoa kế toán, nhưng do thời gian và khả năng nghiên cứu còn hạn chế, nhất là bước đầu mới tiếp cận thực tế nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.          Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo GS.TS.NGND Ngô Thế Chi và các thầy cô giáo trong khoa kế toán và các cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam đã giúp em hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, bản chất của chi phí sản xuất

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí