loading

Kế Toán Thuế Tndn Trong Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Bella Vita

Kế toán thuế TNDN trong công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 9 1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 9 1.1.1 Khái niệm thuế TNDN 9 1.1.2. Đặc điểm của thuế TNDN 9 1.1.3. Vai trò của thuế TNDN 10 1.1.4. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của thuế TNDN 11 1.1.5. Căn cứ tính thuế TNDN 11 1.2 Xác định chi phí thuế TNDN 18 1.2.1 Chênh lệch vĩnh viễn 19 1.2.2. Chênh lệch tạm thời 19 1.2.3. Lợi nhuận kế toán 20 1.2.4. Thu nhập chịu thuế 20 1.2.5. Chi phí thuế TNDN 23 1.2.6. Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản hay nợ phải trả 24 1.3. Ghi nhận chi phí thuế TNDN 24 1.3.1. Tài khoản sử dụng 24 1.3.2. Ghi nhận 25 1.4. Trình bày chi phí thuế TNDN trong Báo cáo tài chính 29 1.4.1. Trình bày trong Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 29 1.4.2 Trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) 30 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TNDN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BELLA VITA 32 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại và du lịch Bella Vita 32 2.1.1. Ngày thành lập 33 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 33 2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển 34 2.1.4. Sơ đồ tổ chức cơ cấu của công ty 35 2.1.5. Khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Bella Vita qua 2 năm 2011 và năm 2012 38 2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita 40 2.2. Thực trạng kế toán thuế TNDN trong Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella Vita 48 2.2.1. Khái quát tình hình thực hiện luật thuế TNDN tại Công ty 48 2.2.2. Hạch toán thuế TNDN tại công ty 49 2.1.3 Trình bày trên Báo cáo tài chính 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ TNDN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BELLA VITA 62 3.1.  Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty 62 3.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế toán thuế TNDN trong Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita 63 3.2.1. Ưu điểm 63 3.2.2. Hạn chế 64 3.3. Các giải pháp của bản thân nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thuế TNDN cho công ty. 64 3.3.1.    Xác định đúng chi phí được trừ 64 3.3.2. Ghi nhận đúng các khoản doanh thu và thu nhập trong kỳ 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Xem thêm:

  • NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH TẦNG MIOCEN DƯỚI MỎ HH BỂ CỬU LONG
  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện

  LỜI MỞ ĐẦU Với đặc thù nền kinh tế thị trường nước ta đang trong giai đoạn đầu phát triển đã tao ra tính đa dạng về loại hình hoạt động, mô hình tổ chức, hình thức vốn chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế, thể hiện ở việc Việt Nam đã và đang là thành viên của các tổ chức kinh tế – thương mại thế giới WTO, AFTA, APEC. Trước tình hình đó, đòi hỏi kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng của doanh nghiệp phải hòa nhập từng bước với các thông lệ quốc tế. Chính sách thuế được sử dụng để khuyến khích hay hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu hay tiêu dùng một loại hàng hóa nào đó. Thuế trở thành công cụ tài chính được Nhà nước sử dụng để điều tiết thị trường vô cùng nhanh, nhạy hiện nay. Trong các sắc thuế hiện nay thì thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một sắc thuế được Nhà nước và các doanh nghiệp (DN) đều rất quan tâm. Để góp phần khuyến khích đầu tư, ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh  doanh (SXKD), đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước (NSNN), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. Ngày 15/02/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố 06 CMKT đợt IV, trong đó có Chuẩn mực kế toán (CMKT) số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” được coi là chìa khóa quan trọng giúp các DN giải quyết các vướng mắc gặp phải khi hạch toán thuế TNDN. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kế toán của Việt Nam có 01 CMKT quy định và hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế TNDN một cách đầy đủ, phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, khó khăn mà các DN gặp phải là làm thế nào để tuân thủ và vận dụng có hiệu quả các chuẩn mực, đặc biệt là CMKT số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”. Đây cũng là một rào cản lớn đối với đội ngũ kế toán trong các DN Việt Nam hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên và sau thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita, em mạnh dạn lựa chọn đề tài “Kế toán thuế TNDN trong công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita” để hoàn thiện cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Tình hình tổ chức công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bella Vita Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế dộ kế toán do Nhà nước ban hành, kết hợp với những kiến thức đã học tập được trong Học viện. Tuy nhiên có thể có những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô trong Học viện để luận văn của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Khái niệm thuế TNDN

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trong kỳ tính thuế (gồm lợi tức kinh doanh và các thu nhập khác sau khi đã trừ đi chi phí hợp lý, hợp lệ).

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.