loading

Kế Toán Chi Phí Và Tính Giá Công Ty Cp Thực Phẩm Green Việt Nam

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT.

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty sản xuất. 4

1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 5

1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6

1.1.3 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 7

1.1.4 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

1.2   Tổ chức kế toán kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 9

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất 9

1.2.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm 12

1.2.2 Đánh giá, xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13

1.2.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 13

1.2.2.2 Các phương pháp tính toán phân bổ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16

1.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19

1.2.3.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19

1.2.3.2  Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 20

1.2.4 Tổ chức ghi nhận thông tin chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 22

1.2.4.1 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 22

1.2.4.2 Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 22

1.2.4.3 Tổ chức vận dụng sổ kế toán và quy trình ghi sổ: 23

1.2.4.4 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 24

1.3 Tổ chức thông tin chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên báo cáo tài chính 29

1.3.1  Chỉ têu hàng tồn kho 29

1.3.2 Chỉ tiêu dự phòng giảm giá hàng tồn kho 30

1.3.3 Chỉ tiêu giá vốn hàng bán 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM. 33

2.1 Tổng quan về Công Ty Cổ phần Thực Phẩm Green Việt Nam. 33

2.1.1 Lịch sử hinh thành và quá trình phát triển 33

2.1.1.1 Thông tin chung về công ty 33

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 34

2.1.1.3 Quy mô hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 35

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Green Việt Nam 35

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí công ty 47

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 48

2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 49

2.1.4.2 Chế độ chính sách kế toán áp dụng 51

2.1.4.3 Khái quát hình thức kế toán, hệ thống sổ kế toán 51

2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm Green Việt Nam 54

2.2.1 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm green việt nam. 54

2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 54

2.2.1.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 55

2.2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55

2.2.1.4.Kế toán  tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 65

2.2.1.5 Kế toán tập hợp  chi phí sản xuất chung 71

Chứng từ sử dụng 72

Tài khoản sử dụng 72

2.2.1.6. Kế toán Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp cuối kì 79

2.2.1.7 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm Green ViệtNam. 81

2.2.2 Thực trạng kế toán trên máy vi tính tại công ty cổ phần thực phẩm Green Việt Nam 85

2.2.2.1 Khái quát phần mềm Misa SME.NET 2015 86

2.2.2.2 Các thao tác làm việc với phần mềm Misa. 88

2.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm Green Việt Nam 89

2.3.1 Ưu điểm 89

2.3.2 Nhược điểm 92

KẾT LUẬN 93

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦM THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM 94

3.1 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 94

3.2 Yêu cầu và nguyên tắc khi hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính  giá thành sản phẩm tại công ty 95

3.3 Giải pháp hoàn thiện. 95

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu viết tắt Nội dung viết tắt
1 CPNVL Chi Phí Nguyên vật liệu
2 HTK Hàng tồn kho
3 CPSX Chi phí sản xuất
4         GTSP Giá thành sản phẩm
5 CPSXC Chi phí sản xuất chung
6 BCĐKT Bảng cân đối kế toán
7 CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

STT Tên sơ đồ Trang
Sơ đồ 1.1 Quy trình ghi sổ kế toán và báo cáo CPSX, giá thành
Sơ đồ 1.2 Kế toán CPNVLTT
Sơ đồ 1.3 Kế toán theo Kê Khai Thường Xuyên
Sơ đồ 1.4 Kế toán theo Kiểm kê định kỳ
Sơ đồ 2.1 Khái quát quy trình sản xuất bánh Cracker Amis
Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lí của Công ty
Sơ đồ 2.3 Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty
Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty
Hình 2.1 Màn hình làm việc của Misa SME.NET 2015
Hình 2.2 Màn hình làm việc in ấn

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ

STT Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Danh sách cổ đông của Công ty
Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2013-2015
Bảng  2.3 Bảng tỷ lệ các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành
Biểu số 01 Giấy đề nghị xuất vật tư
Biểu số 02 Phiếu xuất kho
Biểu số 03 Trích sổ chi tiết TK 621
Biểu số 04 Trích sổ cái TK 621
Biểu số 05 trích sổ nhật ký chung
Biểu số 06 trích bảng chấm công cho CN trực tiếp sản xuất
Biểu số 07 Trích Bảng thanh toán lương cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất
Biểu số 08 Bảng tính BHXH, BHYT, KPCĐ của cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất
Biểu số 09 Trích sổ chi tiết TK 622
Biểu số 10 bảng thanh toán lương của nhân viên phân xưởng
Biểu số 11 Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương của nhân viên phân xưởng
Biểu số 12 Bảng kê công cụ dụng cụ xuất 1 lần
Biểu số 13 Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định
Biểu số 14 Phiếu chi
Biểu số 15 Bảng kê chi phí dịch vụ mua ngoài
Biểu số 16 Sổ Chi tiết TK 627
Biểu số 17 Trích Sổ Chi tiết TK 154
Biểu số 18 Bảng quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn Tháng 10/2015
Biểu số 19 Bảng kê chi phí dở dang cuối kỳ
Biểu số 20 Bảng kê tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có rất nhiều thuận lợi, đồng thời cũng là một thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận động một cách toàn diện đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện này, một doanh nghiệp được coi là kinh doanh có hiệu quả khi và chỉ khi toàn bộ chi phí bỏ ra trong sản xuất kinh doanh được bù đắp bằng doanh thu và có lợi nhuận, từ đó doanh nghiệp có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh tăng doanh thu và mở rộng thị trường. Do vậy các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp áp dụng đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Để đạt được mục tiêu đó trước hết các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất đồng thời tìm ra các biện pháp giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.

Thông qua công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có thể  đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng trong công tác tổ chức tài chính kế toán. Tính đúng, đủ chi phí vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra các phương án thích hợp trong sản xuất, xác định được giá bán sản phẩm và đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Để làm được điều đó thì vai trò của bộ máy kế toán của công ty có tầm quan trọng rất lớn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí