loading

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Yamaguchi Việt Nam

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam

  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4 1.1. Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 4 1.1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 4 1.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất 4 1.1.2.2. Đặc điểm giá thành sản phẩm 5 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 5 1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế 6 1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế 8 1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng tập hợp chi phí 9 1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10 1.2.1.5. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm sản xuất ra (mức độ hoạt động) 11 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 11 1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành 12 1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi các chi phí tính trong giá thành 13 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13 1.2.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14 1.2.4.1. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14 1.2.4.2. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15 1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí SX và giá thành sản phẩm 15 1.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 16 1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 16 1.4.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 17 1.4.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 18 1.5. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 19 1.5.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp 19 1.5.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 20 1.6. Kế toán chi phí sản xuất 21 1.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22 1.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 24 1.6.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 25 1.7. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở 29 1.7.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30 1.7.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 31 1.7.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 32 1.8. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 33 1.8.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 34 1.8.2.  Phương pháp tính giá theo phân bước 35 1.8.2.1. Phương pháp tính giá phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm 35 1.9. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 39 1.9.1. Khái niệm 39 1.9.2. Ý nghĩa 39 1.9.3. Nội dung của KTQT chi phí sản xuất và giá thành 41 1.9.4. Báo cáo sản xuất 45 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM 48 2.1.Tổng quan về công ty 48 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 48 2.1.2.  Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 52 2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty 52 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 53 2.1.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 54 2.1.2.4.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 55 2.1.2.5. Kế hoạch, chiến lược phát triền trong thời gian tới của công ty 59 2.1.3 Đặc điểm quản lý sản xuất kinh doanh 60 2.1.4. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty 64 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 64 2.1.4.2 Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng 67 2.1.4.3 Hình thức kế toán công ty đang áp dụng 68 2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam 72 2.2.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công  ty 72 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất ở công ty 72 2.2.3.Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 73 2.2.4. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành 74 2.2.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 75 2.2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 75 2.2.5.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 88 2.2.5.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 94 2.2.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 115 2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 116 2.2.7. Tính giá thành sản phẩm 116 2.2.8. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành 126 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM 127 3.1. Đánh giá chung 127 3.1.1. Ưu điểm 128 3.1.1.1.Về đối tượng,phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 129 3.1.1.2. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành 130 3.1.1.3. Trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 130 3.1.1.4. Tổ chức công tác kế toán tin học 131 3.1.2.Hạn chế 132 3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 135 3.3.Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam 136 3.3.1. Về chi phí  nguyên vật liệu trực tiếp 136 3.3.2. Về chi phí nhân công trực tiếp 137 3.3.3. Về chi phí sản xuất chung 138 3.3.4. Về việc tổ chức công tác kế toán Tin học 138 3.3.5. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy kế toán quản trị 138 3.4. Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 144 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149

Xem thêm:

  • Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
  • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
  • Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của đề tài

Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để loài người tồn tại và phát triển. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng. Để quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc loại hình, thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán được coi như một công cụ hữu hiệu. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi nhưng cũng vấp phải rất nhiều khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Để vượt qua sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường, tồn tại và phát triển được thì các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu không thể thiếu được đối với tất cả các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giúp cho doanh nghiệp biết được các nguyên nhân, nhân tố làm biến động đến chi tiêu, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nói cách khác, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp có những biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó giúp cho nhà quản lý nắm được các thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định quản lý tối ưu. Đây cũng chính là một trong những điều kiện để cho sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận, cạnh tranh được với các sản phẩm của các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Nh­ vậy, thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, công tác kế toán là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp. Trong công tác kế toán ở doanh nghiệp có nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống có hiệu quả cao.Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được. Nó phản ánh tình hình thực hiện được các định mức chi phí, dự toán chi phí và kế hoạch giá thành giúp cho các nhà quản lý phát hiện kịp thời những khả năng tiềm tàng để đề xuất những biện pháp thích hợp cho doanh nghiệp mình. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, kết hợp với những nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài : “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  • Mục tiêu nghiên cứu

Vận dụng cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vào việc nghiên cứu thực tế công tác hạch toán tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam.

  • Đối tượng, phạm vi  nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam với phạm vi nghiên cứu là trong tháng 12/2015 cùng các số liệu năm 2015 để đưa ra giải pháp kiến nghị.

  • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích: dùng các bảng biểu minh họa trên cơ sở phương pháp luận của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

  • Kết cấu luận văn

Luận văn của em có kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp là một công tác phức tạp. Vì vậy với kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian tìm hiểu thực tế chưa nhiều nên luận văn của em còn chứa nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  • Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí