loading

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Bravo

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 2 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh 2 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 2 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 2 1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.2.1. Kế toán Giá vốn hàng bán 2 1.2.2. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp 2 1.2.3. Kế toán Chi phí tài chính 2 1.2.4. Kế toán Chi phí khác 2 1.2.5. Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2 1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.3.1. Kế toán Doanh thu cung cấp dịch vụ 2 1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 1.3.3. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính 2 1.3.4. Kế toán Thu nhập khác 2 1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2 1.4. HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 2 1.4.1. Hình thức Nhật ký chung 2 1.4.2. Hình thức Nhật ký- Sổ cái 2 1.4.3. Hình thức Nhật ký- Chứng từ 2 1.4.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ 2 1.4.5. Hình thức Kế toán trên Máy vi tính 2 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO ……………………………………………………………………………….2 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và những kết quả đạt được của BRAVO 2 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 2 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC CHI PHÍ KINH DOANH CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 2.2.1. Kế toán Giá vốn hàng bán 2.2.2. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp 2 2.2.3. Kế toán Chi phí tài chính 2 2.2.4. Kế toán Chi phí khác 2 2.2.5. Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2 2.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU TỪ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 2 2.3.1. Kế toán Doanh thu cung cấp dịch vụ 2 2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2 2.3.3. Kế toán Thu nhập khác 2 2.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 2 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 2 3.1.1. Những kết quả đã đạt được 2 3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 2 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phần mềm BRAVO 2 3.2.2. Các biện pháp hoàn thiện 2 KẾT LUẬN 2 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

Xem thêm:

  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam
  • Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội.
  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

Các đơn vị kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường luôn có sự cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển lâu dài. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay, muốn đứng vững doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, có phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, kịp thời và có biện pháp sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hướng cho hoạt động của doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt nhất. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải xác định đúng phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu và khả năng của mình về các điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn. Do đó, việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ cho nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định trong tương lai. Đứng trước tình hình đó, Công ty cổ phần phần mềm BRAVO hiểu rằng, bên cạnh việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yếu. Đặc biệt, thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ góp phần gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp, tăng sự minh bạch của thông tin tài chính. Quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn- PGS.TS Nguyễn Bá Minh và các cán bộ Phòng Tài chính- Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO”.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. – Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Từ đó, đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Từ đó, đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO.

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, các Danh mục, Bảng biểu, Luận văn được chia làm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Do hạn chế về thời gian và kiến thức thu nhận nên đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận được sự giúp đỡ và đánh giá, góp ý của Ban lãnh đạo cùng các cán bộ phòng kế toán Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO và các thầy, cô giáo bộ môn trong Học Viện Tài Chính, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn- PGS.TS Nguyễn Bá Minh để em có thể hoàn thiện bài luận văn của mình CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh Dịch vụ là một ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng có, không có một khái niệm cụ thể, tuy nhiên ta có thể hiểu như sau: Dịch vụ là những hoạt động và kết quả mà một bên (người bán) có thể cung cấp cho bên kia (người mua) và chủ yếu là vô hình không mang tính sở hữu”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí