loading

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân.

Mọi số liệu, kết quả sử dụng trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Mọi sai sót em xin chịu trách nhiệm.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG vi

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO viii

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.Sự cần thiết về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3

1.1.1.Khái niệm, ý nghĩa tiền lương và các khoản thích theo lương 3

1.1.2Yêu cầu quản lí lao động, tiền lương, và các khoản trích theo lương 4

1.1.3.Nhiệm vụ kế toán tiền lương 4

1.2.Thành phần quỹ tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 5

1.2.1Quỹ tiền lương 5

1.3.Tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 16

1.3.1. Lý do phải tổng hợp, phân bổ tiền lương 16

1.3.2.Cở sở số liệu, phương pháp tổng hợp và phân bổ tiền lương 17

1.4.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 17

1.4.1. Chứng từ sử dụng bao gồm: 17

1.4.2.Tài khoản sử dụng 18

1.4.3.Trình tự kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương 19

1.5.Sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20

1.5.2.Hình thức kế toán máy 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23

2.1. Khái quát chung về công ty 23

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam 23

2.1.2Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 24

2.1.4. Đặc điểm tổ chức tổ quản lý của công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam 25

2.1.5.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 27

2.2.Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam 32

2.2.1. Đặc điểm và tình hình quản lý lao động ở công ty 32

2.3.Thực tế tính các khoản trích theo lương 37

2.3.1.Bảo hiểm xã hội 38

2.3.2.Quỹ Bảo hiểm y tế 38

2.3.3.Kinh phí công đoàn 39

2.3.4.Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 40

2.4.Thực tế kế toán tiền lương tại công ty 40

2.5. Kế toán các khoản trích theo lương 53

2.6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty theo phần mềm kế toán Misa tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam 60

2.6.1. Tổ chức khai báo danh mục tài khoản 61

2.6.2.  Quy trình kế toán 62

2.7.Nhận xét về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy và thiết bị Việt Nam 82

2.7.1Ưu điểm 82

2.7.2Những hạn chế và tồn tại: 84

2.8.Kết luận 84

CHƯƠNG 3MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 85

3.1. Yêu cầu, nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 85

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam 85

KẾT LUẬN 89

BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT

BHTN       Bảo hiểm thất nghiệp

BHXH       Bảo hiểm xã hội

BHYT       Bảo hiểm y tế

KPCĐ       Kinh phí công đoàn

CNV                 Cán bộ công nhân viên

TK      Tài khoản

CPSXKDD         Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

CPQLDN           Chi phí quản lý doanh nghiệp

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG

Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý công ty ………………………………

Sơ đồ 2: tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Bảng 2: Bảng phụ cấp người lao động

Bảng 3: BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 8 NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT  NAM ( Bộ phận văn phòng)

Bảng 4: TRÍCH BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Bộ phận văn phòng)

Bảng 5: Trích bảng chấm công tháng 8 năm 2015 của bộ phận sản xuất

Bảng 6: Trích bảng chấm công làm thêm giờ tháng 8 năm 2015 của bộ phận sản xuất :

Bảng 7: Trích bảng lương tháng 8 năm 2015 của bộ phận sản xuất :

Bảng 8: Trích bảng tính các khoản trích theo lương 8/2015 công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam

Bảng 9: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Màn hình nhập liệu phần mềm kế toán MISA

Hình 2.2: Màn hình nhập liệu  Phiếu kế toán hạch toán lương bộ phận văn phòng

Hình 2.3: Màn hình nhập liệu Phiếu kế toán hạch toán lương bộ phận sản xuất

Hình 2.4: Màn hình nhập liệu Phiếu chi lương bộ phận văn phòng

Hình 2.5 Màn hình nhập liệu Phiếu chi lương bộ phận sản xuất

Hình 2.6: Màn hình nhập liệu Phiếu kế toán các khoản trích theo lương bộ phận văn phòng

Hình 2.7: Màn hình nhập liệu Phiếu kế toán các khoản trích theo lương bộ phận sản xuất

Hình 2.8: Màn hình nhập liệu Phiếu kế toán các khoản trích theo lương trừ vào lương người lao động

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

“Giáo trình kế toán tài chính”, ,nhà xuất bản tài chính, GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy chủ biên.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 14/9/2006 của Bộ Tài Chính

Thông tư 200/2014/T T-BTC

Tài liệu công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam

Luật Bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm xã hội

Lời mở đầu

Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn vinh của mỗi quốc gia.Trong doanh nghiệp, lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn các hoạt động sản xuất kinh doanhđược diễn ra một cách liên tục, thường xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động. Nói cách khác, ta cần phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng. Và  số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động, đồng thời có thể tích lũy được, được gọi là tiền lương.

Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động, tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng một số thu nhập khác như: trợ cấp BHXH, tiền thưởng…

Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lí, hạch toán lao động và tính đúng thù lao cho người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm thời gian và chất lượng lao động, từ đó sẽ nâng cao năng suất lao động. Đây chính là yếu tố giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí