loading

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Ctcp Vicem Bao Bì Bỉm Sơn

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất…………… 4 1.1.Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2.Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7 1.2.Cơ sở kế toán, giả định và nguyên tắc kế toán chi phối tới kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 1.3.Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 9 1.3.1.Phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 9 1.3.1.1Phân loại chi phí sản xuất 9 1.3.2.Đánh giá, xác định giá trị đối tượng nghiên cứu 13 1.3.3.Tổ chức ghi nhận thông tin chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 26 1.3.4.Tổ chức cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 28 1.3.5.Tổ chức sử dụng thông tin kế toán về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp 30 Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 32 2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn. 33 2.1.3.Đặc điểm quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn. 37 2.2.Tổng quan về hệ thống kế toán của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn. 41 2.2.1.Tổng quan về hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 41 2.2.2.Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 42 2.3.Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 49 2.3.1.Đặc điểm và đối tượng kế toán chi phí sản xuất 49 2.3.2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50 2.3.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57 2.3.4.Kế toán chi phí sản xuất chung 65 2.3.5.Tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ 77 2.3.6.Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 81 Chương III Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 88 3.1.Những nhận xét, đánh giá khái quát về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 88 3.2.Những yêu cầu, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn. 92 3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 93 3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 94 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn

  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP XD & TM Diên Hồng
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nippon Paint Việt Nam
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP may Việt Thái

  • Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm có 3 chương:

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, qua tìm hiểu thực tế và nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời được sự giúp đỡ của phòng kế toán và giáo viên hướng dẫn PGS – TS. Nguyễn Vũ Việt cùng sự nghiên cứu cố gắng của bản thân, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn” để hoàn thành luận văn cuối khóa của mình. 5. Kết cấu luận văn Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, em lựa chọn đề tài: “

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn Kết luận: Với vai trò quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thực sự cần thiết. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần phải xác định rõ nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để tổ chức hạch toán hợp lý nhất.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word