loading

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Ct Tnhh Nippon Paint Việt Nam

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH.  

 • Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

  1.1.1   Ý nghĩa tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.     Muốn tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế như hiện nay thì các doanh nghiệp cần phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải lựa chọn phương án có chi phí thấp nhưng đem lại hiệu quả cao nhất nhằm tìm kiếm một mức giá hấp dẫn .Việc đưa ra mức giá hấp dẫn sẽ tạo ưu thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn nhanh và thu lợi nhuận lớn.

 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình CT CTCP Nhôm Việt Pháp
 • Kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại CT TNHH QC và TM Rồng Việt

 1.1.2   Yêu cầu quản lý kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.    1.1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường.       Trong thời đại cung nhiều hơn cầu, việc quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách hợp lý, khoa học sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng quá trình sản xuất, cung cấp những thông tin cần thiết và kịp thời cho nhà quản trị để từ đó đưa ra được các biện pháp tốt nhất.   1.1.2.2. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm   – Nhân tố khách quan: thị trường lao động, thị trường nguyên vật liệu, thị trường vốn, đầu ra của sản phẩm,…   – Nhân tố chủ quan như: trình độ sử dụng nguyên vật liệu, trình độ sử dụng lao động, trình độ tổ chức sản xuất,… 1.1.2.3. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.    – Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.         – Quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả – Quản lý bố trí các khâu sản xuất cũng như sử dụng chi phí hợp lý. 1.2  Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.  1.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 1.2.1.1 Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một kỳ nhất định. Như vậy bản chất của chi phí sản xuất là:    +  Những phí tổn (hao phí) về các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất gắn liền với mục đích kinh doanh.    +  Lượng chi phí phụ thuộc vào khối lượng các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ và giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí.    +  Chi phí sản xuất được đo lường bằng thước đo tiền tệ và được xác định trong một khoảng thời gian xác định

 • Phân loại chi phí sản xuất
 • Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế (theo khoản mục chi phí). Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành:

–  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp –  Chi phí nhân công trực tiếp        –  Chi phí sản xuất chung (Gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, Chi phí vật liệu, Chi phí dụng cụ, Chi phí khấu hao TSCĐ, Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí khác bằng tiền).   Cách phân loại này  phục vụ cho việc ghi sổ kế toán trên tài khoản, xác định giá thành sản phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

 • Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế (theo yếu tố chi phí) . Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành:
 • Chi phí nguyên liệu và vật liệu
 • Chi phí nhân công
 • Chi phí khấu hao máy móc thiết bị
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài
 • Chi phí khác bằng tiền

   Cách phân loại này thể hiện các thành phần ban đầu của chi phí bỏ vào sản xuất, tỷ trọng từng loại chi phí trong tổng số. Làm cơ sở cho việc kiểm tra tình hình thực hiện dự toán chi phí, lập kế hoạch cung ứng vật tư, tính nhu cầu vốn và thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 • Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng hoạt động.Theo cách phân loại này, chi  phí sản xuất được chia thành:

–  Chi phí biến đổi (biến phí) –  Chi phí cố định (định phí) –  Chi phí hỗn hợp Cách phân loại này giúp ta trong công việc xác định phương án đầu tư, xác định điểm hoà vốn cũng như tính toán phân tích tình hình tiết kiệm chi phí và định ra những biện pháp thích hợp để phấn đấu hạ thấp chi phí cho doanh nghiệp.

 • Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: Gồm chi phí cơ bản và chi phí chung.

 • Phân loại chi phí sản xuất theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng tập hợp chi phí: Gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word