loading

Kế Toán Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Doha Việt Nam

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

STT Ký hiệu viết tắt Nội dung viết tắt
1 NVL Nguyên vật liệu
2 TSCĐ Tài sản cố định
3 BHYT Bảo hiểm y tế
4 BHXH Bảo hiểm xã hội
5 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
6 KPCĐ Kinh phí công đoàn
7 XDCB Xây dựng cơ bản
8 CCDC Công cụ, dụng cụ
9 SPDD Sản phẩm dở dang
10 MTC Máy thi công
11 TK Tài khoản
12 CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
13 CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
14 CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi công
15 CPSXC Chi phí sản xuất chung
16 CPSXKD Chi phí sản xuất kinh doanh

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán CPSDMTC

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung

Sơ đồ 1.5: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX

Sơ đồ 1.6: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK

Biểu số 01: Số lượng và trình độ cán bộ, công nhân viên trong công ty

Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý công ty

Sơ đồ 2.3: tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Biểu 2.2: Giao diện phần mềm kế toán Foxman 2008.F

Sơ đồ 2.4: Quy trình xử lý số liệu của phần mềm Foxman 2008.F mà công ty sử dụng có thể mô tả như sau:

Biểu mẫu 02 :    Biểu mẫu giấy yêu cầu cấp cật tư

Biểu mẫu 03 : Biểu mẫu phiếu xuất kho:

Biểu mẫu 04 : Biểu mẫu Hóa đơn GTGT

Bảng 1.1 TRÍCH SỔ CHI TIẾT TK 1541

Bảng 1.2 : TRÍCH SỔ CÁI

Bảng 1.3 : TRÍCH BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Bảng 1.4 :  Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Bảng 1.5 : TRÍCH SỔ CHI TIẾT TK 1542

Bảng 1.6 : TRÍCH SỔ CÁI

Bảng 1.7 :   BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN THUÊ NGOÀI

Bảng 1.8 :  TRÍCH SỔ CHI TIẾT TK 1543

Bảng 1.9 : TRÍCH  SỔ CÁI

Bảng 1.10 :  BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CHO BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐỘI

Bảng 1.11 :   BẢNG KÊ XUẤT CÔNG CỤ – DỤNG CỤ

Bảng 1.12 :   TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ DÙNG CHO SẢN

XUẤT CHUNG

Bảng 1.13 :  TRÍCH SỔ CHI TIẾT TK 1544

Bảng 1.14 :  TRÍCH SỔ CÁI

Bảng 1.15 :  BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

Bảng 1.16 : TRÍCH NHẬT KÝ CHUNG

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Việc hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo ưu thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, tiêu thụ nhanh sản phẩm, thu hồi vốn nhanh và mang lại lợi nhuận lớn. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng. Do vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nội dung không thể thiếu được trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cơ bản của kế toán không những phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán trong kinh doanh. Đồng thời, cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà quản lý.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí