loading

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cp Xd & Tm Diên Hồng

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng và thương mại Diên Hồng Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP xây dựng và thương mại Diên Hồng

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 1.1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hóa và một số chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Việc nghiên cứu chi phí còn phụ thuộc vào góc độ nhận thức của từng loại kế toán khác nhau: – Trên góc độ kế toán tài chính: chi phí được nhìn nhận như những khoản phí tổn thất phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt được một sản phẩm, dịch vụ nhất định. Chi phí được xác định bằng tiền của những hao phí về lao động sống, lao động vật hóa… Trên cơ sở chứng từ, tài liệu, bằng chứng chắc chắn.

  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình CT CTCP Nhôm Việt Pháp
  • Kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CT TNHH Nippon Paint Việt Nam

– Trên góc độ kế toán quản trị: mục đích của kế toán quản trị chi phí là cung cấp thông tin thích hợp, hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, đối với kế toán quản trị chi phí không chỉ đơn thuần nhận thức theo phương pháp nhận diện thông tin ra quyết định. Chi phí có thể là phí tổn thực tế gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra, ra quyết định; chi phí cũng có thể là phí tổn ước định để thực hiện dự án, bỏ qua cơ hội kinh doanh. Khi đó kế toán quản tri lại cần chú ý tới sự lựa chọn, so sánh theo mục đích sử dụng, môi trường kinh doanh hơn là chú trọng vào chứng minh các chứng từ, chứng cứ. Xét về thực chất thì chi phí sản xuất kinh doanh là sự dịch chuyển vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất đinh, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý hạch toán, kiểm tra chi phí cũng như phục vụ việc ra quyết định kinh doanh, chi phí sản xuất cần được phân loại theo tiêu thức phù hợp. Có 3 cách phân loại chủ yếu: – Phân loại theo loại hoạt động và mục đích, công dụng kinh tế của chi phí. – Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí – Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng hoạt động.

  1. Phân loại CPSX theo loại hoạt động và mục đích, công dụng kinh tế của chi phí:

Theo loại hoạt động và mục đích, công dụng kinh tế của chi phí thì chi phí sản xuất của doanh nghiệp được phân thành các loại như sau: – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ – Chi phí nhân công trực tiếp: gồm toàn bộ tiền lương và các khoản phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất, các khoản trích theo tiền lương của công nhân sản xuất. Các khoản trích theo tiền lương của công nhân sản xuất như: KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN. – Chi phí sản xuất chung: là các khoản chi phí sản xuất liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, các đội sản xuất. Chi phí sản xuất chung bao gồm các yếu tố chi phí sau: + Chi phí nhân viên phân xưởng: bao gồm chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương + Chi phí dụng cụ, vật liệu, bao bì: bao gồm chi phí về công cụ, dụng cụ và vật liệu dùng ở phân xưởng để phục vụ sản xuất và quản lý sản xuất + Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm toàn bộ chi phí khấu hao của TSCĐ thuộc các phân xưởng sản xuất quản lý và sử dụng + Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho các hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất của phân xưởng + Chi phí khác bằng tiền: là khoản chi trực tiếp bằng tiền phục vụ cho việc phục vụ và quản lý sản xuất ở phân xưởng sản xuất Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp thực hiện thi công hỗn hợp thì ngoài 3 khoản mục chi phí này còn có khoản mục chi phí sử dụng máy thi công.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word