loading

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Ctcp May Việt Thái

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5 1.1. Lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 5 1.1.1.Khái niệm của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 5 1.1.2. Đặc điểm, bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 5 1.1.2.1. Đặc điểm của chi phí sản xuất. 5 1.1.2.2. Đặc điểm của giá thành sản xuất. 6 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 7 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 8 1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 10 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 10 1.3.2. Đối tượng tính giá thành. 11 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. 11 1.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 12 1.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 12 1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13 1.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13 1.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 15 1.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 16 1.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 19 1.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 21 1.6.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nguyên vật liệu chính trực tiếp. 22 1.6.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 24 1.6.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. 24 1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 25 1.7.1. Phương pháp tính giá thành theo công việc (đơn đặt hàng). 25 1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo quá trình sản xuất. 25 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 31 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái. 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 33 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 36 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 38 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái. 41 2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất trong công ty. 41 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 41 2.2.3. Phương pháp kê toán tập hợp chi phí sản xuất. 41 2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái. 42 2.2.3 . Tính giá thành sản xuất của thành phẩm tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái. 74 2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái. 77 2.3.1.Ưu điểm của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái. 78 2.3.2. Hạn chế của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái. 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 82 3.1. Phương hướng hoàn thiện. 82 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái. 83 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 83 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện về kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 84 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện về kế toán chi phí sản xuất chung. 86 3.2.4 Kiến nghị về phương pháp tính giá thành sản phẩm. 87 3.2.5 Kiến nghị về kỳ tính giá thành sản phẩm. 88 3.2.6 Kiến Nghị về việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán. 89 KẾT LUẬN 90

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP XD & TM Diên Hồng
 • Kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CT TNHH Nippon Paint Việt Nam

Là một sinh viên kế toán,được học và đào tạo tại Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, được đi sâu tìm hiểu bộ máy kế toán, công tác kế toán của Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái

” làm luận văn cuối khóa

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu đề tài.
 • Đối tượng : đối tượng nghiên cứu là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất trong đó đi sâu tìm hiểu quy trình tập hợp các loại chi phí sản xuất, phương pháp phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần
 • Mục đích :
 • Góp phần hệ thống hóa thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành.
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đã được học trên ghế nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại công ty CP May xuất khẩu Việt Thái
 • Nghiên cứu thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty CP May xuất khẩu Việt Thái.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty CP may xuất khẩu Việt Thái.
 • Phạm vi nghiên cứu.
  • Về nội dung: tìm hiểu chung về sản phẩm, các loại chi phí sản xuất, quy trình hạch toán chi phí, phương pháp phân bổ và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái.
 • Về thời gian: nghiên cứu cụ thể các nội dung trên trong quý IV năm 2015
 • Phương pháp nghiên cứu.

Để phục vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

 • Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế
 • Phương pháp phân tích số liệu thu thập được
 • Phương pháp hạch toán kế toán
 • Phương pháp đối chiếu và so sánh.
 • Phương pháp hệ thống và chọn lọc.
 • Phương pháp đánh giá các số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách….về tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty CP may xuất khẩu Việt Thái

Kết cấu của luận văn. Luận văn của em ngoài Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái. Chương 3: Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word