loading

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Công Ty Cp Xây Lắp Và Thiết Bị Ngân Hà

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu 4
 2. Phạm vi nghiên cứu 4

III. Phương pháp nghiên cứu 4

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 7

1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 7

1.2 Vị trí, vai trò, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp. 7

1.2.1. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu 7

1.2.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 9

1.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL 10

1.4. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 11

1.4.1. Phân loại nguyên vật liệu 11

1.4.2. Đánh giá NVL 13

1.4.2.1. Nguyên tắc đánh giá NVL 13

1.4.2.2. Đánh giá NVL 14

1.5. Hạch toán chi tiết NVL 19

1.5.1. Chứng từ kế toán sử dụng 19

1.5.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL 19

1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 24

1.6.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 24

1.6.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28

1.6.3. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho 30

1.6.4. Hệ thống sổ kế toán NVL 32

1.7. Kế toán NVL trong điều kiện kế toán máy 35

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ NGÂN HÀ 38

2.1 Đặc điểm hoạt động của công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà 38

2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 38

2.1.1.1 Sơ lược về công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà 38

2.1.1.2 Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty 41

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 43

2.1.2.1 Chức năng nhiệm vụ phòng tài chính 43

2.1.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán 44

2.1.2.3 Hình thức sổ kế toán 46

2.1.2.4 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 50

2.2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu trong công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà. 51

2.2.1. Đặc điểm NVL trong Công ty 51

2.2.2. Phân loại NVL trong Công ty 53

2.2.3. Danh mục các đối tượng có liên quan đến kế toán nguyên vật liệu tại công ty: 54

2.2.4. Đánh giá NVL 59

2.2.5. Kế toán chi tiết NVL 59

2.2.5.1. Thủ tục nhập kho NVL 60

2.2.5.2. Thủ tục xuất kho NVL 61

2.2.5.3. Nội dung kế toán chi tiết NVL 62

2.2.6. Kế toán tổng hợp NVL trong Công ty 63

2.2.6.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL 63

2.2.6.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL 64

2.2.6.3. Các thao tác cuối tháng – quý 65

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ NGÂN HÀ 67

3.1. Đánh giá chung về kế toán NVL trong công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà. 67

3.1.1. Ưu điểm 68

3.1.2. Tồn tại 70

3.1.3. Nguyên nhân 70

3.2. Yêu cầu cơ bản hoàn thiện Kế toán NVL 71

3.3. Nội dung hoàn thiện Kế toán NVL trong Công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà 72

3.3.1. Hoàn thiện kế toán NVL 72

KẾT LUẬN 73

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của xây dựng cơ bản ngày càng quan trọng. Các công trình và chất lượng công trình ngày càng có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt. Vì vậy, các doanh nghiệp luôn phải củng cố hoàn thiện bộ máy quản lý, quy trình sản xuất…để tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Để có được chỗ đứng vững chắc đó doanh nghiệp tìm mọi biện pháp trong quản lý nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Sự hõ trợ của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt c«ng t¸c kÕ to¸n, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất (70-80%).

Do đó muốn tối đa hóa lợi nhuận bên cạnh sử dụng đúng loại nguyên vật liệu, đảm bảo chất lượng doanh nghiệp phải biết sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Hơn nữa vật liệu còn là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho do đó việc hạch toán và quản lý nguyên vật liệu đúng, đủ và kịp thời cho sản xuất đồng thời kiểm tra, giám sát được việc chấp hành các định mức tiêu hao nguyên vật liệu dự trữ ngăn chặn việc sử dụng lãng phí. Như vậy có thể nói việc quản lý nguyên vật liệu là cần thiết đòi hỏi công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu phải được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hạ thấp chi phí trong giá thành.

Xuất phát từ những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên cùng với thời gian thực tập tại công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà em đã nhận thấy tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu và đã lựa chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài tốt nghiệp: “Kế toán nguyên vật liệu trong công ty CP xây lắp và thiết bị Ngân Hà

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty.
 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích hệ thống lý luận cơ bản, làm rõ thực trạng về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị Ngân Hà và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu quả kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.
 • Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi về nội dung: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu.
 • Phạm vi về không gian: Tại công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị Ngân Hà.
 • Phạm vi về thời gian: Quý 4 năm 2015.
 • Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp thu thập dữ liệu

Để thực hiện thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, em đã sử dụng các phương pháp sau:

 • Phương pháp phỏng vấn:

Là phương pháp thu thập dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ nhất, có thể thu được những đánh giá chủ quan về thực trạng kế toán nói chung và kế toán NVL nói riêng. Mục đích của phương pháp này là nhằm xác thực lại sự chính xác của thông tin.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí