loading

Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Vận Tải Hồng Phúc

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 4 1.1.1. Doanh thu 4 1.1.2. Xác định kết quả kinh doanh 8 1.1.3. Vai trò, vị trí và ý nghĩa của việc tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 10 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 12 1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆPDỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 13 1.2.1. Kế toán doanh thu 13 1.2.2. Xác định kết quả kinh doanh 24 1.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 26 1.2.4. Tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cung cấp dịch vụ trong điều kiện áp dụng kế toán máy 27 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG PHÚC 29 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG PHÚC 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 29 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 30 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 30 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 32 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG PHÚC. 39 2.2.1. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 39 2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 45 2.2.3. Kế toán thu nhập và chi phí khác 52 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 56 2.2.5. Kế toán công nợ phải thu 56 2.2.6. Kế toán giá vốn hàng bán 59 2.2.7. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 62 2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 66 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG PHÚC 73 3.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc 73 3.1.1. Ưu điểm 73 3.1.2. Những tồn tại cần hoàn thiện 77 3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc 78 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 78 3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 78 3.2.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc 79 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 85

Xem thêm:

 • Công tác kế toán hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân
 • Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý, đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người.Nền sản xuất ngày càng cao đã làm cho kế toán trở thành một môn khoa học, một công cụ không thể thiếu được trong hệ thống công cụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trường với đặc điểm chủ yếu là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kế toán là một ngành nghề quan trọng đối với doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu đạt được có lớn hơn chi phí phải bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận?”. Bất cứ doanh nghiệp nào khi tham gia kinh doanh trên thị trường đều mong muốn đạt được lợi nhuận là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải đạt được mức doanh thu hợp lý. Đối với một doanh nghiệp thương mại và dịch vụ thì doanh thu đạt được chủ yếu là từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Do đó việc thực hiện kế toán doanh thuvà xác định kết quả hoạt động kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tình hình kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc, được sự giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên phòng tài chính – kế toán của công ty và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, GS.TS Nguyễn Đình Đỗ , em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu
 • Đối tượng: Kế toán doanh thu, và xác định kết quả kinh doanh.
 • Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thuvà xác định kết quả kinh doanh,đánh giá việc thực hiện phần hànhkế toán này tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc. Từ đó đưa ramộtsốkiếnnghịnhằmgópphầnhoànthiệnhệthốngkế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 25/01/2016 đến ngày 07/05/2016. Số liệu được phân tích là số liệu năm 2015.
 • Địa điểm: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc.
 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể thông qua việc phỏng vấn lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách của công ty, các báo cáo tài chính của công ty, các đề tài trước đây, một số văn bản và sách chuyên ngành kế toán. Số liệu chủ yếu được phân tích theo phương pháp diễn dịch và thống kê.

 1. Kết cấu của luận văn

Luận văn tốt nghiệp gồm 03 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp dịch vụ và thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc.
 • Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thuvà xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí