loading

Kế Toán Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Ba

CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DN XÂY DỰNG 10

1.1. Nội dung và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất. 10

1.1.2. Khái  niệm giá thành và ý nghĩa của chỉ tiêu giá thành. 11

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 12

1.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 13

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 17

1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong Công ty CPXD Sông Ba. 19

1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 19

1.3.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong DN xây dựng. 20

1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm. 25

1.4.1. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ. 25

1.4.2. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 28

1.5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong phần mềm kế toán. 33

1.5.1. Khái quát chung phần mềm. 33

1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 36

1.5.3. Tính giá thành. 39

1.6. Kết luận chương I: 39

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPXD SÔNG BA 40

2.1. Khái quát về Công ty. 40

2.1.1. Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 40

2.1.2.  Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba. 43

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 50

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 58

2.2.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty CPXD Sông Ba. 59

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 69

2.3. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba. 96

2.3.1.Những thành tựu đạt được trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 96

2.3.2. Những hạn chế trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và nguyên nhân. 100

2.4. Kết luận chương II. 102

CHƯƠNG  III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG BA. 103

3.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 103

3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 105

3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Ba. 106

3.4. Điều kiện thực hiện các ý kiến. 114

3.4.1. Tổ chức công việc: 114

3.4.2.  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 114

3.4.3. Tin học hóa công tác kế toán. 114

3.5. Kết luận chương III. 114

KẾT LUẬN 116

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU

Hình 1: Màn hình giao diện chính của chương trình.

Hình 2: Màn hình giao diện mua hàng không qua kho

Hình 3: Màn hình giao diện giá thành

Hình 2.1: Màn hình giao diện mua nguyên vật liệu không qua kho của xí nghiệp Thạch Ngọc.

Hình 2.2: Giao diện séc/ủy nhiệm chi

Hình 2.3 Giao diện Phiếu chi

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Đánh giá tình hình kinh doanh

Bảng 2.2:   Bảng tài khoản công ty sử dụng

Bảng 2.3: Trích bảng thanh toán tiền lương

Bảng 2.4: Trích bảng tính và phân bổ khẩu hao TSCĐ

Bảng 3.1: Bảng kê nguyên vật liệu còn lại

Bảng 3.2: Bảng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho từng công trình, hạng mục công trình.

Bảng 3.3: Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình

Bảng 3.4: Bảng phân tích chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………..

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung

Sơ đồ 1.6:  Sơ đồ mô tả trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất kinh doanh tại công ty.

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức tại hiện trường

Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Sơ đồ 2.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ

Sơ đồ 2.6: Sơ đồ trình tự nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu viết tắt Nội dung viết tắt
1 NVL Nguyên, vật liệu
2 TSCĐ Tài sản cố định
3 BHYT Bảo hiểm y tế
4 BHXH Bảo hiểm xã hội
5 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
6 KPCĐ Kinh phí công đoàn
7 XDCB Xây dựng cơ bản
8 CCDC Công cụ, dụng cụ
9 SPDD Sản phẩm dở dang
10 MTC Máy thi công
11 TK Tài khoản
12 CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
13 CP NCTT Chi phí nhân công trực tiếp
14 CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi công
15 CP SXC Chi phí sản xuất chung
16 CP SXKD Chi phí sản xuất kinh doanh
17 CPXD Cổ phần Xây dựng.
18 ĐG Đơn giá
19 SPDD Sản phẩm dở dang

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của chuyên đề:

Để làm được điều này không phải đơn giản mà nó đòi hỏi doanh nghiệp bên cạnh tìm được hướng đi đúng đắn còn phải có chế độ kế toán hợp lý tức là phù hợp với thực tế, với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải không ngừng cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hạ giá thành sản phẩm. Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu vô cùng quan trọng, được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm vì nó không chỉ là căn cứ lập giá mà còn là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.

   Nhận thức đúng vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng quá trình học tập tại trường em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba”.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

* Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung và đi sâu vào nghiên cứu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Ba.

* Phạm vi nghiên cứu:

Về mặt không gian: Thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Ba.

Địa chỉ: Khối 12 – Thị trấn Hương Khê – huyện Hương Khê – tỉnh Hà Tĩnh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí